Search result for

ดิ้นรน

(47 entries)
(0.0458 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดิ้นรน-, *ดิ้นรน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดิ้นรนขวนขวาย[V] struggle, Example: เขาดิ้นรนขวนขวายออกจากบ้านไปแสวงโชคที่กรุงเทพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดิ้นรนก. กระตือรือร้นขวนขวายเพื่อให้พ้นจากความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน หรือเพื่อให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น ดิ้นรนจะให้พ้นทุกข์ ดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The struggle to resist most captures is never pointless.การดิ้นรนเพื่อต้านทานการครอบงำของคนคนๆหนึ่ง\ ไม่ไร้จุดหมาย Birthmarks (2008)
But do not name it my friend,อย่าได้ดิ้นรนจำกัดความหมายมันเลย The Forbidden Kingdom (2008)
A goal. A battle. A struggle.เป้าหมาย ต่อสู้ ดิ้นรน Frost/Nixon (2008)
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
This is a radically new type of urban growth, driven by the urge to survive rather than to prosper.นี่คือการเติบโตของเมือง ในรูปแบบใหม่ที่รุนแรง, เกิดจากการดิ้นรนเพื่ออยู่รอด มากกว่าความเจริญมั่งคั่ง Home (2009)
All over the planet, the poorest scrabble to survive on scraps, while we continue to dig for resources that we can no longer live without.คนจนทั่วโลกดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า ในการขุดเจาะทรัพยากร ที่เราจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดมัน Home (2009)
That's how you're supposed to react when you free your loins does not uncool the world to pep for himself, okay?เป็นยังไงล่ะ มันต้องเป็นอย่างงี้ เวลาเลือดเนื้อเชื้อไข จะจากไปดิ้นรนเผชิญโลกเพียงคนเดียว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง.. Invictus (2009)
There's no sign of struggle.ไม่มีร่องรอยของการดิ้นรนต่อสู่เลย Bloodline (2009)
Almost as if someone had been tied up and struggled to get free.เหมือนเกิดกับคนที่ถูกมัดไว้ และพยายามดิ้นรนเพื่อเป็นอิสระ Demonology (2009)
Sons struggling to reboot weapons.Sons ต่อสู้ดิ้นรนหาแหล่งปืนใหม่ The Culling (2009)
I know what it's like to struggle to make good life choices.ฉันรู้ว่าเป็นยังไง ที่ต้องดิ้นรนสร้างตัวเอง Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้นรน[v.] (dinron) FR: se démener ; se débattre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonize[VI] ดิ้นรน, Syn. struggle
battle[VI] ดิ้นรนต่อสู้, See also: มุ่งมั่นฝ่าฟัน, Syn. strive
contend with[PHRV] ดิ้นรนต่อสู้กับ, See also: ต่อสู้กับ
contest against[PHRV] ดิ้นรนต่อสู้กับ, Syn. compete against
contest with[PHRV] ดิ้นรนต่อสู้กับ, Syn. compete against
flounder about[PHRV] ตะเกียกตะกาย, See also: ดิ้นรน, Syn. flounder around
flounder around[PHRV] ตะเกียกตะกาย, See also: ดิ้นรน, Syn. flounder about
flounder through[PHRV] ดิ้นรนผ่าน, See also: ตะเกียกตะกายผ่าน
labour under[PHRV] ถูกจำกัด, See also: ดิ้นรนต่อสู้กับ, ทุกข์ทรมานจาก
struggle[VI] ดิ้นรน, See also: พยายาม, Syn. exert, strain, strive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
cope(โคพ) {coped,coping,copes} vi. สู้,ต่อสู้ดิ้นรน,รับมือ,จัดการ,พบ, Syn. manage
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
flounce(เฟลาซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ายตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลายหยัก n. การกระทำดังกล่าว,จีบกระโปรง,ผ้าจีบ,รอยจีบ,ลายหยักขอบกระโปรง.

English-Thai: Nontri Dictionary
fight(n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน
flounder(vi) ดิ้นรน,ตะเกียกตะกาย,บากบั่น
philosophic(adj) เกี่ยวกับปรัชญา,ที่ยึดหลักปรัชญา,ซึ่งปลงตก,ไม่ดิ้นรน
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด
squirm(vi) ดิ้นรน,บิดตัวไปมา,กระดุกกระดิก
strife(n) ความพยายาม,การวิวาท,การขัดแย้ง,การดิ้นรน
strive(vi) มุ่งมั่น,พยายาม,ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน
struggle(vi) ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน,แข่งขัน,ตะเกียกตะกาย
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
wrestle(vi) เล่นมวยปล้ำ,ปลุกปล้ำ,ต่อสู้ดิ้นรน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ดิ้นรนต่อสู้

German-Thai: Longdo Dictionary
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top