Search result for

spit

(143 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spit-, *spit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spit[VI] บ้วนน้ำลาย, See also: ถ่มน้ำลาย, Syn. splutter, sputter, yap
spit[VT] บ้วนน้ำลาย, See also: ถ่มน้ำลาย, Syn. splutter, sputter, yap
spit[VI] ถ่มน้ำลาย, See also: ถุยน้ำลาย, Syn. eject, expectorate
spit[VT] ถ่มน้ำลาย, See also: ถุยน้ำลาย, Syn. eject, expectorate
spit[N] น้ำลายที่ถ่มออก, Syn. saliva, spittle
spit[N] เหล็กเสียบเนื้อย่าง
spit[VT] เสียบ, See also: แทง, Syn. impale
spite[N] เจตนาร้าย, See also: ประสงค์ร้าย, Syn. malice, malevolence
spite[VT] มุ่งร้าย, See also: ทำร้าย, Syn. harm, vex
spitz[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spit(สพิท) {spat/spit,spitting,spits} vi.,vt. ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วนกระเด็น,เสียบ,แทง. n. น้ำลายที่ถ่มออก,การถ่มน้ำลาย,เหล็กเสียบเนื้อย่าง,เหล็กเสียบ,เดือย,เข็ม, (แผ่นดิน) แหลม., See also: spitter n.
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
spitfire(สพิท'ไฟเออะ) n. บุคคล (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีอารมณ์ร้าย, Spitfire เครื่องบินรบเครื่องยนต์เดียวของอังกฤษที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง
spittle(สพิท'เทิล) n. น้ำลาย
spittoon(สพิทูน') n. กระโถนบ้วนน้ำลาย,กระโถน., Syn. cuspidor
spitz(สพิทซฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีรูปร่างม่อต้อมีขนหนาและตรง มีใบหูแหลม
cespitoseadj. เป็นพุ่ม,อยู่กันแน่น
cesspitn. หลุมเก็บน้ำเสีย,หลุมอุจราระ
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
spit(n) เหล็กย่างไฟ,น้ำลาย,เข็ม,เดือยแหลม
spit(vi) กระเด็น,ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วน
spit(vt) แทง,เสียบ,พ่น,บ้วน,ถุย,ถ่มน้ำลาย
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
spite(vt) เย้ย,แกล้ง,รบกวน,กลั่นแกล้ง
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
spitfire(n) คนโมโหร้าย,คนฉุนเฉียว,คนอารมณ์ร้าย
spittle(n) เสลด,น้ำลาย,เสมหะ
spittoon(n) กระโถน
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spitสันดอนจะงอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spit-back; blow-back; pop-back; popping backการเผาไหม้ย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
spit-back; blow-back; pop-back; popping backการเผาไหม้ย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
Spit on the floor.ถุยน้ำลายลงบนพื้น Last Resort (2008)
Then spit it out.ว่ามา Excalibur (2008)
Spit it out.บ้วนออกมา Babylon A.D. (2008)
Only a fool spits in the face of God.เว้นแต่ว่าอยากจะถ่มน้ำลาย ใส่หน้าพระเจ้า The Lazarus Project (2008)
Where's the spit boy?เด็กย่างเนื้ออยู่ไหน? The Other Boleyn Girl (2008)
Grit, spit and a whole lot of duct tape.บด แยก กับเทปกาวอีกม้วนใหญ่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You know, grit and spit and spit.อะไรนะ ? คุณไม่มีหมอเลยหรอ ? ใช่แล้ว ไม่มีเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
A lot of spit and grit and stick-to-it-iveness.แล้วถ้าใครเป็นไข้ขึ้นมาล่ะ -เราก็จะไปที่หลุมรอความตาย แล้วก็ตาย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Marley. No - Marley, spit it out.-มาร์ลีย์ ไม่นะมาร์ลีย์ เอาออกมา Marley & Me (2008)
Very fit, in spite of all his travails;ดูแข็งแรงดีมาก ถ้าเทียบกับความลำบากที่เขาผ่านมาก Changeling (2008)
She denied his identity in spite of all of the evidence pointing to the contrary;แต่ว่า หลักฐานทุกอย่าง ตรงกันข้ามกับคำพูดของเธอ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spitI wept in spite of myself.
spitShe went to school in spite of the pain in her right leg.
spitHe succeeded in spite of all difficulties.
spitA gentleman would not spit on the street.
spitIn spite of these dangers mountaineering is very popular.
spitIn spite of the terrible congestion, I was in time for the appointed time.
spitI cannot help liking him in spite of his many faults.
spitWhen he saw the joke, he laughed in spite of himself.
spitHe failed in spite of his great efforts.
spitDon't cut off your nose to spite your face.
spitHe came in spite of the heavy snow.
spitMary kept on working in spite of her illness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากเลือด[V] vomit blood, See also: spit blood, Thai definition: อาเจียนเป็นเลือด
ปล้อน[V] spit, See also: expectorate, Syn. ปลิ้น, Thai definition: ปลิ้นเปลือกหรือเมล็ดในผลไม้ออกจากปาก เช่น ปล้อนเมล็ดลำไย ปล้อนเมล็ดน้อยหน่า
ถุยน้ำลาย[V] spit, See also: expectorate, Example: เธอด่าส่งแล้วถุยน้ำลายลงพื้นอย่างแรง, Thai definition: ถ่มน้ำลายในปากออกมา
ขาก[V] spit, See also: spit up, expectorate, Syn. ถุย, ขากถุย, ขากน้ำลาย, ขากเสลด, ขากเสมหะ, Example: คนที่เสียงแหบมากอาจรู้สึกรำคาญเหมือนมีอะไรติดคอเลยต้องขากน้ำลายบ่อยๆ, Thai definition: อาการที่ทำให้เสมหะในลำคอหลุดออกมา
คาย[V] spit out, See also: disgorge, spew, expectorate, Syn. บ้วน, Ant. อม, Example: เศษอาหารที่นักศึกษาคายไว้บนโต๊ะจะมีชาวนามาเก็บไปใช้เลี้ยงสัตว์, Thai definition: ใช้ลิ้นดุนหรือบ้วนของออกจากปาก
คายทิ้ง[V] spit out, See also: disgorge, Example: เมื่อเขาป้อนข้าวเข้าปากลูก ก็ถูกลูกคายทิ้งออกมา
ปากแตร[N] spittoon, See also: cuspidor, Syn. กระโถนปากแตร, Example: คุณหญิงบ้วนน้ำหมากลงในกระโถนปากแตร, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อกระโถนชนิดหนึ่ง ปากบานอย่างปากแตรหรือดอกลำโพง
อาฆาตแค้น[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาต, พยาบาท, Example: เขาแสดงความมีใจกว้างขวาง โดยไม่ถือสา หรืออาฆาตแค้นฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด เมื่อได้อยู่ในฐานะเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่, Thai definition: ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
อาฆาต[V] feud, See also: spite, look upon with hatred, Syn. อาฆาตแค้น, พยาบาท, Example: ศาสนาสอนให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวรต่อกัน, Thai definition: ผูกใจเจ็บ และอยากแก้แค้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ถ่ม[V] spit, See also: expectorate, eject saliva from the mouth, Syn. ถุย, ขาก, Example: เขาถ่มเมล็ดน้อยหน่าลงพื้นจนเลอะเทอะไปหมด, Thai definition: ทำให้น้ำลายหรือสิ่งอื่นๆ ออกจากปากโดยแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
บ้วน[v.] (būan) EN: spit ; spit out   FR: cracher ; recracher
บ้วนน้ำลาย[n.] (būan nāmlāi) EN: spit, expectorate   FR: cracher ; expectorer
ด้วยไมตรีจิต[adj.] (dūay maitrījit) EN: hospitable   
ห้องคนไข้[n. exp.] (hǿng khonkhai) EN: hospital room   FR: chambre d'hôpital [f]
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rōng phayābān) EN: being admitted to hospital   FR: admission à l'hôpital [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIT    S P IH1 T
SPITS    S P IH1 T S
SPITZ    S P IH1 T S
SPITE    S P AY1 T
SPITLER    S P IH1 T L ER0
SPITERI    S P IY0 T EH1 R IY0
SPITTLE    S P IH1 T AH0 L
SPITZER    S P IH1 T Z ER0
SPITALE    S P IY0 T AA1 L IY0
SPITEFUL    S P AY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spit    (v) (s p i1 t)
spite    (v) (s p ai1 t)
spits    (v) (s p i1 t s)
spited    (v) (s p ai1 t i d)
spites    (v) (s p ai1 t s)
spiting    (v) (s p ai1 t i ng)
spittle    (n) (s p i1 t l)
spiteful    (j) (s p ai1 t f @ l)
spitfire    (n) (s p i1 t f ai @ r)
spitting    (v) (s p i1 t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
spitz(adj) แหลม
Spitzname(n) |der, pl. Spitznamen| ชื่อเล่น, ฉายา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spital {n} | Spitäler {pl}infirmary | infirmaries [Add to Longdo]
Spitzbart {m} | Spitzbärte {pl}goatee | goatees [Add to Longdo]
Spitzbart {m}pointed beard [Add to Longdo]
Spitzbogen {m} [arch.]pointed arch [Add to Longdo]
Spitzbogenfenster {n} [arch.]lancet window [Add to Longdo]
Spitzbohrer {m}flat drill [Add to Longdo]
Spitzbube {m}rogue [Add to Longdo]
Spitzbüberei {f}roguery [Add to Longdo]
Spitze {f} (eines Berges) | Spitzen {pl}peak | peaks [Add to Longdo]
Spitze {f}spike [Add to Longdo]
Spitze {f}pike [Add to Longdo]
Spitze {f} | Spitzen {pl}pinnacle | pinnacles [Add to Longdo]
Spitze {f} (Turm-) | Spitzen {pl}spire | spires [Add to Longdo]
Spitze {f} (spitzes Ende) | die Spitze des Eisbergestip | the tip of the iceberg [Add to Longdo]
Spitze {f}; Spitzenwert {m}; Höchstwert {m} | Spitzen {pl}; Spitzenwerte {pl}; Höchstwerte {pl}peak; peak value | peaks; peak values [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻毒[kè dú, ㄎㄜˋ ㄉㄨˊ, ] spiteful; venomous [Add to Longdo]
口沫[kǒu mò, ㄎㄡˇ ㄇㄛˋ, ] spittle; saliva [Add to Longdo]
唾沫[tuò mò, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄛˋ, ] spittle; saliva [Add to Longdo]
怒气冲冲[nù qì chōng chōng, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] spitting anger (成语 saw); in a rage [Add to Longdo]
痰盂[tán yú, ㄊㄢˊ ㄩˊ, ] spittoon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先頭[せんとう, sentou] Spitze, Front [Add to Longdo]
穂先[ほさき, hosaki] Spitze_einer_Aehre, Speerspitze, Messerspitze, Pinselspitze [Add to Longdo]
筆先[ふでさき, fudesaki] Spitze_des_Pinsels [Add to Longdo]
鋭角[えいかく, eikaku] spitzer_Winkel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spit \Spit\, n. [OE. spite, AS. spitu; akin to D. spit, G.
   spiess, OHG. spiz, Dan. spid. Sw. spett, and to G. spitz
   pointed. [root]170.]
   1. A long, slender, pointed rod, usually of iron, for holding
    meat while roasting.
    [1913 Webster]
 
   2. A small point of land running into the sea, or a long,
    narrow shoal extending from the shore into the sea; as, a
    spit of sand. --Cook.
    [1913 Webster]
 
   3. The depth to which a spade goes in digging; a spade; a
    spadeful. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spit \Spit\, n.
   The secretion formed by the glands of the mouth; spitle;
   saliva; sputum.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spit \Spit\, v. i.
   1. To throw out saliva from the mouth.
    [1913 Webster]
 
   2. To rain or snow slightly, or with sprinkles.
    [1913 Webster]
 
       It had been spitting with rain.    --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To spit on} or {To spit upon}, to insult grossly; to treat
    with contempt. "Spitting upon all antiquity." --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spit \Spit\, v. t. [imp. & p. p. {Spitted}; p. pr. & vb. n.
   {Spitting}.] [From {Spit}, n.; cf. {Speet}.]
   1. To thrust a spit through; to fix upon a spit; hence, to
    thrust through or impale; as, to spit a loin of veal.
    "Infants spitted upon pikes." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To spade; to dig. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spit \Spit\, v. i.
   To attend to a spit; to use a spit. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      She's spitting in the kitchen.      --Old Play.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spit \Spit\, v. t. [imp. & p. p. {Spit} ({Spat}, archaic); p.
   pr. & vb. n. {Spitting}.] [AS. spittan; akin to G.
   sp["u]tzen, Dan. spytte, Sw. spotta,Icel. sp?ta, and prob. E.
   spew. The past tense spat is due to AS. sp?tte, from sp?tan
   to spit. Cf. {Spat}, n., {Spew}, {Spawl}, {Spot}, n.]
   1. To eject from the mouth; to throw out, as saliva or other
    matter, from the mouth. "Thus spit I out my venom."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To eject; to throw out; to belch.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spitted was sometimes used as the preterit and the past
      participle. "He . . . shall be mocked, and spitefully
      entreated, and spitted on." --Luke xviii. 32.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spit
   n 1: a narrow strip of land that juts out into the sea [syn:
      {spit}, {tongue}]
   2: a clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands
     and mucous glands of the mouth; moistens the mouth and starts
     the digestion of starches [syn: {saliva}, {spit}, {spittle}]
   3: a skewer for holding meat over a fire
   4: the act of spitting (forcefully expelling saliva) [syn:
     {spit}, {spitting}, {expectoration}]
   v 1: expel or eject (saliva or phlegm or sputum) from the mouth;
      "The father of the victim spat at the alleged murderer"
      [syn: {spit}, {ptyalize}, {ptyalise}, {spew}, {spue}]
   2: utter with anger or contempt [syn: {spit}, {spit out}]
   3: rain gently; "It has only sprinkled, but the roads are slick"
     [syn: {sprinkle}, {spit}, {spatter}, {patter}, {pitter-
     patter}]
   4: drive a skewer through; "skewer the meat for the BBQ" [syn:
     {skewer}, {spit}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPIT
     SPAM over Internet Telephony (SPAM, VoiP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top