Search result for

ถุย

(26 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถุย-, *ถุย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เต่าถุย (slang ) คนพวกเต่าถุยคือ คนพวกที่อยู่ในกะลามากกว่ากบ มีชีวิตไปวันๆ แบบที่พ่อแม่สั่งสอนไม่เคยจะยอมฟัง มีความเชื่อมั่นในความคิดเต่าล้านปีของตัวเองสูง บางคนถึงกับบอกว่าตนเองนั้นเป็นบัวเหล่าพิเศษ คือเต่ากินแล้วยังต้องถุยออกมา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุย[V] spit, See also: expectorate, Syn. ถ่ม, Example: เธอด่าส่งแล้วถุยน้ำลายลงพื้นอย่างแรง, Thai definition: ทำให้น้ำลายหรือสิ่งอื่นๆ พุ่งออกจากปาก, มักทำให้มีเสียงดังเช่นนั้น
ถุย[INT] tut, See also: exclamation from the sound of spitting or to show contempt, tut-tut, Example: ถุย! แค่หมัดเดียวก็ลงไปกองกับพื้นเสียแล้ว, Thai definition: ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น
ถุยน้ำลาย[V] spit, See also: expectorate, Example: เธอด่าส่งแล้วถุยน้ำลายลงพื้นอย่างแรง, Thai definition: ถ่มน้ำลายในปากออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถุยก. ถ่ม เช่น ถุยของในปากออกมา, ถ่มนํ้าลายมีเสียงดังเช่นนั้น
ถุยออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spit on the floor.ถุยน้ำลายลงบนพื้น Last Resort (2008)
They're saying the object's still in its approach.รับทราบแล้ว วัตถุยังคงเดินทางใกล้เข้ามา The Day the Earth Stood Still (2008)
These have been frozen, flash-fried, microwaved, bitten, spat out, then preserved as evidence.พวกนี้โดนแช่แข็ง ทอด เวฟ กัด ถุยออกมา แล้วก็ เก็บรักษาเพราะเป็นหลักฐาน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The larger the mass of an object, the quicker the effects of the shrink ray wear off!วัตถุยิ่งใหญ่ ยิ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วขึ้น Despicable Me (2010)
They're going to make a robot that spits on your hamburger?เขาจะสร้างหุ่นยนต์มาถุยน้ำลาย ใส่แฮมเบอร์เกอร์เธอได้ด้วยเหรอ The Robotic Manipulation (2010)
I'll go get Penny while that guy spits on our food.ฉันจะไปตามเพนนี ขณะที่หมอนั่น ถุยน้ำลายใส่อาหารของเรา The Boyfriend Complexity (2010)
Just drifting', floating', Spittin' in the wind.พเนจร หลักลอยไปเรื่อย ถุยน้ำลายกับสายลม Mixology Certification (2010)
You know, I thought it bottomed out When a kid aimed at me for a rinse-and-spit,ทีแรกหนูคิดว่า ตอนโดนเด็กถุยน้ำลายใส่ Reality Bites Me (2010)
I wanted to spit in your face.ฉันแค่อยากถุยน้ำลายใส่คุณ Remember Paul? (2010)
She actually made it through two hours in the locker room without spitting on me.เค้าอยู่ในห้อง 2 ชม. โดยไม่ถุยน้ำลายใส่ผม The Perfect Storm (2010)
Nope. Mailroom.ถุย คนส่งเอกสารเว้ย Transformers: Dark of the Moon (2011)
You spit to me?แกถุยฉันเหรอ The Hangover Part II (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุย[v.] (thui) EN: spit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expectorate[VI] ขากเสมหะ, See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย, Syn. cough up, spit out
expectorate[VT] ขากเสมหะ, See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย, Syn. cough up, spit out
spit[VI] ถ่มน้ำลาย, See also: ถุยน้ำลาย, Syn. eject, expectorate
spit[VT] ถ่มน้ำลาย, See also: ถุยน้ำลาย, Syn. eject, expectorate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spit(สพิท) {spat/spit,spitting,spits} vi.,vt. ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วนกระเด็น,เสียบ,แทง. n. น้ำลายที่ถ่มออก,การถ่มน้ำลาย,เหล็กเสียบเนื้อย่าง,เหล็กเสียบ,เดือย,เข็ม, (แผ่นดิน) แหลม., See also: spitter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
spit(vi) กระเด็น,ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วน
spit(vt) แทง,เสียบ,พ่น,บ้วน,ถุย,ถ่มน้ำลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top