ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disgorge

D IH0 S G AO1 R JH   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disgorge-, *disgorge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgorge[VT] พ่น, See also: ขับออก, ระบาย, สำรอก, คาย, Syn. erupt, eject, expel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit

English-Thai: Nontri Dictionary
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาย[V] spit out, See also: disgorge, spew, expectorate, Syn. บ้วน, Ant. อม, Example: เศษอาหารที่นักศึกษาคายไว้บนโต๊ะจะมีชาวนามาเก็บไปใช้เลี้ยงสัตว์, Thai definition: ใช้ลิ้นดุนหรือบ้วนของออกจากปาก
คายทิ้ง[V] spit out, See also: disgorge, Example: เมื่อเขาป้อนข้าวเข้าปากลูก ก็ถูกลูกคายทิ้งออกมา
สำรอก[V] vomit, See also: disgorge, puke, spew out, Syn. ขย้อน, Example: นกบางชนิดสามารถสำรอกน้ำลายออกมาทำรังได้, Thai definition: ขย้อนเอาสิ่งที่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วออกมาทางปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGORGE    D IH0 S G AO1 R JH
DISGORGED    D IH0 S G AO1 R JH D
DISGORGEMENT    D IH0 S G AO1 R JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disgorge    (v) dˈɪsgˈɔːʤ (d i1 s g oo1 jh)
disgorged    (v) dˈɪsgˈɔːʤd (d i1 s g oo1 jh d)
disgorges    (v) dˈɪsgˈɔːʤɪz (d i1 s g oo1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吐出[としゅつ, toshutsu] (n,vs) vomit; spew; disgorge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disgorge \Dis*gorge"\, v. i.
   To vomit forth what anything contains; to discharge; to make
   restitution.
   [1913 Webster]
 
      See where it flows, disgorging at seven mouths
      Into the sea.              --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disgorge \Dis*gorge"\, v. t. [imp. & p. p. {Disgorged}; p. pr. &
   vb. n. {Disgorging}.] [F. d['e]gorger, earlier desgorger;
   pref. d['e]-, des- (L. dis-) + gorge. See {Gorge}.]
   1. To eject or discharge by the throat and mouth; to vomit;
    to pour forth or throw out with violence, as if from the
    mouth; to discharge violently or in great quantities from
    a confined place.
    [1913 Webster]
 
       This mountain when it rageth, . . . casteth forth
       huge stones, disgorgeth brimstone.  --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
       They loudly laughed
       To see his heaving breast disgorge the briny
       draught.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To give up unwillingly as what one has wrongfully seized
    and appropriated; to make restitution of; to surrender;
    as, he was compelled to disgorge his ill-gotten gains.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disgorge
   v 1: cause or allow (a solid substance) to flow or run out or
      over; "spill the beans all over the table" [syn: {spill},
      {shed}, {disgorge}]
   2: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
     drinking too much, the students vomited"; "He purged
     continuously"; "The patient regurgitated the food we gave him
     last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
     {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
     {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
     {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top