หรือคุณหมายถึง tongü?
Search result for

tongue

(115 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tongue-, *tongue*
Possible hiragana form: とんぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tongue[N] ลิ้น, See also: สิ่งที่เหมือนลิ้น, Syn. clacker, lapper
tongue[N] ภาษา, Syn. language
tongue[N] การพูด (คำทางการ)
tongue[N] ความสามารถในการพูด
tongue[N] ลูกตุ้มระฆัง
tongue[N] แหลม (แผ่นดิน), See also: แผ่นดินที่ยื่นไปในแหล่งน้ำ
tongue[N] สิ่งที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายลิ้น
tongue[VT] เลีย, See also: แตะด้วยลิ้น
tongue[VT] จูบโดยใช้ลิ้น
tongue[VI] ใช้ลิ้นบังคับเครื่องเป่าให้ออกเสียงตามต้องการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tongue(ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย
tongue-and-groove jointn. ข้อต่อรางลิ้น
tongued(ทังดฺ) adj. มีลิ้น,ใช้ลิ้น
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก,ภาษาของพ่อแม่
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
silver-tonguedadj. ชักชวน,ชักจูง,พูดคล่อง,เจ้าสำนวนโวหาร
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว,มีคารมดี,พูดจานิ่มนวลน่าฟัง

English-Thai: Nontri Dictionary
tongue(n) ลิ้น,สำนวน,คารม,ภาษา,ลิ้นของรองเท้า,ลูกตุ้มระฆัง,หมุด
TONGUE-tongue-tied(adj) พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,พูดตะกุกตะกัก,ลิ้นแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tongueลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongueชั้นหินรูปลิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tongue blade; blade; blade of the tongue; laminaลิ้นส่วนปลาย, ปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongue thrustingภาวะลิ้นดันฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongue tip; apex; tip of the tongueปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongue twisterบทบิดลิ้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongue, adherent; ankyloglossia; tongue-tieลิ้นยึด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, bakedลิ้นแห้งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, baldลิ้นเลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, bifid; tongue, cleft; tongue, double; tongue, splitลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tongueลิ้น [TU Subject Heading]
Tongue diseasesโรคลิ้น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tongue-in-cheek (adj ) พูดเหน็บแนมแบบขำๆ; แซว (spoken with gentle irony and meant as a joke)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, did you just-- are you having a seizure, 'cause you're speaking in tongues. no, I'm sorry.เอ่อ ฉันเพิ่งจะทำ --คุณถูกครอบงำไว้หรือเปล่า เพราะคุณพูดมาก็เห็นลิ้นไก่แล้ว ไม่ ฉันขอโทษ Pret-a-Poor-J (2008)
He didn't stick his tongue down your throat?- เขาไม่ได้เอาลิ้นเข้าไปติดในคอเธอใช่ไหม ? There Might be Blood (2008)
Never leaned so far my tongue fell into their mouths.ไม่เคยเรียนโดยเอาลิ้นยัดปากพวกเขา The Itch (2008)
I will be more careful with my tongue in the future.ฉันจะระวังลิ้นของฉันมากขึ้นอีกในอนาคต The Itch (2008)
You hold your tongue, or I will make time to teach you some manners.หุบปากของเจ้าซะ หรือไม่ข้าจะสอนมารยาทเจ้าเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
Remove that prisoner's tongue!นำนักโทษผู้นี้ไปตัดลิ้น Portrait of a Beauty (2008)
It's on the tip of my tongue. I know that dog.มันติดอยู่ที่ลิ้นฉันเนี้ย \ ฉันรู้จักหมาตัวนั้น Bolt (2008)
And stick your tongue out!และก็ลองแลบลิ้นออกมาสิ Bolt (2008)
Biting, scratching, panting, tongue all over the place.ทั้งกัด ทั้งข่วน หายใจระรัว ละเลงลิ้นไปทั่ว Superhero Movie (2008)
The Thousand Tongues of Fire.ประทัดเป็นพันๆ Kung Fu Panda (2008)
I'll cut your tongue out, boy. Stop!ข้าจะตัดลิ้นเจ้าซ่ะ เจ้าหนู หยุด ! Outlander (2008)
Oh, we won't have to worry about your words if we cut out your tongue!ถ้าเราตัดลิ้นแกซะ เราก็ไม่ต้องกลัวตอนแกพูดแล้วนี่ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tongueAlthough I was angry at the man for his rudeness, I held my tongue.
tongueA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
tongueA slip of the tongue is sometimes fatal to a politician.
tongueA slip of the tongue often brings about unexpected results.
tongueA slip of tongue will often lead us to unexpected results.
tongueA tongue is the most venomous thing of all.
tongueA woman's hair is long; her tongue is longer.
tongueA woman's strength is in her tongue.
tongueBite your tongue!
tongueBrent is an American, but he speaks Japanese as if it were his mother tongue.
tongueBy the look in his eye I could tell that he was speaking with his tongue in his cheek.
tongueDon't tell him. He's got a loose tongue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคอเราะราย[ADJ] caustic, See also: tongue-lashing, Syn. ปากเปราะเราะราย, Example: คุณกัญจนา ศิลปอาชาต่อว่า ส.ส. ชายปากคอเราะรายอย่างเผ็ดร้อน, Thai definition: ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า
รสนา[N] tongue, Syn. ลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชิวหา[N] tongue, Syn. ลิ้น, Example: นางสามารถพลิกพลิ้วชิวหาให้เป็นคุณแก่ตนเองได้
ลิ้น[N] tongue, Syn. ชิวหา, Example: กนกหัวขวานมีลิ้นที่ยาวเหนียวมาก ใช้ในการจับตัวบุ้ง ตัวหนอนและแมลง, Thai definition: อวัยวะที่อยู่ในปาก มีหน้าที่กลั้วอาหารให้เข้ากันแล้วส่งลงในลำคอ ช่วยในการออกเสียงและให้รู้รส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]
ชิวหา[n.] (chiuhā) EN: tongue   FR: langue [f]
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
โคนลิ้น[n. exp.] (khōn lin) EN: root of the tongue   FR: base de la langue [f]
แลบลิ้น[v. exp.] (laēp lin) EN: put on one's tongue ; stick out one's tongue   FR: tirer la langue
เลียปาก[v. exp.] (līa pāk) EN: moisten one's lips with the tongue   
ลิ้น[n.] (lin) EN: tongue   FR: langue [f]
ลิ้นลม[n.] (linlom) EN: glib tongue ; oral words ; fine words   
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[n. exp.] (linmangkøn dāng khīo khøp thøng) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[n. exp.] (linmangkøn khīo (bai lek)) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TONGUE    T AH1 NG
TONGUED    T AH1 NG D
TONGUES    T AH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tongue    (n) (t uh1 ng)
tongued    (j) (t uh1 ng d)
tongues    (n) (t uh1 ng z)
tongue-tied    (j) - (t uh1 n - t ai d)
tongue-twister    (n) - (t uh1 n - t w i s t @ r)
tongue-in-cheek    (j) -- (t uh2 ng - i n - ch ii1 k)
tongue-twisters    (n) - (t uh1 n - t w i s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klöppel {m}; Glockenklöppel {m}; Schwengel {m}; Glockenschwengel {m}tongue (of a bell); clapper [Add to Longdo]
Zunge {f} [anat.] | Zungen {pl} | eine scharfe Zunge haben [übtr.] | sich auf die Zunge beißen | (jdm.) die Zunge herausstecken | lose (scharfe) Zunge {f} | mit der Zunge anstoßen | auf der Zunge zergehen | mit gespaltener Zunge | mit gespaltener Zunge redentongue | tongues | to have a sharp tongue | to bite one's tongue | to put one's tongue out (at someone) | loose (sharp) tongue | to (have a) lisp | to melt in one's mouth | with forked tongue | to talk falsely [Add to Longdo]
Zungenbein {n} [anat.]tongue bone [Add to Longdo]
Zungenbrecher {m}tongue twister [Add to Longdo]
Zungenwurst {f} [cook.]tongue sausage [Add to Longdo]
zungenförmigtongue shaped [Add to Longdo]
Zungenkoralle {f} (Herpolitha spp.; Polyphyllia spp.) [zool.]tongue coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P) [Add to Longdo]
べろっと[, berotto] (adv) (See べろべろ・1) licking; sticking out one's tongue [Add to Longdo]
ぺろりと;ぺろっと[, perorito ; perotto] (adv) (on-mim) (See ぺろり) while sticking out one's tongue [Add to Longdo]
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard [Add to Longdo]
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue [Add to Longdo]
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre [Add to Longdo]
クレオール[, kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre [Add to Longdo]
クレオール語[クレオールご, kureo-ru go] (n) creole (pidgin that has become a mother tongue) [Add to Longdo]
グロッソラリア[, gurossoraria] (n) glossolalia (the phenomenon of speaking in tongues) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口舌[kǒu shé, ㄎㄡˇ ㄕㄜˊ, ] tongue; dispute [Add to Longdo]
压舌板[yā shé bǎn, ㄧㄚ ㄕㄜˊ ㄅㄢˇ, / ] tongue depressor; spatula [Add to Longdo]
火舌[huǒ shé, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄜˊ, ] tongue of flame [Add to Longdo]
碍口识羞[ài kǒu shí xiū, ㄞˋ ㄎㄡˇ ㄕˊ ㄒㄧㄡ, / ] tongue-tied for fear of embarassment (成语 saw) [Add to Longdo]
结舌[jié shé, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] tongue-tied; unable to speak (out of surprise, embarrassment etc) [Add to Longdo]
绕口令[rào kǒu lìng, ㄖㄠˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, / ] tongue-twister [Add to Longdo]
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, / ] tongue-lashing, chew out [Add to Longdo]
[shé, ㄕㄜˊ, ] tongue [Add to Longdo]
舌头[shé tóu, ㄕㄜˊ ㄊㄡˊ, / ] tongue [Add to Longdo]
灵语[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, / ] tongues (spiritual gift) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radula \Rad"u*la\ (r[a^]d"[-u]*l[.a]), n.; pl. {Radulae}
   (r[a^]d"[-u]*l[=e]). [L., a scraper, fr. radere to scrape.]
   (Zool.)
   The chitinous ribbon bearing the teeth of mollusks; -- called
   also {lingual ribbon}, and {tongue}. See {Odontophore}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tongue \Tongue\, n. [OE. tunge, tonge, AS. tunge; akin to
   OFries. tunge, D. tong, OS. tunga, G. zunge, OHG. zunga,
   Icel. & Sw. tunga, Dan tunge, Goth. tugg[=o], OL. dingua, L.
   lingua. [root]243 Cf.{Language}, {Lingo}. ]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) an organ situated in the floor of the mouth of
    most vertebrates and connected with the hyoid arch.
    [1913 Webster]
 
   Note: The tongue is usually muscular, mobile, and free at one
      extremity, and in man other mammals is the principal
      organ of taste, aids in the prehension of food, in
      swallowing, and in modifying the voice as in speech.
      [1913 Webster]
 
         To make his English sweet upon his tongue.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   2. The power of articulate utterance; speech.
    [1913 Webster]
 
       Parrots imitating human tongue.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Discourse; fluency of speech or expression.
    [1913 Webster]
 
       Much tongue and much judgment seldom go together.
                          --L. Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. Honorable discourse; eulogy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She was born noble; let that title find her a
       private grave, but neither tongue nor honor. --Beau.
                          & Fl.
    [1913 Webster]
 
   5. A language; the whole sum of words used by a particular
    nation; as, the English tongue. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Whose tongue thou shalt not understand. --Deut.
                          xxviii. 49.
    [1913 Webster]
 
       To speak all tongues.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Speech; words or declarations only; -- opposed to thoughts
    or actions.
    [1913 Webster]
 
       My little children, let us love in word, neither in
       tongue, but in deed and in truth.   --1 John iii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   7. A people having a distinct language.
    [1913 Webster]
 
       A will gather all nations and tongues. --Isa. lxvi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.)
    (a) The lingual ribbon, or odontophore, of a mollusk.
    (b) The proboscis of a moth or a butterfly.
    (c) The lingua of an insect.
      [1913 Webster]
 
   9. (Zool.) Any small sole.
    [1913 Webster]
 
   10. That which is considered as resembing an animal's tongue,
     in position or form. Specifically: 
     [1913 Webster]
     (a) A projection, or slender appendage or fixture; as,
       the tongue of a buckle, or of a balance.
       [1913 Webster]
       [1913 Webster]
     (b) A projection on the side, as of a board, which fits
       into a groove.
       [1913 Webster]
     (c) A point, or long, narrow strip of land, projecting
       from the mainland into a sea or a lake.
       [1913 Webster]
     (d) The pole of a vehicle; especially, the pole of an ox
       cart, to the end of which the oxen are yoked.
       [1913 Webster]
     (e) The clapper of a bell.
       [1913 Webster]
     (f) (Naut.) A short piece of rope spliced into the upper
       part of standing backstays, etc.; also. the upper
       main piece of a mast composed of several pieces.
       [1913 Webster]
     (g) (Mus.) Same as {Reed}, n., 5.
       [1913 Webster]
 
   {To hold the tongue}, to be silent.
 
   {Tongue bone} (Anat.), the hyoid bone.
 
   {Tongue grafting}. See under {Grafting}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Language; speech; expression. See {Language}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tongue \Tongue\, v. t. [imp. & p. p. {Tongued}; p. pr. & vb. n.
   {Tonguing}.]
   1. To speak; to utter. "Such stuff as madmen tongue." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To chide; to scold.
    [1913 Webster]
 
       How might she tongue me.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) To modulate or modify with the tongue, as notes, in
    playing the flute and some other wind instruments.
    [1913 Webster]
 
   4. To join means of a tongue and grove; as, to tongue boards
    together.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tongue \Tongue\, v. i.
   1. To talk; to prate. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) To use the tongue in forming the notes, as in
    playing the flute and some other wind instruments.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tongue
   n 1: a mobile mass of muscular tissue covered with mucous
      membrane and located in the oral cavity [syn: {tongue},
      {lingua}, {glossa}, {clapper}]
   2: a human written or spoken language used by a community;
     opposed to e.g. a computer language [syn: {natural language},
     {tongue}] [ant: {artificial language}]
   3: any long thin projection that is transient; "tongues of flame
     licked at the walls"; "rifles exploded quick knives of fire
     into the dark" [syn: {tongue}, {knife}]
   4: a manner of speaking; "he spoke with a thick tongue"; "she
     has a glib tongue"
   5: a narrow strip of land that juts out into the sea [syn:
     {spit}, {tongue}]
   6: the tongue of certain animals used as meat
   7: the flap of material under the laces of a shoe or boot
   8: metal striker that hangs inside a bell and makes a sound by
     hitting the side [syn: {clapper}, {tongue}]
   v 1: articulate by tonguing, as when playing wind instruments
   2: lick or explore with the tongue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top