ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

splutter

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splutter-, *splutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splutter[VI] ส่งเสียงเปาะแปะ
splutter[VI] พูดรัวอย่างตะกุกตะกัก, See also: พูดละล่ำละลัก, พูดกระอึกกระอัก, Syn. stammer, stutter
splutter[VT] พูดรัวอย่างตะกุกตะกัก, See also: พูดละล่ำละลัก, พูดกระอึกกระอัก, Syn. stammer, stutter
splutter[N] การพูดละล่ำละลัก, See also: การพูดรัวอย่างตะกุกตะกัก, Syn. sputter, stammer
splutter out[PHRV] (เครื่องจักร) ค่อยๆหยุดทำงาน, Syn. sputter out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,

English-Thai: Nontri Dictionary
splutter(vi) แตกเป็นฝอย,พูดเร็วพัลวัน,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- (Engine splutters)สวัสดี Help! (1965)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละล่ำละลัก[V] sputter, See also: splutter, falter, speak confusedly or incoherently, talk excitedly, Syn. กระอึกกระอัก, Example: คนตัวเล็กละล่ำละลักมองหน้าชายหนุ่มอย่างหวาดๆ, Thai definition: อาการพูดอย่างกระอึกกระอัก, พูดติดๆ ขัดๆ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splutter    (v) splˈʌtər (s p l uh1 t @ r)
splutters    (v) splˈʌtəz (s p l uh1 t @ z)
spluttered    (v) splˈʌtəd (s p l uh1 t @ d)
spluttering    (v) splˈʌtərɪŋ (s p l uh1 t @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splutter \Splut"ter\ (spl[u^]t"t[~e]r), v. i. [imp. & p. p.
   {Spluttered} (-t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Spluttering}.]
   [Prov. E. splutter, eqivalent to sputter. Cf. {Sputter}.]
   To speak hastily and confusedly; to sputter. [Colloq.]
   --Carleton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splutter \Splut"ter\, n.
   A confused noise, as of hasty speaking. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splutter
   n 1: the noise of something spattering or sputtering
      explosively; "he heard a spatter of gunfire" [syn:
      {spatter}, {spattering}, {splatter}, {splattering},
      {sputter}, {splutter}, {sputtering}]
   2: an utterance (of words) with spitting sounds (as in rage)
     [syn: {sputter}, {splutter}]
   v 1: utter with a spitting sound, as if in a rage [syn:
      {sputter}, {splutter}]
   2: spit up in an explosive manner [syn: {splutter}, {sputter},
     {spit out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top