Search result for

fluglinie

(53 entries)
(1.475 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluglinie-, *fluglinie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fluglinie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fluglinie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This guy has no airline experience.Dieser Typ hat keine Fluglinienerfahrung. Airplane! (1980)
I'm sure you could get a better price from one of the airlines. I think the regular fare is about $150.Eine offizielle Fluglinie verlangt dafür 150 Dollar. Hopscotch (1980)
It is showing just short of the permanent pack but in direct line with the American's reported flight path.Das Signal erscheint kurz vor dem Packeis, aber auf der direkten Fluglinie des Amerikaners. Firefox (1982)
The whole operation is simply flawless.- Die Fluglinie ist einfach makellos. Coffee, Tea or Steele (1985)
- This guy Barry really was using my airline as a meat wagon?Dieser Barry hat meine Fluglinie als Leichenwagen benutzt? Coffee, Tea or Steele (1985)
- To whom?- Für Fluglinien? Commando (1985)
I'll check whether the ticket is valid for foreign airlinesIch sehe nach, ob das geht. Es ist eine ausländische FluglinieBlind Chance (1987)
We'll own the airline by then!- Bis dahin gehört uns die FluglinieWall Street (1987)
I can make more money in one year as a broker than in five at this airline.Ich kann als Broker pro Jahr mehr verdienen als bei der Fluglinie in fünf. Wall Street (1987)
- l don't like airlines.- Oh, Fluglinien. Wall Street (1987)
I wanna take this airline, turn it around and make it work. lt's gonna make us a fortune.Ich will die Fluglinie rumreißen, so dass sie läuft. Ein Vermögen ist drin. Wall Street (1987)
I got a stockbroker who wants an airline. lt'll take two years to turn Teldar Paper around.Mein Broker will eine Fluglinie. Teldar Paper braucht zwei Jahre Anlaufzeit. Wall Street (1987)
What do I need a dink airline for?Wozu brauche ich eine FluglinieWall Street (1987)
If you can negotiate that out, get a crew down to 350, 400 an hour,... ..this airline'll be the hottest thing since Texas Air.Wenn man den runterhandelt, eine Crew für 350, 400 pro Stunde kriegt, dann ist die Fluglinie die heißeste Sache seit Texas Air. Wall Street (1987)
- You'll own part of the airline.- Ihnen wird ein Teil der Fluglinie gehören. Wall Street (1987)
You and the whole shitty airline are going down the tubes!Ihr und die bescheuerte Fluglinie werdet untergehen! Wall Street (1987)
I got a plan, Dad. I can save the airline.Ich habe einen Plan. Ich rette die FluglinieWall Street (1987)
But we all wanna see this airline work.Aber wir alle wollen die Fluglinie zum Laufen bringen. Wall Street (1987)
No way you're gonna break up our airline.Sie werden die Fluglinie nicht auflösen. Wall Street (1987)
Look, somebody else wants to buy your airline.Jemand will Ihre Fluglinie kaufen. Wall Street (1987)
You helped save the airline, and they'll remember you for it.Mit dir wurde die Fluglinie gerettet, dafür erinnern sie sich an dich. Wall Street (1987)
All airlines have crashed at one time or another.Alle Fluglinien sind schon mal abgestürzt. Rain Man (1988)
It's just like the airlines, eh?Wie bei den Fluglinien, nicht? White Hunter Black Heart (1990)
I can sue you and this airline.Ich kann Sie und ihre Fluglinie gerichtlich belangen. Die Hard 2 (1990)
20 airlines when it's done, all with reservation computers in a nice antenna arrangement.Für 20 Fluglinien, mit Reservierungs- computern in einem netten Antennensystem. Die Hard 2 (1990)
Airline personnel assume a certain risk. It's part of the job.Mitarbeiter der Fluglinie rechnen mit dem Risiko, das gehört zum Beruf. Passenger 57 (1992)
I don't want the FBI or some country local talking to the press about something affecting this airline.Weder das FBI noch die örtliche Polizei sollen der Presse etwas sagen, was die Fluglinie betrifft. Passenger 57 (1992)
- It was easy.Ich rief die Fluglinie an und gab mich als ihr Bruder aus, der Sie dringend erreichen muss. Death in the Clouds (1992)
With the young man at airline office, you played your role but to perfection.Bei dem jungen Mann bei der Fluglinie spielten Sie Ihre Rolle nahezu perfekt. Ah! Death in the Clouds (1992)
I called the airlines and there's been a change of plans.Ich habe die Fluglinie angerufen. Es gibt da eine Planänderung. Rock of Ages (1992)
The American airline industry is going through a recession.Den amerikanischen Fluglinien geht's schlecht. Eat Drink Man Woman (1994)
I own airlines, I own oil wells, I own men.Ich besitze Fluglinien, Ölquellen, ich besitze Männer. Business Still Sucks (1994)
What airline do you need?Welche FluglinieNight of the Running Man (1995)
You realise I can sue this entire airline for $30 million and name you as primary respondent.Ich kann die Fluglinie auf $30 Millionen verklagen und Sie als Mitangeklagten aufführen. The Langoliers (1995)
I'm taking the 300 you scammed from the airlines, and the ten that's over, I'm gonna borrow from you.Ich nehme die 300, die du der Fluglinie abgeschwindelt hast, und die 10, die dann noch übrig sind, leihe ich mir von dir aus. Get Shorty (1995)
I'll never fly this airline again!Ich werd' nie wieder mit dieser Fluglinie fliegen! Hackers (1995)
He owns that chain of tire stores, a software company, the commuter airline.Ihm gehören eine Reifenladenkette, eine Softwarefirma - und eine FluglinieThe First Temptation of Tim (1995)
This is an international airline.Dies ist eine internationale FluglinieAnd the Answer Is... (1995)
Could you call the airlines too?- Ja, bitte. Rufst du auch die Fluglinien an? I Now Pronounce You... (1996)
The airline gave us an earlier flight, and we took a cab straight here.Die Fluglinie gab uns einen früheren Flug und wir fuhren gleich mit dem Taxi hierher. Twas the Night Before Mxymas (1996)
Hey, Mom, Dad you know that you guys don't have to fly with the airlines.Hey, Mom, Dad, ihr wisst schon, dass ihr keine Fluglinien zum Reisen braucht. Twas the Night Before Mxymas (1996)
- The airline called us and...- Die Fluglinie rief an und... Twas the Night Before Mxymas (1996)
- A Turkish airline.- Türkische FluglinieTunguska (1996)
So you get offwith a slap on the wrist... but all this criminal activity fucks up your shit for good with the big airlines.- Nein. Aber durch diese Straftat haben Sie bei den großen Fluglinien verspielt. Jackie Brown (1997)
Cut to 1 3 years later, you're 44 years of age... flying for the shittiest little shuttle-fuckin' piece of shit Mexican airline there is...;Jetzt, 13 Jahre später, sind Sie 44 Jahre alt. Sie fliegen für die beschissenste mexikanische Fluglinie, die es gibt. Jackie Brown (1997)
Airlines have this policy about vibrating luggage.Fluglinien haben Richtlinien bei vibrierendem Gepäck. Fight Club (1999)
You gotta break into the main computer.Man bricht in den Computer der Fluglinie ein. Guy Walks Into a Psychiatrist's Office (2000)
Can't we sue the airline? Shut up, Sam.Kommen wir ins Fernsehen, wenn wir die Fluglinie verklagen? Donnie Darko (2001)
Airline better not fuck us on the shingle match.Wehe, die Fluglinie spart bei den Schindeln! Donnie Darko (2001)
The right direction.Die Fluglinie deutet daraufhin. Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluggesellschaft {f}; Luftverkehrsgesellschaft {f}; Fluglinie {f} | Fluggesellschaften {pl}; Luftverkehrsgesellschaften {pl}; Fluglinien {pl}airline; airline company | airlines [Add to Longdo]
Fluglinie {f}; Flugstrecke {f}; Luftstraße {f}airway; air route [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top