Search result for

ผู้ค้า

(52 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ค้า-, *ผู้ค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ค้าส่ง[N] wholesaler, Syn. ผู้ขายส่ง, พ่อค้าขายส่ง, Ant. ผู้ค้าปลีก, Example: บรรดาผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งต่างได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่เศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำลง, Thai definition: ตัวกลางในการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าปลีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traderผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket speculatorผู้ค้าตั๋วเก็งกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cambistผู้ค้าตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retailerผู้ค้าปลีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peddlerผู้ค้าเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerผู้ค้า [เศรษฐศาสตร์]
Dealerผู้ค้าหลักทรัพย์
การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกตินอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะใช้บัญชีของตนเองเข้าทำการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทค้าหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Animal dealersผู้ค้าสัตว์ [TU Subject Heading]
Antique dealersผู้ค้าโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Automobile dealersผู้ค้ารถยนต์ [TU Subject Heading]
Dealers (Retail trade)ผู้ค้า (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Drug dealersผู้ค้ายาเสพติด [TU Subject Heading]
Women drug dealersผู้ค้ายาเสพติดสตรี [TU Subject Heading]
Waste Wholesalers ผู้ค้าส่งของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
ผู้ค้าน้ำมันผู้ค้าน้ำมัน, ผู้กระทำการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยซื้อนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดเพื่อจำหน่าย และให้หมายความรวมถึงผู้กลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My trader got busted with a hooker.ผู้ค้าของผมไปยุ่งกับโสเภณี New York Sucks (2009)
No, she was with an energy trader... finn garrety.ไม่,เป็นผู้ค้าพลังงานคนหนึ่ง.. ฟินน์ กาเรตตี้ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Good. Then get the information to my trader.ดี,ผมจะเอาข้อมูลให้ผู้ค้าของผม You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
The nords are running proxy for a bigger player.พวกเดอะนอร์ดเป็นตัวแทนจำหน่ายยา ให้กับผู้ค้ารายใหญ่ Fix (2009)
A former student, a criminal...นักเรียนรุ่นก่อน เป็นผู้ค้ายา Gokusen: The Movie (2009)
We cut the dealer a pass to get the distributor.เราตัดตอนช่องทางของ ผู้ค้าส่งตัวใหญ่ เพื่อให้ได้ คนขายรายย่อย 137 Sekunden (2009)
No wonder you have nothing but drug dealers coming to you.ไม่ต้องสงสัยเลย นายไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้ค้ายา - ที่มาเกี่ยวพันถึงนาย A Night at the Bones Museum (2009)
Drug deal gone bad.กลุ่มผู้ค้ายาทะเลาะ กันเอง Lost Girls (2009)
I'd now like to call Justin Hammer, our current primary weapons contractor.หนึ่งในผู้ค้าอาวุธหลักกับทางกองทัพ Iron Man 2 (2010)
He was very upset.ถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ค้ายา เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด Kick-Ass (2010)
He's got a way better costume than Kick-Ass, too.เขาจับ พวก ผู้ค้ายาได้ คนสำคัญด้วย Kick-Ass (2010)
In developing countries maybe, but here it's pretty much been replaced by newer agents.ในประเทศกำลังพัฒนาสิ แต่ก็เกือบจะถูกแทนที่หมดแล้ว โดยผู้ค้าเภสัชกรรมรายใหม่ๆ The Garden of Forking Paths (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: wholesaler ; dealer ; trader ; merchant   
ผู้ค้าปลีก[n. exp.] (phūkhā plīk) EN: retailer   
ผู้ค้าส่ง[n. exp.] (phūkhā song) EN: wholesaler   

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distributor[N] ผู้ค้าส่ง, See also: พ่อค้า, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, Syn. seller, wholesaler, jobber, seeder
merchandiser[N] ผู้ค้าขาย
merchandizer[N] ผู้ค้าขาย
scalper[N] ผู้ค้ากำไร, Syn. dealer
seller[N] ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
trader[N] ผู้ค้า, See also: พ่อค้า
trafficker[N] ผู้ค้าขาย, See also: คนทำธุรกิจ, Syn. dealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.
maltster(มอล'สเทอะ) n. ผู้ทำหรือผู้ค้าข้าวหมัก หรือข้าวมอล์ท
merchant(เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร
slaver(สเล'เวอะ) n.. ผู้ค้าทาส vi.,vt. ปล่อยให้น้ำลายไหล,เอาอกเอาใจ,ประจบประแจง n. น้ำลายไหลจากปาก, Syn. saliva,drool
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่,ผู้ค้าง,ผู้ยืนหยัด,ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้มีความอดทน,สัตว์ที่มีความทรหดอดทน,สิ่งที่ยับยั้ง
trucker(ทรัค'เคอะ) n. คนขับรถบรรทุก,ผู้ใช้ของแลกของ,ผู้เร่ขาย,ผู้ค้าขาย,ผู้มีกิจการรถบรรทุก,ชาวสวนที่ปลูกพืชผักส่งตลาด
viper(ไว'เพอ) n. งูพิษจำพวก Viper, งูพิษในตระกูล Viperidae, งูพิษ,บุคคลที่มีจิตใจมุ่งร้ายหรืออาฆาตพยาบาท,ผู้ค้ายาเสพติด, Syn. traitor,villain,menace
warmonger(วอร์'มังเกอะ) n. ผู้กระหายสงคราม,ผู้ค้าสงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน
merchant(n) พ่อค้า,ผู้ค้าขาย,เจ้าของร้าน
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
slaver(n) ผู้ค้าทาส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top