ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seller

S EH1 L ER0   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seller-, *seller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seller[N] ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
seller[N] สินค้า, See also: สินค้าด้อยคุณภาพ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย
bookseller(n) คนขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seller's interestส่วนได้เสียของผู้ขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This ain't Amsterdam, Vince. This is a seller's market.นี้ไม่ได้อัมสเตอร์ดัมวินซ์ นี้เป็นตลาดของผู้ขาย Pulp Fiction (1994)
In an hour's time they will be trading with a Thai sellerสายรายงานว่า อีก 1 ชั่วโมง มันจะติดต่อกับเอเย่นชาวไทย Infernal Affairs (2002)
Gentlemen, the seller is on-site in play. There's nothing more to discuss.สุภาพบุรุษทั้งหลาย ฉันกำลังพบคนขายและอยู่ในเกม บอกตามตรงนะ ไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณากันอีกแล้ว The Bourne Supremacy (2004)
Hub, Mobile 1 and seller have entered the office.(ถึงศูนย์ โมบาย-1 กับคนขายเข้าไปในออฟฟิศแล้ว) The Bourne Supremacy (2004)
I had a deal going down in Berlin last week and during the buy, our officer and the seller were killed.อาทิตย์ก่อน ฉันมีการซื้อขายหนึ่ง ที่ล้มเหลวในเบอร์ลิน ระหว่างการซื้อขาย คนของเรา และคนขายถูกเก็บทั้งคู่ The Bourne Supremacy (2004)
- That's the one, that's the big seller.นาฬิกาอันนั้น,เป็นอันที่ขายดีที่สุดด้วย Madagascar (2005)
Among computers with TV function this is the best seller.ในพวกคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับทีวีได้ รุ่นนี้ขายดีที่สุดครับ Train Man (2005)
There's an immediate relationship established between a buyer and a seller, a level of trust.มันมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างคนซื้อและคนขาย ระดับของความไว้วางใจ Extreme Aggressor (2005)
Does the buyer usually have to look for the seller?ปกติคนซื้อต้องตามหาคนขายหรือไง? Love Now (2007)
Yeah, Suzy Sellers,Gay Maker.ไปกะซูซี่ เซลเลอร์ ผู้สร้างเกย์น่ะเหรอ Opening Doors (2008)
Someone's here, but it's not the seller.มีบางคนอยู่ที่นี้ แต่ไม่ใช่ผู้ขาย Going Under (2008)
WHAT ABOUT SELLERS?ชะแว้บ! The Angel Maker (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sellerAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
sellerA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
sellerHer new novel has become a best seller.
sellerIf you go to a baseball game today, sellers are walking around with hot-water tanks.
sellerIt is said that the book is a best seller in Britain.
sellerThe anxiety of sellers to avail of prices which look very high.
sellerThis book ought to be a good seller.
sellerThis book, which was once a best seller, is now out of print.
sellerWhat do you think are the best sellers of the latest Japanese records?
sellerWhen goods are scarce, sellers have the advantage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของขายอืด[n. exp.] (khøng khāi eūt) EN: non-seller   
ของขายไม่ออก[n. exp.] (khøng khāi mai øk) EN: non-seller   
คนขายอาหาร[n. exp.] (khonkhāi āhān) EN: food seller   
คนขายผัก[n.] (khonkhāi phak) EN: vegetable seller   FR: vendeur de légumes [m] ; marchand de légumes [m]
คนขายผลไม้[n.] (khonkhāi phonlamāi) EN: fruit seller   FR: vendeur de fruits [m] ; marchand de fruits [m]
คนขายปลา[n. exp.] (khonkhāi plā) EN: fish seller   FR: poissonnier [m] ; poissonnière [f]
คนขายตั๋ว[n. exp.] (khonkhāi tūa) EN: ticket seller   
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phūjamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller   FR: distributeur [m]
ผู้ขาย [n.] (phūkhāi) EN: salesman ; seller ; vendor   FR: vendeur [m]
ผู้ขายทอดตลาด[n. exp.] (phū khāithøttalāt) EN: seller at auction ; auction seller ; auctioneer   

CMU English Pronouncing Dictionary
SELLER    S EH1 L ER0
SELLERS    S EH1 L ER0 Z
SELLER'S    S EH1 L ER0 Z
SELLERS'    S EH1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seller    (n) sˈɛlər (s e1 l @ r)
sellers    (n) sˈɛləz (s e1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卖方[mài fāng, ㄇㄞˋ ㄈㄤ, / ] seller, #17,143 [Add to Longdo]
卖主[mài zhǔ, ㄇㄞˋ ㄓㄨˇ, / ] seller, #43,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sellerie {m} [bot.] [cook.]celeriac; celery [Add to Longdo]
Verkäufer {m}; Verkäuferin {f} | Verkäufer {pl}seller | sellers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P) [Add to Longdo]
トップセラー[, toppusera-] (n) top seller [Add to Longdo]
ベストセラー[, besutosera-] (n) best-seller; (P) [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
リセラー[, risera-] (n) reseller [Add to Longdo]
ロングセラー[, rongusera-] (n) long seller; (P) [Add to Longdo]
果物屋[くだものや, kudamonoya] (n) fruit store; fruit dealer; fruit seller; fruiterer; fruiteress [Add to Longdo]
牛商人[うしあきゅうど, ushiakyuudo] (n) (obsc) ox seller; ox vendor [Add to Longdo]
金魚屋[きんぎょや, kingyoya] (n) goldfish seller (vendor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seller \Sell"er\, n.
   One who sells. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seller
   n 1: someone who promotes or exchanges goods or services for
      money [syn: {seller}, {marketer}, {vender}, {vendor},
      {trafficker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top