ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undersell

AH1 N D ER0 S EH2 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undersell-, *undersell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undersell[VT] ขายต่ำกว่าราคาปกติ, See also: ลดราคา
undersell[VT] ขายตัดราคาคู่แข่ง
underseller[N] ผู้ขายตัดราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undersell(-เซลล์) vt.ขายถูกกว่าปกติ,ขายตัดราคา,โฆษณาไม่ได้เต็มที่. -seller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
undersell(vt) ขายตัดราคา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop underselling yourself, Chuck.หยุดดูถูกตัวเอง ชัค Chuck Versus the Ex (2008)
I wouldn't undersell it.ฉันไม่ได้วางแผนขึ้นมาเล่นๆ Batman: Under the Red Hood (2010)
"Kind of put his hand on my throat" is underselling."รู้สึกจะเอามือบีบคอฉัน" เป็นการพูดที่น้อยไป Pay It Forward (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักราคา[V] undersell, Syn. ตัดราคา, Example: เขายอมหักราคารถลงไปจนถึงกับขาดทุน
หักราคา[V] undersell, See also: cut prices, lower the price, Syn. ตัดราคา, Example: ร้านที่หัวมุมหักราคาเสื้อแบบเดียวกันเหลือครึ่งราคา, Thai definition: ตัดราคาให้ต่ำลง, ลดราคาให้น้อยกว่าเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขายตัดราคา[v. exp.] (khāi tat rākhā) EN: set at cut price ; undersell ; cute-rate sale   
กดราคา[v. exp.] (kot rākhā) EN: lower the price ; bring down prices ; underprice ; reduce price ; force the price down ; undersell   FR: baisser le prix

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSELL    AH1 N D ER0 S EH2 L
UNDERSELLING    AH1 N D ER0 S EH2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undersell    (v) ˌʌndəsˈɛl (uh2 n d @ s e1 l)
undersells    (v) ˌʌndəsˈɛlz (uh2 n d @ s e1 l z)
underselling    (v) ˌʌndəsˈɛlɪŋ (uh2 n d @ s e1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱売[らんばい, ranbai] (n,vs) underselling; panic selling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undersell \Un`der*sell"\, v. t.
   To sell the same articles at a lower price than; to sell
   cheaper than.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undersell
   v 1: sell cheaper than one's competition [syn: {undersell},
      {undercut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top