ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rubber-stamp

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubber-stamp-, *rubber-stamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubber-stamp[VT] ประทับตรายาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัฐมนตรีตรายาง[n. exp.] (ratthamontrī trāyāng) EN: rubber-stamp minister   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubber-stamp    (v) rˌʌbə-stˈæmp (r uh2 b @ - s t a1 m p)
rubber-stamps    (v) rˌʌbə-stˈæmps (r uh2 b @ - s t a1 m p s)
rubber-stamped    (v) rˌʌbə-stˈæmpt (r uh2 b @ - s t a1 m p t)
rubber-stamping    (v) rˌʌbə-stˈæmpɪŋ (r uh2 b @ - s t a1 m p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top