Search result for

rubbing

(44 entries)
(0.1523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubbing-, *rubbing*, rubb
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rubbingการถูภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubbing compound; cutting compoundยาขัดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubbing(รับ'บิง) n. การถู,การนวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ma'am... rubbing my crotch under the desk won't change my mind.เอ่อ.. คุณนายครับ ต่อให้คุณนายเอาขาถูเจ้าหนูของผม ผมก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกครับ Superhero Movie (2008)
I'm not rubbing your crotch.ชั้นไม่ได้ถูไอ้หนูของคุณนะ ผมถูเองครับ Superhero Movie (2008)
Take one of the girls you've been rubbing up against.ให้ผู้หญิงของเธอสักคนไปด้วยสิ Made of Honor (2008)
- Who's that? - Rubbing all over my-ใครนะฮะ เสียดสีไปทั่วกับ.. The Ugly Truth (2009)
They are rubbing her wrists with cologne.พยายามทำให้เธอลืมความเศร้านั้น.. The Breath (2009)
Is that your way of rubbing it in?นี่ Some Kinda Love (2009)
And here I am, rubbing my fabulous new car in her face.แล้วฉันยังมานั่งอวดรถใหม่ต่อหน้าเธออีก Mama Spent Money When She Had None (2009)
Well, it feels like my character's rubbing off on me.เอ่อ มันรู้สึกเหมือนนิสัยของชั้นถูกลบออกไป The Age of Dissonance (2009)
You good with that rubbing on Jax?เธอไม่ว่าอะไรนะที่มาเกาะแกะกับเเจ็ค Fix (2009)
Shows up at the church rubbing his eyes.แล้วอยู่ๆ ก็โผล่มาที่โบสถ์ Gasp (2009)
Kurt, I'm a girl who knows her solvents, and your breath smells like rubbing alcohol. Oh, Bambi.เคิร์ท ฉันเป็นคนจมูกไวนะ ลมหายใจเธอมีกลิ่นแอลกอฮอล์ โถ.. The Rhodes Not Taken (2009)
That's just rubbing alcohol.ฉันแค่เอาแอลกอฮอล์เช็ดเอง The Gothowitz Deviation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rubbingCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
rubbingHe stood by the gate, rubbing his hands together.
rubbingHe was rubbing his hands over the report of the result.
rubbingNow that you mention it. Yeek, his habits are rubbing off on me!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถู    [N] rubbing, See also: scrubbing, wiping, scraping, Syn. การล้าง, การเช็ด, การสี, Example: การถูขาของตั๊กแตนหรือการกรีดปีกของจิ้งหรีดสามารถแสดงออกถึงการสื่อสารกันของสัตว์, Thai definition: การสี เช่น การถูขี้ไคล การถูฟัน การถูเนื้อถูตัว, การเช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด เช่น การถูบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การล้าง[n.] (kān lāng) EN: rubbing   
น้ำมันหมวย[n. exp.] (nāmman mūay) EN: rubbing oil   
ถูกบ้อม[v. exp.] (thūk bǿm) EN: get lambasted ; get a drubbing   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBBING    R AH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubbing    (v) (r uh1 b i ng)
rubbings    (n) (r uh1 b i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gummistreifen {m}rubbing strip [Add to Longdo]
Reibstein {m}rubbing stone [Add to Longdo]
frottierendrubbing down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound [Add to Longdo]
亀の子たわし;亀の子束子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name) [Add to Longdo]
逆撫で;逆なで[さかなで;ぎゃくなで, sakanade ; gyakunade] (n,vs) rubbing the wrong way (e.g. a cat); irritating [Add to Longdo]
垢すり;垢擦り[あかすり, akasuri] (n,vs) scrubbing; getting grime off [Add to Longdo]
糠袋[ぬかぶくろ, nukabukuro] (n) rice-bran bag (used for scrubbing the skin when bathing) [Add to Longdo]
紅葉袋;もみじ袋[もみじぶくろ, momijibukuro] (n) (See 糠袋) rice-bran bag (used for scrubbing the skin when bathing) [Add to Longdo]
擦り;錯[こすり, kosuri] (n) rubbing; scrubbing; scraping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] rubbing from incised inscription [Add to Longdo]
拓片[tà piàn, ㄊㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, ] rubbings from a tablet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rub \Rub\, v. t. [imp. & p. p. {Rubbed}; p. pr. & vb. n.
   {Rubbing}.] [Probably of Celtic origin; cf. W. rhwbiaw, gael.
   rub.]
   1. To subject (a body) to the action of something moving over
    its surface with pressure and friction, especially to the
    action of something moving back and forth; as, to rub the
    flesh with the hand; to rub wood with sandpaper.
    [1913 Webster]
 
       It shall be expedient, after that body is cleaned,
       to rub the body with a coarse linen cloth. --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. To move over the surface of (a body) with pressure and
    friction; to graze; to chafe; as, the boat rubs the
    ground.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause (a body) to move with pressure and friction along
    a surface; as, to rub the hand over the body.
    [1913 Webster]
 
       Two bones rubbed hard against one another.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. To spread a substance thinly over; to smear.
    [1913 Webster]
 
       The smoothed plank, . . .
       New rubbed with balm.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To scour; to burnish; to polish; to brighten; to cleanse;
    -- often with up or over; as, to rub up silver.
    [1913 Webster]
 
       The whole business of our redemption is to rub over
       the defaced copy of the creation.   --South.
    [1913 Webster]
 
   6. To hinder; to cross; to thwart. [R.]
    [1913 Webster]
 
       'T is the duke's pleasure,
       Whose disposition, all the world well knows,
       Will not be rubbed nor stopped.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To rub down}.
    (a) To clean by rubbing; to comb or curry; as, to down a
      horse.
    (b) To reduce or remove by rubbing; as, to rub down the
      rough points.
 
   {To rub off}, to clean anything by rubbing; to separate by
    friction; as, to rub off rust.
 
   {To rub out}, to remove or separate by friction; to erase; to
    obliterate; as, to rub out a mark or letter; to rub out a
    stain.
 
   {To rub up}.
    (a) To burnish; to polish; to clean.
    (b) To excite; to awaken; to rouse to action; as, to rub
      up the memory.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rubbing \Rub"bing\,
   a. & n. from {Rub}, v.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rubbing
   n 1: the resistance encountered when one body is moved in
      contact with another [syn: {friction}, {rubbing}]
   2: representation consisting of a copy (as of an engraving) made
     by laying paper over something and rubbing it with charcoal
   3: effort expended in moving one object over another with
     pressure [syn: {friction}, {detrition}, {rubbing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top