Search result for

fray

(63 entries)
(0.0411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fray-, *fray*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fray    [VI] (เส้นด้าย)ลุ่ย, See also: หลุดลุ่ย, Syn. fret, tatter, wear away
fray    [VT] (เส้นด้าย)ลุ่ย, See also: หลุดลุ่ย, Syn. fret, tatter, wear away

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frayingปลายกระดูกบานกว้างออก [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
defray(ดิเฟร') vt. ออกค่าใช้จ่าย,ออกค่าโสหุ้ย, See also: defrayal n. ดูdefray

English-Thai: Nontri Dictionary
fray(n) การทะเลาะวิวาท,การชกต่อย,การต่อสู้,การตีรันฟันแทง
fray(vi) ชำรุด,หลุดลุ่ย,ทำลุ่ย,เป็นฝอย
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
defray(vt) ใช้จ่าย,ชดใช้,ออกค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They'll all start to fray.คุณจะเริ่มระคายเคืองหรือเจ็บ Dying Changes Everything (2008)
The Fray]The Fray Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And this time, try not to leave the edges frayed.ลองขยายดู ไม่ใช่แค่เย็บขอบที่ลุ่ยนะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
It's stained and frayed in such distinctive ways.มันสีและหลุดลุ่ยในรูปแบบที่โดดเด่นดังกล่าว Inception (2010)
I feel like everything's fraying around the edges.ฉันรู้สึกได้ว่าทุกคน กำลังดิ้นรนสุดขอบ The Boy with the Answer (2010)
I noticed one of the cords was frayed.ฉันก็เห็นสายไฟมันลุดลุ่ย Thanksgiving II (2010)
♪ Britta-bot programmed badly wires with fraying ends functioning mad and sadly no faith in herself or friendsBritta-bot programmed badly wires with fraying ends Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
(Timbaland with the Fray and Esthero) ♪ And make waves ♪(timbaland with the fray and esthero) โ™ช and make waves โ™ช With You I'm Born Again (2010)
Once more into the frayอีกครั้งที่เข้าสู่การต่อยตี The Grey (2011)
Once more into the fray, into the last good battle I will never know.อีกครั้งที่เข้าสู่การต่อสู้ เข้าไปสู่การต่อสู้ที่สมเกียร์ติครั้งสุดท้าย ที่ชั้นไม่มีทางรู้ The Grey (2011)
Once more into the fray.อีกครังที่เข้าต่อสู้ The Grey (2011)
You know, I sometimes touch the frayed part of the power cord just to feel something.รู้มั้ย บางที จับตรงฝอยๆนี่ ของสายไฟ จะรู้สึกบางอย่าง Bells (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frayDetective Columbo is always in a frayed raincoat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out   FR: payer ; débourser ; régler
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
ความกลัว[n.] (khwāmklūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia   FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur
กลัวผี[v. exp.] (klūa phī) EN: be afraid of ghosts   FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way   FR: se frayer un chemin
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook   FR: effrayer
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khaya khayaēng) EN: horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAY    F R EY1
FRAYN    F R EY1 N
FRAYED    F R EY1 D
FRAYER    F R EY1 ER0
FRAYNE    F R EY1 N
FRAYING    F R EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fray    (v) (f r ei1)
frays    (v) (f r ei1 z)
frayed    (v) (f r ei1 d)
fraying    (v) (f r ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampf {m} [mil.] | bereit zum Kampf; kampfbereit {adj}fray | ready for the fray [Add to Longdo]
Schlägerei {f} | Schlägereien {pl}fray | frays [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
解れ[ほつれ, hotsure] (n) fray; frayed spot [Add to Longdo]
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1,vi) to become frayed; to become loose [Add to Longdo]
支弁[しべん, shiben] (n,vs) payment; defrayal; disbursement [Add to Longdo]
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) [Add to Longdo]
織物の耳[おりもののみみ, orimononomimi] (n) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage [Add to Longdo]
武者振り付く;武者振りつく[むしゃぶりつく, mushaburitsuku] (v5k) to jump into the fray [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]
乱闘[らんとう, rantou] (n,vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fray \fray\ (fr[=a]), n. [Abbreviated from affray.]
   An angry quarrel; an affray; contest; combat; broil.
   [1913 Webster +PJC]
 
      Who began this bloody fray?       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fray \Fray\, v. t. [imp. & p. p. {Frayed} (fr[=a]d); p. pr. &
   vb. n. {Fraying}.] [See 1st {Fray}, and cf. {Affray}.]
   To frighten; to terrify; to alarm. --I. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      What frays ye, that were wont to comfort me affrayed?
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fray \Fray\, v. t. [Cf. OF. fraier. See {Defray}, v. t.]
   To bear the expense of; to defray. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The charge of my most curious and costly ingredients
      frayed, I shall acknowledge myself amply satisfied.
                          --Massinger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fray \Fray\, v. t. [OF. freier, fraier, froier, to rub. L.
   fricare; cf. friare to crumble, E. friable; perh. akin to Gr.
   chri`ein to anoint, chri^sma an anointing, Skr. gh[.r]sh to
   rub, scratch. Cf. {Friction}.]
   To rub; to wear off, or wear into shreds, by rubbing; to
   fret, as cloth; as, a deer is said to fray her head.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fray \Fray\, v. i.
   1. To rub.
    [1913 Webster]
 
       We can show the marks he made
       When 'gainst the oak his antlers frayed. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear out or into shreads, or to suffer injury by
    rubbing, as when the threads of the warp or of the woof
    wear off so that the cross threads are loose; to ravel;
    as, the cloth frays badly.
    [1913 Webster]
 
       A suit of frayed magnificience.    --tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fray \Fray\, n.
   A fret or chafe, as in cloth; a place injured by rubbing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fray
   n 1: a noisy fight [syn: {affray}, {disturbance}, {fray},
      {ruffle}]
   v 1: wear away by rubbing; "The friction frayed the sleeve"
      [syn: {fray}, {frazzle}]
   2: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray},
     {fret}, {chafe}, {scratch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top