หรือคุณหมายถึง resourcefulneß?
Search result for

resourcefulness

(14 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resourcefulness-, *resourcefulness*, resourcefulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resourcefulness[N] การแก้ปัญหาได้ดี, See also: การมีสติปัญญาดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your resourcefulness always amazes me.ไหวพริบของเจ้าทำให้ข้าทึ่งเสมอ Downfall of a Droid (2008)
Even your tree shows imagination and resourcefulness filled with the very icons of their lives.แม้กระทั่งต้นไม้ก็แสดงให้เห็นถึงจินตนาการ\และไหวพริบ... ...เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แทนชีวิตของพวกคนไข้ Unholy Night (2012)
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหวพริบ[N] resourcefulness, See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness, Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและไหวพริบในการเจรจา, Thai definition: ปัญญาไวรู้เท่าทัน

CMU English Pronouncing Dictionary
RESOURCEFULNESS    R IY0 S AO1 R S F AH0 L N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
甲斐性[かいしょう;かいしょ, kaishou ; kaisho] (n) resourcefulness; ability [Add to Longdo]
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness [Add to Longdo]
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something) [Add to Longdo]
胆略[たんりゃく, tanryaku] (n) courage and resourcefulness [Add to Longdo]
知謀;智謀[ちぼう, chibou] (n) ingenuity; resourcefulness [Add to Longdo]
知略;智略[ちりゃく, chiryaku] (n) ingenuity; resourcefulness [Add to Longdo]
変通[へんつう, hentsuu] (n,vs) resourcefulness; adaptability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resourcefulness
   n 1: the quality of being able to cope with a difficult
      situation; "a man of great resourcefulness"
   2: the ability to deal resourcefully with unusual problems; "a
     man of resource" [syn: {resource}, {resourcefulness},
     {imagination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top