หรือคุณหมายถึง adroitneß?
Search result for

adroitness

(6 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adroitness-, *adroitness*, adroitnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adroitness[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความชำนิชำนาญ, Syn. skill, deftness, dexterity

English-Thai: Nontri Dictionary
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adroitness    (n) (@1 d r oi1 t n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adroitness \A*droit"ness\, n.
   The quality of being adroit; skill and readiness; dexterity.
   [1913 Webster]
 
      Adroitness was as requisite as courage. --Motley.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Skill}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adroitness
   n 1: skillful performance or ability without difficulty; "his
      quick adeptness was a product of good design"; "he was
      famous for his facility as an archer" [syn: {adeptness},
      {adroitness}, {deftness}, {facility}, {quickness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top