หรือคุณหมายถึง astuteneß?
Search result for

astuteness

(8 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astuteness-, *astuteness*, astutenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astuteness[N] ความมีไหวพริบ, See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว, Syn. shrewdness, keenness

English-Thai: Nontri Dictionary
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTUTENESS    AH0 S T UW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astuteness    (n) (@1 s t y uu1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astute \As*tute"\, a. [L. astutus, fr. astus craft, cunning;
   perh. cognate with E. acute.]
   Critically discerning; sagacious; shrewd; subtle; crafty.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Keen; eagle-eyed; penetrating; skilled; discriminating;
     cunning; sagacious; subtle; wily; crafty.
     [1913 Webster] {As*tute"ly}, adv. -- {As*tute"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astuteness
   n 1: intelligence manifested by being astute (as in business
      dealings) [syn: {shrewdness}, {astuteness}, {perspicacity},
      {perspicaciousness}]
   2: the intellectual ability to penetrate deeply into ideas [syn:
     {astuteness}, {profundity}, {profoundness}, {depth},
     {deepness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top