Search result for

initiative

(53 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -initiative-, *initiative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
initiative[N] การเริ่มต้น, See also: การเริ่มดำเนินการ, Syn. lead, frist step, first move
initiative[N] ความริเริ่ม, See also: การสร้างสรรค์, ความมุ่งมั่น, Syn. resourcefulness, dynamic, inventive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
initiative(อินิช'ชิเอทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การริเริ่ม,การนำเข้า,การตัดสินใจของตนเอง.

English-Thai: Nontri Dictionary
initiative(adj) ริเริ่ม,รุก,เริ่มต้น
initiative(n) ความคิดริเริ่ม,การทาบทาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
initiative๑. การริเริ่ม๒. การริเริ่มออกกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
initiative, directการริเริ่มออกกฎหมายโดยทางตรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
initiative, indirect; indirect initiativeการริเริ่มออกกฎหมายโดยทางอ้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiativeความคิดริเริ่ม ริเริ่ม [การแพทย์]
Initiative, Right ofสิทธิที่จะเสนอร่างกฎหมาย [TU Subject Heading]
Initiatives for ASEAN Integrationความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ The Love Guru (2008)
They will take commands, they have no initiative.พวกมันจะคอยรับคำสั่ง มันคิดเองไม่เป็นหรอก District 9 (2009)
- Initiative. - Yes. You need to employ more dealers.โอกาสทองมาถึง นั่นแหล่ะที่คิดเอาไว้ Negro Y Azul (2009)
Beneath Meadow Branch subdivision in a FULCRUM lab that was built as part of a secret initiative.ใต้หมู่บ้าน meadow ใน fulcrum lab สร้างขึ้นเพืjอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความลับ Chuck Versus the Suburbs (2009)
What initiative?ความลับอะไร Chuck Versus the Suburbs (2009)
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ Everyone (2009)
You may ask, "Why aren't I presenting this new initiative to the President?"คุณอาจถามว่า "ทำไมผมจึงไม่นำเสนอ และผลักดันแผนนี้ไปเสนอแก่ท่าน ปธน. ? Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
We appreciate your initiative.เราขอชื่นชม กับการเริ่มต้นของคุณ Chuck Versus the Predator (2009)
And they had no choice But to join The dharma initiative.และพวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องเข้าร่วมกับธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The dharma initiative Called the lamp post.ธรรมะปฏิบัติการ เสาดวงไฟ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
We're in The dharma initiative.พวกเราอยู่กับ ธรรมปฏิบติการ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
We must take the initiative and play the next move.ตอนนี้คนร้ายอยู่เหนือเราก้าวหนึ่ง Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
initiativeCompanies welcome workers who take the initiative.
initiativeDon't be shy about talking to the teacher; if you don't understand, use some initiative!
initiativeHe is quite good at his job, but lacks initiative.
initiativeHe took the initiative in carrying out the plan.
initiativeThanks to his initiative this association has been formed.
initiativeThe city took the initiative in the pollution suit.
initiativeThe president urged employees to act on their initiative.
initiativeThis initiative follows the DCA phone conference on Dec 17 attended by 40 people from 27 firms.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติการเชิงรุก[v. exp.] (patibatkān choēng ruk) EN: take the initiative ; be proactive   
ริ[v.] (ri) EN: begin ; start   FR: commencer ; essayer ; prendre l'initiative (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
INITIATIVE    IH2 N IH1 SH AH0 T IH0 V
INITIATIVES    IH2 N IH1 SH AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
initiative    (n) (i1 n i1 sh @ t i v)
initiatives    (n) (i1 n i1 sh @ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful [Add to Longdo]
Initiative {f}initiative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イニシアチブ;イニシアティブ[, inishiachibu ; inishiateibu] (n) initiative [Add to Longdo]
官製談合[かんせいだんごう, kanseidangou] (n) collusive bidding at the initiative of government agencies [Add to Longdo]
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians) [Add to Longdo]
後手[ごて, gote] (n) (1) losing the initiative (in Go); (2) rear guard; (3) white player (shogi); (P) [Add to Longdo]
攻め倦む[せめあぐむ, semeagumu] (v5m,vi) to lose the attacking initiative [Add to Longdo]
自ら進んで[みずからすすんで, mizukarasusunde] (exp,adv) on one's own initiative; off your own bat [Add to Longdo]
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P) [Add to Longdo]
主導権[しゅどうけん, shudouken] (n) hegemony; leadership; initiative; (P) [Add to Longdo]
主導権を握る[しゅどうけんをにぎる, shudoukenwonigiru] (exp,v5r) to seize the initiative [Add to Longdo]
取り組み(P);取組;取組み[とりくみ, torikumi] (n) (1) bout (in sports, etc.); match; (2) effort; initiative; dealing with; grappling with; wrestling with; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initiative \In*i"ti*a*tive\, a. [Cf. F. initiatif.]
   Serving to initiate; inceptive; initiatory; introductory;
   preliminary.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initiative \In*i"ti*a*tive\, n. [Cf. F. initiative.]
   1. An introductory step or movement; an act which originates
    or begins.
    [1913 Webster]
 
       The undeveloped initiatives of good things to come.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. The right or power to introduce a new measure or course of
    action, as in legislation; as, the initiative in respect
    to revenue bills is in the House of Representatives.
    [1913 Webster]
 
   3. (Political Science) The right or procedure by which
    legislation may be introduced or enacted directly by the
    people, as in the Swiss Confederation and in many of the
    States of the United States; -- chiefly used with the. The
    procedure of the initiative is essentially as follows:
    Upon the filing of a petition signed by a required number
    or percentage of qualified voters the desired measure must
    be submitted to a popular vote, and upon receiving the
    required majority (commonly a majority of those voting on
    the measure submitted) it becomes a law. In some States of
    the United States the initiative is only local; in others
    it is state-wide and includes the making of constitutional
    amendments.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. a character trait manifested in a readiness and ability to
    initiate action; an enterprising spirit; a go-getting
    attitude; energy; drive; get-up-and-go.
    [PJC]
 
   5. in interactive activities, such as conversation or games,
    the right or opportunity to set the course of action; as,
    to have the initiative.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 initiative
   adj 1: serving to set in motion; "the magazine's inaugural
       issue"; "the initiative phase in the negotiations"; "an
       initiatory step toward a treaty"; "his first (or maiden)
       speech in Congress"; "the liner's maiden voyage" [syn:
       {inaugural}, {initiative}, {initiatory}, {first},
       {maiden}]
   n 1: readiness to embark on bold new ventures [syn:
      {enterprise}, {enterprisingness}, {initiative}, {go-ahead}]
   2: the first of a series of actions [syn: {first step},
     {initiative}, {opening move}, {opening}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Initiative [iːniːtsiːatiːvə] (n) , s.(f )
   initiative
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top