Search result for

reaction

(96 entries)
(0.0545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reaction-, *reaction*
English-Thai: Longdo Dictionary
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reaction[N] การตอบสนอง, Syn. answer, response
reaction[N] ปฏิกิริยาตอบกลับ, Syn. backlash, counteraction
reaction[N] ปฏิกิริยาเคมี
reactionary[ADJ] เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา, Syn. conservative, right-wing
reactionary[ADJ] สมาชิกฝ่ายขวา, Syn. conservative, die-hard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
reactionary(รีแอค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา,ชอบให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ n. สมาชิกฝ่ายขวา,ผู้ชอบการมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (มีอีกชื่อว่าreactionist), See also: reactionism,reactionarism n., Syn. die-hard,rightist
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่
nuclear reactionn. ปฏิกริยานิวเคลียร์

English-Thai: Nontri Dictionary
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reactionการโต้, ปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reaction border; reaction rimขอบปฏิกิริยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reaction gun; expansion gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reaction rim; reaction borderขอบปฏิกิริยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reaction timeเวลาตอบโต้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reaction woodไม้ผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reaction, photochemical; photoreactionปฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionaryปฏิกิริยา, พวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionaryพวกปฏิกิริยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reactionary theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวพวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reactionปฏิกิริยา, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเริ่มต้นแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reactionแรงปฏิกิริยา, แรงกระทำตอบของวัตถุต่อแรงกิริยา (แรงที่มากระทำ) และมีขนาดเท่ากับ แรงกิริยาแต่ทิศทางตรงกันข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reaction Tank ถังปฏิกิริยา
ถังในระบบผลิตหรือระบบบำบัดซึ่งเกิดปฏิกิริยา เคมี หรือชีววิทยา เช่น ถังย่อย ถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is a small risk of an anaphylactic reaction.มีความเสี่ยงนิดหน่อย เกี่ยวกับอาการanaphylactic reactionAdverse Events (2008)
So maybe it was just a reaction to something I ate.ดังนั้นอาจเป็นอาการที่เกิดจากสิ่งที่ผมกินก็ได้นะครับ Adverse Events (2008)
How many people you know have reactions like thatแล้วคุณรู้จักใครที่มีอาการแพ้อาหารแบบนี้ละ Adverse Events (2008)
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
His reaction time could be slower.เวลามีปฏิกิริยาของเขา กำลังช้าลง เขาหยุด ใช่.. Joy (2008)
Ask him, then treat him for allergic reaction.ถามเขาแล้วก็รักษาอาการแพ้ของเขา Joy (2008)
See if there's an allergic reaction.ถ้ามีอาการแพ้ อาจมีปฏิกิริยา The Itch (2008)
Tell her the thing about emotional reactions is they're definitionally irrational.บอกเธอเกี่ยวกับ ผลกระทบทางอารมณ์ ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธุ์กัน Emancipation (2008)
It was her immediate reaction.เธอเป็นแบบฉับพลัน Emancipation (2008)
And enough time to provoke a respiratory reactionและเวลาที่พอให้มันกระตุ้นให้ระบบการหายใจมีปฏิกิริยา Last Resort (2008)
That's an understandable reaction.นั่นเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้ Dying Changes Everything (2008)
It's not a reaction. It's a decision.มันไม่ใช่ปฏิกิริยา มันเป็นการตัดสินใจ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reaction5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
reactionA conservative is not always a reactionary.
reactionAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
reactionHuman and animal life are influenced by their reactions to the atmospheric environment.
reactionI find myself being enthralled by her reaction each time I replay it.
reactionIs there any adverse reaction?
reactionKaoru, yours is the best reaction so far - you win the grand prize.
reactionObserve his facial reaction when we mention a price.
reactionOne of the reasons some workers hesitate to use their paid holidays is that they fear unfavorable reactions from their colleagues or superiors.
reaction"Pet loss" refers to the reactions of shock and anger that occur in owners who have been bereaved of their pets.
reactionThe tuberculin reaction was negative.
reactionThe tuberculin reaction was positive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกิริยาสะท้อน[N] reaction, See also: response, repercussion, Example: พฤติกรรมส่วนมากในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่ปฏิกิริยาสะท้อน แต่เป็นพฤติกรรมที่เราตั้งใจทำ, Thai definition: การกระทำที่ย้อนกลับมา
ปฏิกิริยา[N] reaction, Syn. การตอบรับ, การตอบสนอง, ผลสะท้อน, Example: ชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านการปลูกป่าของโครงการ
ท่าที[N] attitude, See also: reaction, manner, Syn. ทีท่า, ท่า, อาการ, กิริยาอาการ, ท่วงท่า, อากัปกริยา, Example: ท่าทีของโซเวียตรัสเซียในเอเซียอาคเนย์กำลังจะเปลี่ยนแปลง, Thai definition: กริยาอาการหรือท่าทีที่มีต่อสถานการณ์หรือบุคคลเป็นต้น
ปฏิกิริยา[N] reaction, Syn. แรงโต้ตอบ, การตอบสนอง, การตอบรับ, แรงสะท้อน, ผลสะท้อน, Example: ชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านการปลูกป่าของโครงการ
กิริยาสะท้อน[N] reaction, See also: rapid movement of the muscle, Syn. ปฏิกิริยา, Example: เขามีกริยาสะท้อนเมื่อมือจับถูกของร้อน, Thai definition: การเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ในอำนาจสั่งงานของสมอง เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือสิ่งรบกวน
นักอนุรักษ์นิยม[N] conservative, See also: reactionary, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์
ขวาจัด[N] rightist, See also: reactionary, ultraconservative., Ant. ซ้ายจัด, Example: นักศึกษาฝ่ายขวาจัดกำลังชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลที่ท้องสนามหลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī patikiriyā runraēng koēnpai) EN: overreaction   
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī patikiriyā tōtøp raēng koēnpai) EN: overreaction   
การโต้ตอบ[n.] (kān tōtøp) EN: retaliation ; reaction   
เครื่องบินไอพ่น[n.] (khreūangbin ai phon) EN: jet ; jet plane   FR: avion à réaction [m] ; jet [m]
เครื่องบินเจ็ท[n.] (khreūangbin jēt) EN: jet plane ; jetliner   FR: avion à réaction [m]
เครื่องยนต์ไอพ่น[n. exp.] (khreūangyon aiphon) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์แบบเจ๊ท[n. exp.] (khreūangyon baēp jēt) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]
ปฏิกิริยา[n.] (patikiriyā) EN: reaction ; response   FR: réaction [f] ; réponse [f] ; répercussion [f]
ปฏิกิริยาข้างเคียง[n. exp.] (patikiriyā khāngkhīeng) EN: side reaction   

CMU English Pronouncing Dictionary
REACTION    R IY0 AE1 K SH AH0 N
REACTIONS    R IY0 AE1 K SH AH0 N Z
REACTIONARY    R IY0 AE1 K SH AH0 N EH2 R IY0
REACTIONARIES    R IY0 AE1 K SH AH0 N EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reaction    (n) (r i1 a1 k sh @ n)
reactions    (n) (r i1 a1 k sh @ n z)
reactionary    (n) (r i1 a1 k sh @ n r ii)
reactionaries    (n) (r i1 a1 k sh @ n r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reaktion {f} | Reaktionen {pl}; Reaktionsfähigkeit {f}reaction | reactions [Add to Longdo]
Reaktionsholz {n}reaction wood [Add to Longdo]
Reaktionskraft {f}reaction force [Add to Longdo]
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time [Add to Longdo]
Schrecksekunde {f}reaction time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[, madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish [Add to Longdo]
アレルギー反応[アレルギーはんのう, arerugi-hannou] (n) allergic reaction [Add to Longdo]
イオン反応[イオンはんのう, ion hannou] (n) ionic reaction [Add to Longdo]
ウィダール反応[ウィダールはんのう, uida-ru hannou] (n) Widal reaction (for typhoid fever) [Add to Longdo]
テルミット反応[テルミットはんのう, terumitto hannou] (n) thermit reaction [Add to Longdo]
ニンヒドリン反応[ニンヒドリンはんのう, ninhidorin hannou] (n) ninhydrin reaction [Add to Longdo]
フェーリング反応[フェーリングはんのう, fe-ringu hannou] (n) Fehling's reaction [Add to Longdo]
ポリメラーゼ連鎖反応法[ポリメラーゼれんさはんのうほう, porimera-ze rensahannouhou] (n) polymerase chain reaction (PCR) [Add to Longdo]
ヨードホルム反応[ヨードホルムはんのう, yo-dohorumu hannou] (n) iodoform reaction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反动[fǎn dòng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] reaction; reactionary, #6,984 [Add to Longdo]
反动派[fǎn dòng pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞˋ, / ] reactionaries, #12,294 [Add to Longdo]
反动分子[fǎn dòng fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] reactionaries; reactionary elements, #59,162 [Add to Longdo]
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, / ] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reaction \Re*ac"tion\ (r[-e]*[a^]k"sh[u^]n), n. [Cf. F.
   r['e]action.]
   1. Any action in resisting other action or force; counter
    tendency; movement in a contrary direction; reverse
    action.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The mutual or reciprocal action of chemical agents
    upon each other, or the action upon such chemical agents
    of some form of energy, as heat, light, or electricity,
    resulting in a chemical change in one or more of these
    agents, with the production of new compounds or the
    manifestation of distinctive characters. See {Blowpipe
    reaction}, {Flame reaction}, under {Blowpipe}, and
    {Flame}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) An action induced by vital resistance to some other
    action; depression or exhaustion of vital force consequent
    on overexertion or overstimulation; heightened activity
    and overaction succeeding depression or shock.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mech.) The force which a body subjected to the action of
    a force from another body exerts upon the latter body in
    the opposite direction.
    [1913 Webster]
 
       Reaction is always equal and opposite to action,
       that is to say, the actions of two bodies upon each
       other are always equal and in opposite directions.
                          --Sir I.
                          Newton (3d Law
                          of Motion).
    [1913 Webster]
 
   5. (Politics) Backward tendency or movement after revolution,
    reform, or great progress in any direction.
    [1913 Webster]
 
       The new king had, at the very moment at which his
       fame and fortune reached the highest point,
       predicted the coming reaction.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. (Psycophysics) A regular or characteristic response to a
    stimulation of the nerves.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. An action by a person or people in response to an event.
    The reaction may be primarily mental (" a reaction of
    surprise") but is usually manifested by some activity.
    [PJC]
 
   {Reaction time} (Physiol.), in nerve physiology, the interval
    between the application of a stimulus to an end organ of
    sense and the reaction or resulting movement; -- called
    also {physiological time}.
 
   {Reaction wheel} (Mech.), a water wheel driven by the
    reaction of water, usually one in which the water,
    entering it centrally, escapes at its periphery in a
    direction opposed to that of its motion by orifices at
    right angles, or inclined, to its radii.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reaction
   n 1: (chemistry) a process in which one or more substances are
      changed into others; "there was a chemical reaction of the
      lime with the ground water" [syn: {chemical reaction},
      {reaction}]
   2: an idea evoked by some experience; "his reaction to the news
     was to start planning what to do"
   3: a bodily process occurring due to the effect of some
     antecedent stimulus or agent; "a bad reaction to the
     medicine"; "his responses have slowed with age" [syn:
     {reaction}, {response}]
   4: (mechanics) the equal and opposite force that is produced
     when any force is applied to a body; "every action has an
     equal and opposite reaction"
   5: a response that reveals a person's feelings or attitude; "he
     was pleased by the audience's reaction to his performance";
     "John feared his mother's reaction when she saw the broken
     lamp"
   6: extreme conservatism in political or social matters; "the
     forces of reaction carried the election"
   7: doing something in opposition to another way of doing it that
     you don't like; "his style of painting was a reaction against
     cubism"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top