ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

規制

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -規制-, *規制*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
規制延期[きせいえんき, kiseienki] กฏระเบียบที่ถุกเลื่อนออกไป กฏระเบียบที่ถุกขยายเวลาออกไป
規制延期[きせいえんき, kiseienki] กฏระเบียบที่ถุกเลื่อนออกไป กฏระเบียบที่ถุกขยายเวลาออกไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P) [Add to Longdo]
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions [Add to Longdo]
規制改革[きせいかいかく, kiseikaikaku] (n) regulatory reform [Add to Longdo]
規制改革担当大臣[きせいかいかくたんとうだいじん, kiseikaikakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Regulatory Reform [Add to Longdo]
規制監督[きせいかんとく, kiseikantoku] (n) regulatory oversight [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations [Add to Longdo]
規制機関[きせいきかん, kiseikikan] (n) regulatory body [Add to Longdo]
規制機能[きせいきのう, kiseikinou] (n) {comp} control function; regulatory function; policing function [Add to Longdo]
規制強化[きせいきょうか, kiseikyouka] (n) tightening of regulations [Add to Longdo]
規制撤廃[きせいてっぱい, kiseiteppai] (n) abolition of regulations; deregulation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You can't apply this rule to every case.あなたはこの規制をすべての場合に適用するわけにはいかない。
This rule reads several ways.この規制はいくとおりにも解釈できる。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。
We must do away with these old rules.これらの古い規制を廃止しなければならない。
We should do away with this regulation.こんな規制は廃止すべきです。
There are cases where the rule does not hold good.その規制があてはまらない場合がある。
The rule doesn't apply in this case.その規制はこのケースには適用されない。
The success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.その実現もユーザーニーズを考えたアプリケーションの開発と行政による規制緩和が大きなポイントとなると考えられる。
Gas is a little cheaper with self-service now that deregulation is kicking in.規制緩和が進んで、セルフサービスのガソリン給油は値段が少し安くなった。
We can lift the restrictions on imports once the joint agreement is signed.協定が調印されれば、輸入規制が解除できる。
We should obey the traffic rules.交通規制には従わないといけない。
You should obey the traffic rules.交通規制に従うべきだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got it under control.[JA] いいか 私がそれを規制する Search and Destroy (2015)
Uh, anti. Anti-porn.[JA] ポルノ規制派だよ The Nice Guys (2016)
We'll have to hack the elevator, reprogram the controls.[JA] エレベーターをハックして 規制を再プログラムしないと YHWH (2015)
The Nuclear Regulation Authority.[JA] 原子力規制庁は 何とか被害を免れた Shin Godzilla (2016)
Let me check. I'll call the Nuclear Regulation Authority.[JA] 分かりました 至急 原子力規制庁に確認します Shin Godzilla (2016)
The California Department of Motor Vehicles has proposed regulation that states self-driving cars should be required to have a licensed driver inside.[JA] カリフォルニア自動車局は 州規制を検討している 自動運転車は必要 The Circle (2017)
I'm required by law to keep a registry of all sales of restricted items.[JA] 法によってあらゆる規制物の販売を 記録しないといけないのです Revelations (2015)
Okay, all in favor of the rigid sex restrictions?[JA] さて、セックス規制を 指示する人は? She Drives Me Crazy (2015)
Possession of marijuana, attempt to sell marijuana, possession of a controlled substance.[JA] マリファナの所持と マリファナを売ろうとした 規制薬物の所持 Blunt (2015)
Police have already set up a blockade, here, around the area[JA] ( ... 現場には警官が 既に規制線を... ) Arrival (2016)
They've made me subvert a thousand regulations.[JA] 1000の規制を破壊した。 The Circle (2017)
Deals with the regulatory issues in other countries.[JA] 他の国の規制問題を扱う。 The Circle (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規制[きせい, kisei] (traffic) policing [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]
規制機能[きせいきのう, kiseikinou] control function, regulatory function, policing function [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top