ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กฎ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กฎ-, *กฎ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้Public Law

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชากฎหมายธุรกิจ(n, phrase) Business Law

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎ(n) rule, See also: ordinance, regulation, axiom, principle, Example: ตัวเลขที่ใช้มีเพียงศูนย์และหนึ่งเท่านั้น กฎการคำนวณจึงง่าย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อกำหนดในเรื่องธรรมชาติตามที่ค้นคว้าได้
กฎ(n) regulation, See also: law, edict, commandment, Syn. กฎข้อบังคับ, ข้อยกเว้น, Example: เมื่อเราอยู่ในสังคมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและกฎที่เป็นข้อห้ามของสังคม, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง กฎหมาย
กฎทบวง(n) ministerial regulations, See also: ministerial orders, Example: ในปีการศึกษาหน้าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องปฎิบัติตามกฎทบวงอย่างเคร่งครัด, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการทบวงออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่นเดียวกับกฎกระทรวง
กฎบัตร(n) charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ
กฎหมาย(n) law, See also: statute, enactment, rule, Syn. ข้อบังคับ, Example: เขาชอบแสดงตนว่าเป็นคนรู้เรื่องกฎหมาย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ
กฎหมู่(n) mob rule, See also: jungle law, majority power, Example: นาย เติ้ง เสี่ยว ผิง ไม่อาจยินยอมให้กฎหมู่หรืออิทธิพลของชาวต่างประเทศมามีส่วนกำหนดวิถีทางการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมจีนจนมากเกินไป, Thai Definition: อำนาจกดดันที่บุคคลจำนวนมากนำมาใช้บีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำหรือเว้นกระทำสิ่งที่ต้องการ (มักไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย)
กฎจราจร(n) traffic regulations, See also: traffic rules, Example: ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร ก็จะช่วยลดปัญหารถติดได้, Count Unit: ข้อ
กฎเกณฑ์(n) regulation, See also: set of regulations, edict, guideline, code of conduct, Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: การทำงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์
กฎกระทรวง(n) ministerial regulations, See also: ministerial orders, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถูกกล่าวหาว่าได้รับประโยชน์จากการแก้ไขกฎกระทรวงกรณีการจัดตั้งปั้มแก๊ส, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: บทบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกโดยอาศัยพระราชอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะเท่าพระราชบัญญัติ เป็นต้นว่า ประมวลกฎหมายพระราชกำหนด, เดิมเรียกว่า กฎเสนาบดี
กฎระเบียบ(n) set of regulations, See also: rules, discipline, principle, Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎเกณฑ์, Example: นักเรียนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่วางไว้, Count Unit: ข้อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎ(กด) ก. จดไว้เป็นหลักฐาน เช่น ให้นายยกกระบัตรกฎปากหลากคำไว้ (กฎหมายอายัดทาส), ตรา เช่น ตรัสแก่ขุนศรีภูริปรีชาให้กฎเป็นตำราไว้ (อัยการเบ็ดเสร็จ), พระมหาธรรมราชาก็ตรัสให้กฎลงมาให้เอาพระยารามเป็นพระยาพิชัย (พงศ. ๑๑๓๖). (เทียบ ข. กต่ ว่า จด).
กฎ(กด) น. คำบังคับ เช่น จึ่งสมเด็จพระมหินทราธิราชเจ้าแผ่นดินก็ตรัสให้ทำตามกฎให้ลงมานั้นทุกประการ (พงศ. ๑๑๓๖)
กฎข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
กฎข้อกำหนดในเรื่องธรรมชาติตามที่ค้นคว้าได้.
กฎกระทรวงน. ข้อกำหนดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้ออกกฎกระทรวง, เดิมเรียกว่า กฎเสนาบดี ถ้าเป็นข้อกำหนดที่นายกรัฐมนตรีออก เรียกว่า กฎสำนักนายกรัฐมนตรี.
กฎข้อบังคับน. ข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นแนวทางหรือระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย.
กฎทบวงน. ข้อกำหนดที่รัฐมนตรีว่าการทบวงออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้ออกกฎทบวง.
กฎธรรมชาติน. ความเป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย.
กฎธรรมดาน. ความเป็นไปตามปรกติวิสัยของมนุษย์และสังคม.
กฎบัตรน. ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawกฎ, กฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruleกฎ, ข้อบังคับ, หลักเกณฑ์, การปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruleกฎ, ข้อบังคับ, หลัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regulation, ministerialกฎกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ministerial regulationกฎกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ministerial regulationกฎกระทรวง (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biogenetic lawกฎการซ้ำรูป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contra preferentem ruleกฎการตีความสัญญากำกวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parsimony, law ofกฎการประหยัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of parsimonyกฎการประหยัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์, Example: กฎหมายลิขสิทธิ์ คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทางวรรณกรรมและศิลปกรรม ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ ผู้ใดจะนำข้อความไปตีพิมพ์หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ หรือผลิตออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้แต่งหรือเจ้าของผลงาน หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มิได้ <p> <p>กฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศจะระบุให้สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์ส่งหนังสือที่พิมพ์ให้หอสมุดแห่งชาติเก็บรักษา ตามจำนวนที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวน 2 ฉบับ เพื่อเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในแต่ละประเทศ <p> <p>หนังสือภาษาต่างประเทศ จะมีการแจ้งลิขสิทธิ์ระบุไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์หรือ copyright page ซึ่งก็คือ ด้านหลังของหน้าปกใน โดยจะปรากฏคำว่า Copyright หรือ © พร้อมทั้งชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี ค.ศ. ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต <p> <p>หนังสือภาษาไทย จะมีคำว่า สงวนลิขสิทธิ์ ปรากฏไว้ที่ด้านหลังหน้าปกใน เช่นเดียวกัน และมีการระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และปี พ.ศ ที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก และจะมีรายละเอียดถึงการห้ามคัดลอกข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาต <p> <p>กฎหมายลิขสิทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดมีงานลิขสิทธิ์หลายประเภทอยู่ในครอบครอง เช่น งานวรรณกรรม ในรูปของหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิทัศน์ ฯลฯ สื่อบันทึกเสียงรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นเสียง เทปคาสเซทส์ งานศิลปกรรม เช่น ภาพวาด ภาพเขียน เป็นต้น <p> <p>ธัชชัย ศุภผลศิริ ได้จำแนกสถานภาพของห้องสมุดที่เกี่ยวกับงานลิขสิทธิเป็น 4 ประำการ คือ <p>1. ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน <p>2. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน <p>3. ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ <p>4. ในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ <p> <p>1. ห้องสมุดในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ห้องสมุดเป็นผู้จัดซื้อ จัดหาสื่อต่างๆ เข้ามา แต่มิได้หมายความว่า ห้องสมุดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพียงแต่ห้องสมุดมีกรรมสิทธิ์ในสื่อเหล่านั้น ห้องสมุด อาจนำมาไว้ให้บริการผู้อ่่านในห้องสมุดหรือยืมไปอ่าน หากไม่นำมาคืน ห้องสมุดสามารถใช้สิทธิทวงถามเพื่อให้นำมาคืนได้ แต่ห้องสมุดไม่มีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณชนได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ห้องสมุดไม่สามารถนำหนังสือที่ซื้อมาทำสำเนาเข้าปกเป็นจำนวนหลายเล่ม เพื่อให้มีจำนวนหนังสือเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องซื้อไม่ได้ เป็นต้น <p>2. ห้องสมุดในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน หมายถึง ห้องสมุดมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่อยู่ในฐานะครอบครองทรัพย์สินเท่านั้น เจ้าของทรัพย์สินอาจให้ยืมหนังสือหรือสิ่งของบางรายการแก่ห้องสมุด และอาจระบุเงื่อนไขบางประการไว้ เช่น การนำสิ่งของมาแสดงในงานนิทรรศการ เมื่อครบกำหนดต้องคืน และห้องสมุดต้องรักษาทรัพย์สินนั้นๆ <p>3. ห้องสมุดในฐานะเข้าของลิขสิทธิ์ ห้ิองสมุดอาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่มีอยู่ในห้องสมุด การใช้งานลิขสิทธิ์ย่อมไม่มีปัญหาใดๆ เพียงแต่ดูแลลิขสิทธิ์ของตนเองเมื่อพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานเหล่านั้น <p>4. ห้องสมุดในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นผู้ที่จะใช้งานลิขสิทธิ์นั้นในขอบเขตการให้บริการของตน แต่โดยหลักแล้ว ห้องสมุดไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมกระทำการที่กฎหมายให้เจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์อาจได้รับการปกป้องจากการกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <p>4.1 การกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ <p>4.2 การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว <p>4.3 การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ <p>4.4 การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ <p> <p>การกระทำโดยไ้ด้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้องสมุดตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทำการขออนุญาต โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และควรแจ้งว่าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และขอความอนุเคราะห์ในการยกเว้นค่าใช้ลิขสิทธิ์ (กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไข) <p>การกระทำต่องานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ไปแล้ว งานที่หมดอายุลิขสิทธิ์ย่อมตกเป็นสมบัติสาธารณะ ไม่ต้องขออนุญาตต่อผู้ใด ห้องสมุดอาจทำซ้ำ เพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืมอ่านได้ <p>การกระทำต่อสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ระบุว่าไม่มีลิขสิทธิ์ คือ <p>1. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ <p>2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย <p>3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถ่น <p>4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ <p>5. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นจัดทำขึ้น <p> สิ่งต่างๆ ข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ ห้องสมุดอาจทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ <p>การกระทำที่ต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระบุข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับงานดำเนินงานของห้องสมุดหลายมาตรา มีทั้ืงบทเฉพาะเกี่ยวกับการทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด (มาตรา 34) บทบัญญัติทั่วไปสำหรับการพิจารณาข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์งานประเภทต่างๆ (มาตรา 32 และมาตรา 33) และบทบัญญัติเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์เฉพาะประเภท (มาตร 35 ถึง 42) แต่ตัวบทกฎหมายนี้ก็ไม่ได้บัญญัติชัดเจนพอที่จะอ่านแล้วชี้ชัดได้ว่าการกระทำอย่างใดขนาดใดจะถือว่าต้องด้วยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ <p> <p>รายการอ้างอิง <p>ธัชชัย ศุภผลศิริ. "กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด" หน้า 5-25 ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร, Example: <p>กฎหมายสิทธิบัตร ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ <p>พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๖ หมวด ๘๘ มาตรา รายละเอียดในภาพรวมมีสาระสำคัญดังนี้ <p>หมวด ๑ บททั่วไป ให้คำนิยาม ความหมายของคำ ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ กรรมวิธี แบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร คณะกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อธิบดี รัฐมนตรี <p>ตัวอย่าง นิยาม ความหมายของคำ "สิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ (หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) <p>หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ <p>-ส่วนที่ ๑ การขอรับสิทธิบัตร <p>-ส่วนที่ ๒ การออกสิทธิบัตร <p>-ส่วนที่ ๓ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร <p>-ส่วนที่ ๔ การชำระค่าธรรมเนียมรายปี <p>-ส่วนที่ ๕ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร <p>-ส่วนที่ ๖ การคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร <p>หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ <p>หมวด ๔ คณะกรรมการสิทธิบัตร <p>หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด <p>หมวด ๖ ความผิดและกำหนดโทษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mendel's lawกฎของเมนเดล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural lawกฎหมายการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Corporation lawกฎหมายว่าด้วยบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Banking lawกฎหมายการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Code?กฎ? The Damage a Man Can Do (2008)
But the law, suppose they--แต่กฎหมายที่คิด ว่าพวกเขา Pinocchio (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
I'm... you know, I'm not gonna make any rules.ฉัน ... คุณรู้ว่าฉันไม่ได้จะทำให้กฎใด ๆ 12 Angry Men (1957)
That's the law. OK, are we ready?นั่นคือกฎหมาย ตกลงเราพร้อมหรือยัง? 12 Angry Men (1957)
You sound like you met my brother-in-law once.คุณเสียงเหมือนที่คุณได้พบกับพี่ชายในกฎหมายของฉันเมื่อ 12 Angry Men (1957)
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง 12 Angry Men (1957)
- That's right. I broke the law.- ที่เหมาะสม ฉันยากจนกฎหมาย 12 Angry Men (1957)
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To hell with all you sheriffs and deputies and all who gave birth to you!เอามันลงนรกไปพร้อมกับมือกฎหมายอย่างพวกแก แล้วก็พ่อแม่พวกแกด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ. How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎ[kot] (n) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle  FR: loi [ f ] ; arrêté [ m ] ; règle [ f ] ; règlement [ m ] ; décret [ m ] ; principe [ m ]
กฎกระทรวง[kot krasūang] (n, exp) EN: ministerial order ; ministerial regulation  FR: arrêté ministériel [ m ] ; ordonnance ministérielle [ f ]
กฎการสลับที่[kot kān salap thī] (n, exp) EN: Commutative law
กฎการสะท้อนของแสง[kot kān sathøn khøng saēng] (n, exp) EN: Law of Reflection
กฎการสะท้อนแสง[kot kān sathøn khøng saēng] (n, exp) EN: Law of Reflection
กฎการอนุรักษ์พลังงาน[kot kān anurak phalang-ngān] (v) EN: Law of Conservation of energy   FR: loi de conservation de l'énergie [ f ]
กฎการเปลี่ยนหมู[kot kān plīen mū] (n, exp) EN: associative law
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[kot kān yen tūa khøng Niūtan] (n, exp) EN: Newton's Law of Cooling  FR: loi de refroidissement de Newton [ f ]
กฎของธรรมชาติ[kot khøng thammachāt] (n, exp) EN: law of nature ; natural law  FR: loi de la nature [ f ]
กฎของอุปสงค์และอุปทาน[kot khøng uppasong lae uppathān] (n, exp) EN: law of supply and demand  FR: loi de l'offre et de la demande [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, See also: law-abiding adj.
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, Syn. issue
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute(n) กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
act(n) กฎหมาย, Syn. law
axiom(n) กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป, See also: หลักการที่เป็นที่ยอมรับ, Syn. maxim, saying, adage
bye-law(n) กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท, Syn. by-law
by-law(n) กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท, Syn. bye-law
charter(n) กฎบัตร, See also: เอกสารทางการ, รัฐธรรมนูญ
code(n) มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
criminal law(n) กฎหมายอาญา
decree(n) พระราชกฤษฎีกา, See also: กฎ, ข้อบังคับ, พระราชกฤษฎีกา, คำพิพากษา, Syn. command, dictum, edict, order, proclaimation
enactment(n) กฎหมาย, See also: พ.ร.บ., พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, Syn. law, legislation, regulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance, Ant. departure, end
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ, ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ, พฤติการณ์, พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, องก์(ละคร)
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ, กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
attorney(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, อัยการ
backdoor(adj) ลับ, ผิดกฎหมาย
badman(n) คนร้าย, โจร, คนเลว, คนนอกกฎหมาย
bandit(n) โจร, ผู้ร้าย, คนนอกกฎหมาย
barrister(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, เนติบัณฑิต
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กฎเกณฑ์
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ, ลูกนอกกฎหมาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
anti-trust laws(n) กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด
anti-trust laws(n) กฎหมายการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
customary law(n) กฎหมายจารีตประเพณี
domestic law(n) กฎหมายภายใน
required by lawกฎหมายกำหนด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働法[ろうどうほう, roudouhou] (n) กฎหมายแรงงาน
法律[ほうりつ, houritsu] (n) กฎหมาย
省令[しょうれい, shourei] (n) กฎกระทรวง
規則[きそく, kisoku] (n) กฎ, ข้อบังคับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
民法[みんぽう, minpou] กฎหมายแพ่ง
刑法[けいほう, keihou] กฎหมายอาญา
商法[しょうほう, shouhou] กฎหมายพาณิชย์
国際法[こくさいほう, kokusaihou] กฎหมายระหว่างประเทศ
戒厳令[かいげんれい, kaigenrei] (n) กฎอัยการศึก, See also: R. martial law

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กฎหมาย
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
jaใช่ เช่น Studieren Sie Jura? - Ja. คุณเรียนกฎหมายใช่ไหม - ใช่, See also: A. nein
Phänomen(n) |das, pl. Phänomene| ปรากฎการณ์, See also: phänomenal adj.
Recht(n) |das| กฎหมาย
Jura(n) |die| วิชากฎหมาย, นิติศาสตร์ เช่น Sie studiert Jura. = หล่อนเรียนนิติศาสตร์
knacken(vt) |knackte, hat geknackt, etw.(A)| ถอดรหัส, เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย เช่น Die Passwörter wie 'Kitty' und 'Tokyo' kann man sich zwar leicht merken, sie sind aber eben auch genauso einfach zu knacken.
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย
befolgen(vt) |befolgte, hat befolgt, etw.(A)| ทำตามที่ถูกบอกหรือสั่ง, ทำตามกฎหมาย เช่น Bitte befolgen Sie die Bedienungsvorschrift für dieses Gerät! กรุณาทำตามคำแนะนำการใช้สำหรับเครื่องมือชิ้นนี้
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top