ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rede

   
135 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rede-, *rede*
Possible hiragana form: れで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rede[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, ให้คำอธิบาย
rede[N] คำแนะนำ
redeem[VT] กู้ชื่อเสียง, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ, Syn. restore to favor
redeem[VT] ซื้อคืน, See also: ไถ่ถอน, Syn. buy back, repurchase
redeem[VT] แลกเป็นเงิน, See also: ขึ้นเงิน, Syn. cash in
redeem[VT] ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. compensate
redeem[VT] ไถ่บาป, Syn. absolve
redeemer[N] ผู้ไถ่ถอน, Syn. rescurer, deliverer
Redeemer[N] พระเยซูคริสต์
redefine[VT] จำกัดความใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs
redemptive(รีเดมพ'ทิฟว) adj. เป็นการซื้อคืน,เป็นการไถ่คืน,เป็นการไถ่บาป,เป็นการชดใช้,เป็นการช่วยชีวิต,
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance,belief,trust,faith ###A. distrust,mistrust
credendum(คริเดน'ดัม) n. ลัทธิที่ต้องการความเชื่อ,สิ่งที่เชื่อถือ -pl. credenda
credent(เครด'เดินทฺ) adj. น่าเชื่อถือ
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง
predecessor(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,สิ่งที่มีอยู่ก่อน
predestinate(vt) กะไว้ล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redeemไถ่, ไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable preference shareหุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeliveryการส่งกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemptionการไถ่ถอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redemptionการไถ่, การไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption period for a pawnกำหนดเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption priceราคาไถ่ถอน (พันธบัตร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption valueค่าไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeploymentการเกลี่ยกำลังพล, การวางกำลังใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Redemption (Law)การไถ่ถอน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Redemption priceราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
redeGod redeemed them from sin.
redeHe redeemed his watch from the pawnbroker.
redeHis eyes redeem his face from sternness.
redeThis condo is getting old. Why don't we redecorate to give it a fresh feel?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ่โทษ[V] redeem a mistake, See also: redeem a mistake by good deeds, Syn. ล้างโทษ, ชดใช้โทษ, Example: ผมรับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเพื่อไถ่โทษ, Thai definition: ทำความดีเพื่อลบล้างความผิด
กู้[V] retrieve, See also: redeem, save, restore, recover, Example: ในส่วนนี้จะกล่าวถึงซอฟท์แวร์ที่ใช้ต่อสู้ตรวจสอบกู้ข้อมูลและสังหารไวรัส, Thai definition: ทำให้กลับคืนดีอย่างเดิม
ค่าไถ่[N] ransom, See also: redeem, Example: เขาถูกสมุนของเจ้าพ่อจับตัวไปเรียกค่าไถ่ เหรัญญิกของสหภาพจำเป็นต้องจ่ายเงินสด 50,000 ดอลลาร์ถึงเรียบร้อย, Thai definition: จำนวนเงินตามที่เรียกร้องเพื่อให้ปลดปล่อยจากที่กักขัง
เสียบน[V] redeem a vow, Syn. ใช้บน, แก้บน, Example: พ่อกับแม่ต้องรีบไปเสียบนให้ลูกหลังจากที่ลูกชายสามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยได้, Thai definition: แก้บนแก่ผีสางเทวดา
ไถ่[V] redeem, Syn. เอาคืน, ถอน, Example: เขาไถ่หล่อนจากความเป็นทาสด้วยเงิน 50 ชั่ง, Thai definition: ชำระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จำนำไว้
ไถ่ถอน[V] redeem, Syn. ไถ่, เอาคืน, Example: ผ่านหน้าแล้งไปแล้ว เราอาจจะเหลือเงินพอเก็บรวบรวมไว้ไถ่ถอนน.ส.3ก. คืนมาก็ได้, Thai definition: ชำระหนี้เพื่อปลดเปลื้องพันธะในทรัพย์สินที่จำนองไว้ ให้หลุดพ้นจากการเป็นประกัน
ไถ่บาป[V] redeem, Example: ฉันยอมตายและจะตายอย่างยินดีเพื่อไถ่บาป, Thai definition: ช่วยให้พ้นบาป
การไถ่[N] redemption, See also: compensation, reclamation, paying off, Syn. การเอาคืน, การเรียกคืน, การถอน, การเก็บคืน, Example: การไถ่ของจากโรงจำนำต้องมีเอกสารการจำนำไปแสดงด้วย, Thai definition: การชำระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จำนำไว้, การซื้อทรัพย์สินที่ขายฝากไว้คืนภายในกำหนดเวลา, การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกังขัง
การใช้บน[N] votive offering, See also: redeeming a vow, compensation for a vow, Syn. การแก้บน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[v.] (bandān) EN: ordain ; predestine ; destine   
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai thōt) EN: redeem a mistake   
เฟรเดริก-ฟรองซัวส์ โชแปง[n. prop.] (Frēdērik-Frøngsūa Chōpaēng) EN: Chopin   FR: Frédéric Chopin
การใช้บน[n.] (kān chaibon) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow   
การเก็บคืน[n. exp.] (kān kep kheūn) EN: redemption   
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption   FR: retrait [m] ; extraction [f]
ค่าไถ่[n.] (khā thai) EN: ransom ; redeem   FR: rançon [f]
ของหลุด[n. exp.] (khøng lut) EN: pawned article that has not been redeemed   

CMU English Pronouncing Dictionary
REDEL R EH1 D AH0 L
REDER R EH1 D ER0
REDEYE R EH1 D AY0
REDEEM R IH0 D IY1 M
REDELL R EH1 D AH0 L
REDEYES R EH1 D AY0 Z
REDEKER R EH1 D IH0 K ER0
REDEEMS R AH0 D IY1 M Z
REDEFINE R IY0 D IH0 F AY1 N
REDEEMED R IH0 D IY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redeem (v) rˈɪdˈiːm (r i1 d ii1 m)
redeems (v) rˈɪdˈiːmz (r i1 d ii1 m z)
redeemed (v) rˈɪdˈiːmd (r i1 d ii1 m d)
redeemer (n) rˈɪdˈiːmər (r i1 d ii1 m @ r)
redefine (v) rˌiːdɪfˈaɪn (r ii2 d i f ai1 n)
redeploy (v) rˌiːdɪplˈɔɪ (r ii2 d i p l oi1)
redesign (v) rˌiːdɪzˈaɪn (r ii2 d i z ai1 n)
redeemers (n) rˈɪdˈiːməz (r i1 d ii1 m @ z)
redeeming (v) rˈɪdˈiːmɪŋ (r i1 d ii1 m i ng)
redefined (v) rˌiːdɪfˈaɪnd (r ii2 d i f ai1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎回[shú huí, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] redeem, #8,782 [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, / ] redeem; to ransom, #17,146 [Add to Longdo]
救赎主[jiù shú zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ ㄓㄨˇ, / ] Redeemer [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Rede(n) |die| คำกล่าว, สุนทรพจน์
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, See also: S. die Angeberei

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
redetetalked [Add to Longdo]
Rede {f} | Reden {pl}oration | orations [Add to Longdo]
Rede {f}; Ansprache {f} | Reden {pl} | eine Rede halten | eine Rede halten | eine Rede halten überspeech | speeches | to deliver a speech | to give a speech | to make a speech on; to make a speech about [Add to Longdo]
Rede abschließen | Rede abschließendto perorate | perorating [Add to Longdo]
Reden {n} über die Arbeitshop talk [Add to Longdo]
Redefreiheit {f}freedom of speech [Add to Longdo]
Redegewandtheit {f}volubility [Add to Longdo]
Redekunst {f}oratory [Add to Longdo]
Redensart {f}idiom [Add to Longdo]
Redensart {f}; Redewendung {f}; Ausdruck {m}phrase; expression [Add to Longdo]
Redensart {f}; Sprichwort {n}; Spruch {m} | Redensarten {pl}; Sprichwörter {pl}; Sprüche {pl}saying | sayings [Add to Longdo]
Rederei {m}rhetoricalness [Add to Longdo]
Redeschluss {m}peroration [Add to Longdo]
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution [Add to Longdo]
Redewendung {f}figure of speech [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これで[, korede] (exp) here; with this; (P) [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P) [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
どれでも[, doredemo] (n) any one; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レディング[れでいんぐ, redeingu] leading [Add to Longdo]
再宣言[さいせんげん, saisengen] redeclaration [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]
定義済み関数[ていぎずみかんすう, teigizumikansuu] predefined function [Add to Longdo]
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] predefined variable [Add to Longdo]
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable [Add to Longdo]
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
成句[せいく, seiku] Redensart, Idiom [Add to Longdo]
演説[えんぜつ, enzetsu] Rede, Vortrag, Ansprache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rede \Rede\ (r?d), v. t. [See {Read}, v. t.]
   1. To advise or counsel. [Obs. or Scot.]
    [1913 Webster]
 
       I rede that our host here shall begin. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To interpret; to explain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My sweven [dream] rede aright.    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rede \Rede\, n. [See {Read}, n.]
   1. Advice; counsel; suggestion. [Obs. or Scot.] --Burns.
    [1913 Webster]
 
       There was none other remedy ne reed. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A word or phrase; a motto; a proverb; a wise saw. [Obs.]
    "This rede is rife." --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rede
   v 1: give an interpretation or explanation to [syn: {rede},
      {interpret}]
   2: give advice to; "The teacher counsels troubled students";
     "The lawyer counselled me when I was accused of tax fraud"
     [syn: {rede}, {advise}, {counsel}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 rede
  net; network

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rede /reːdə/ 
  address; monologue; oration; speech

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rede /redə/
  1. anchorage; moorage; mooring
  2. speech
  3. reason; logicalreasoning
  4. anchorage; moorage; mooring

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 rede
  1. den; nest
  2. arrange; putinorder; tidy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top