Search result for

predecessor

(46 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predecessor-, *predecessor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predecessor[N] บรรพบุรุษ, See also: คนที่อยู่มาก่อน, Syn. antecedent, ancestor, forerunner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
predecessor(พรีดิเซส'เซอะ,เพรด'-) n. ผู้มาก่อน,ผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อน,บรรพบุรุษ,สิ่งที่มีอยู่ก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
predecessor(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,สิ่งที่มีอยู่ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predecessorบุพการี, ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predecessorตัวนำหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predecessor nodeบัพก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, this is not Ed Hoffman. This is not my predecessor.นั่นเรื่องของฮอฟแมน Body of Lies (2008)
What probably very few people realize is that the taping system in the White House was set up by my predecessor, President Johnson, partly to avoid the necessity of having a secretary in every meeting, and partly to ensure there wasมีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน Frost/Nixon (2008)
I could have blamed it on my predecessors.อาจตำหนิบรรพบุรุษที่ทำเอาไว้ Frost/Nixon (2008)
You may also recall that he was my predecessor.คุณอาจจะจำได้เหมือนกันว่าเขาทำหน้าที่เดียวกับฉัน The Price (2008)
My predecessor, Colonel Escamilla,ผู้คุมคนก่อน คอลอเนล เอสคามิล่า Boxed In (2008)
Under your predecessor,และคนก่อนๆหน้าท่าน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Well, excuse me... honored member but as far as I'm aware your God has not yet proved himself to be more just or more merciful than his predecessors.แต่พวกเพเกิ้นก็ยังคุกเข่าลงต่อหน้าพวกนี้ Agora (2009)
Which of my predecessors do I have to thank for all this?บรรพชนของข้าคนไหนกัน ที่ข้าต้องขอบคุณสำหรับทั้งหมดนี่ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Well, I'm sorry to say, your predecessor is now deceased.ผมเสียใจที่ต้องบอกว่า ตอนนี้บรรพบุรุษของคุณได้ตายไปแล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)
In January, 1971 President Nixon asks me to intervene in Vietnam something that his predecessors would not ask.มกราคม ปี 1971... ... ประธานาธิบดีนิกสัน ขอให้ผมร่วมศึกในเวียดนาม... ... เป็นอะไรที่ผู้นำคนก่อน ไม่คิดทำแน่ Watchmen (2009)
There may be no known predecessor.นั้นอาจจะไม่มีบรรพบุรษท่านไหนรู้เช่นกัน Human (2010)
My predecessor is not only alive, but very much so.ฝ่าบาททั้งสองพระองค์จะเสวยมื้อค่ำที่นี่หรือไม่เพคะ The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
predecessorHe believes it to be an honor to follow in his predecessor's footsteps.
predecessorHe defies the present government which is no less oppressive than its predecessor.
predecessorHis background parallels of his predecessor.
predecessorHis humble background parallels that of his predecessor.
predecessorI intend to follow my predecessor's policy.
predecessorMy predecessors had asked their questions of nature with genuine curiosity and awaited her reply.
predecessorWe like the present headmaster better than his predecessor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มาก่อน[n.] (phū mā køn) EN: predecessor   FR: prédécesseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREDECESSOR    P R EH1 D AH0 S EH2 S ER0
PREDECESSORS    P R EH1 D AH0 S EH2 S ER0 Z
PREDECESSOR'S    P R EH1 D AH0 S EH2 S ER0 Z
PREDECESSORS'    P R EH2 D AH0 S EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predecessor    (n) (p r ii1 d i s e s @ r)
predecessors    (n) (p r ii1 d i s e s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsvorgänger {m}predecessor in office [Add to Longdo]
Vorgänger {m} | Vorgänger {pl}predecessor | predecessors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
先学[せんがく, sengaku] (n) academic predecessor; scholars of the past; senior scholar [Add to Longdo]
先人[せんじん, senjin] (n) predecessor; pioneer; ancestor; (P) [Add to Longdo]
先代[せんだい, sendai] (n) family predecessor; previous age; previous generation; (P) [Add to Longdo]
先任[せんにん, sennin] (n) seniority; predecessor [Add to Longdo]
前身[ぜんしん, zenshin] (n) antecedents; ancestor; previous position; previous existence; predecessor organization; predecessor organisation; (P) [Add to Longdo]
前人[ぜんじん, zenjin] (n) predecessor; former people [Add to Longdo]
前任者[ぜんにんしゃ, zenninsha] (n) predecessor [Add to Longdo]
余烈[よれつ, yoretsu] (n) ancestor's meritorious deeds; the evil effects of the lives of our predecessors [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前人[qián rén, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] predecessor; forebears; the person facing you [Add to Longdo]
前任[qián rèn, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, ] predecessor; ex-; former [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predecessor \Pred`e*ces"sor\ (?; 277), n. [L. praedecessor; prae
   before + decessor one who withdraws from the province he has
   governed, a retiring officer (with reference to his
   successor), a predecessor, fr. decedere: cf. F.
   pr['e]d['e]cesseur. See {Decease}.]
   One who precedes; one who has preceded another in any state,
   position, office, etc.; one whom another follows or comes
   after, in any office or position.
   [1913 Webster]
 
      A prince who was as watchful as his predecessor had
      been over the interests of the state.  --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predecessor
   n 1: one who precedes you in time (as in holding a position or
      office)
   2: something that precedes and indicates the approach of
     something or someone [syn: {harbinger}, {forerunner},
     {predecessor}, {herald}, {precursor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top