ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redeeming

R IH0 D IY1 M IH0 NG   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redeeming-, *redeeming*, redeem
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I figure it must have some kind of redeeming value.สงสัยว่า มันคงมีอะไรดี Automatic for the People (2008)
Wait, so does this mean you actually think Dan has a redeeming quality?เดี๋ยวนะ ตกลงเธอคิดว่าแดนมีค่าพอที่มางานนี้งั้นเหรอ ? Never Been Marcused (2008)
This stuff has only one redeeming quality.นี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงเพียงหนึ่งเดียวเลยนะ Sabotage (2010)
I'm starting to notice that redeeming quality you were talking about.ฉันเริ่มที่จะสังเกตุถึง ผลงานชิ้นนั้นแล้วล่ะ ที่คุณพูดถึงนั้น Sabotage (2010)
With no redeeming qualities.โดยไม่มีสำนึกชดใช้ความผิด Let the Right One In (2010)
Don't look for any redeeming qualities in me.อย่ามามองหาสิ่งชดเชยจากฉัน Isobel (2010)
Oh, how I've missed its lone redeeming quality.มันอาจจะลดคุณภาพลงมาหน่อย The Greater Good (2010)
It's your one redeeming quality.หนึ่งในคุณสมบัติ ที่ไถ่โทษได้ของเจ้า The North Remembers (2012)
I was so close to redeeming myself to her.พี่ใกล้จะแก้ตัวกับจูเลียได้แล้ว It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
Come on, redeeming feature, James. There must be a redeeming feature.เปลี่ยนอนาคตเชียวนะเจมส์ มันต้องเปลี่ยนอนาคตแน่ Episode #18.2 (2012)
I'm looking forward to Santino redeeming himself for his samba-inspired solo dance last week.ผมอยากดูซานติโนออกมาเต้นแก้ตัว หลังจากเต้นรุมบ้าโซโลเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วได้ A Dance with Death (2012)
I don't do well redeeming gift cards.ฉันไม่ เอ่อ ไม่ค่อยได้ใช้มัน Potage (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใช้บน[N] votive offering, See also: redeeming a vow, compensation for a vow, Syn. การแก้บน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้บน[n.] (kān chaibon) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow   

CMU English Pronouncing Dictionary
REDEEMING R IH0 D IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redeeming (v) rˈɪdˈiːmɪŋ (r i1 d ii1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り柄(P);取柄;取りえ;取り得(iK);取得(iK)[とりえ, torie] (n) worth; redeeming feature; merit; gain; profit; (P) [Add to Longdo]
正直一遍[しょうじきいっぺん, shoujikiippen] (n,adj-na) honest to a fault; one's only strength being his (her) honesty; having no redeeming feature except for being honest [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]
名誉回復[めいよかいふく, meiyokaifuku] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]
名誉挽回[めいよばんかい, meiyobankai] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redeem \Re*deem"\ (r?*d?m"), v. t. [imp. & p. p. {Redeemed}.
   (-d?md"); p. pr. & vb. n. {Redeeming}.] [F. r['e]dimer, L.
   redimere; pref. red-, re- re- + emere, emptum, to buy,
   originally, to take, cf. OIr. em (in comp.), Lith. imti. Cf.
   {Assume}, {Consume}, {Exempt}, {Premium}, {Prompt},
   {Ransom}.]
   1. To purchase back; to regain possession of by payment of a
    stipulated price; to repurchase.
    [1913 Webster]
 
       If a man sell a dwelling house in a walled city,
       then he may redeem it within a whole year after it
       is sold.               --Lev. xxv.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically:
    (a) (Law) To recall, as an estate, or to regain, as
      mortgaged property, by paying what may be due by force
      of the mortgage.
    (b) (Com.) To regain by performing the obligation or
      condition stated; to discharge the obligation
      mentioned in, as a promissory note, bond, or other
      evidence of debt; as, to redeem bank notes with coin.
      [1913 Webster]
 
   3. To ransom, liberate, or rescue from captivity or bondage,
    or from any obligation or liability to suffer or to be
    forfeited, by paying a price or ransom; to ransom; to
    rescue; to recover; as, to redeem a captive, a pledge, and
    the like.
    [1913 Webster]
 
       Redeem Israel, O God, out of all his troubles. --Ps.
                          xxv. 22.
    [1913 Webster]
 
       The Almighty from the grave
       Hath me redeemed.           --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.) Hence, to rescue and deliver from the bondage of
    sin and the penalties of God's violated law.
    [1913 Webster]
 
       Christ hath redeemed us from the curse of the law,
       being made a curse for us.      --Gal. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   5. To make good by performing fully; to fulfill; as, to
    redeem one's promises.
    [1913 Webster]
 
       I will redeem all this on Percy's head. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To pay the penalty of; to make amends for; to serve as an
    equivalent or offset for; to atone for; to compensate; as,
    to redeem an error.
    [1913 Webster]
 
       Which of ye will be mortal, to redeem
       Man's mortal crime?          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It is a chance which does redeem all sorrows.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To redeem the time}, to make the best use of it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redeeming
   adj 1: bringing about salvation or redemption from sin; "saving
       faith"; "redemptive (or redeeming) love" [syn:
       {redemptive}, {redeeming(a)}, {saving(a)}]
   2: compensating for some fault or defect; "the redeeming feature
     of the plan is its simplicity"; "his saving grace was his
     sense of humor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top