ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reclamation

R EH2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reclamation-, *reclamation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง,การบุกเบิก,การทำประโยชน์ในที่ดิน,การทำประโยชน์จากของเสีย,การปรับปรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reclamationการฟื้นสภาพที่ดิน, การแปรสภาพที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reclamationการฟื้นสภาพที่ดิน, การแปรสภาพที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reclamation การปรับมาใช้ ,การสกัดแยกมาใช้
1) การปรับปรุงพื้นที่ (ที่ไม่ใช้ประโยชน์) หรือการเสริมที่ดินในทะเล หรือหนองน้ำ 2) กระบวนการรวบรวมหรือแยกแยะของเสียเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ เป็นการแยกสกัดทรัพยากรคืนมา (Resource Recovery) เช่น แยกแร่เงินจากน้ำยาล้างรูป ดู recycling [สิ่งแวดล้อม]
Reclamation of landการฟื้นฟูที่ดิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Juvenile Reclamation Project for five years.โครงการฟื้นฟูเยาวชน... ...ตั้ง 5 ปีเลยรึ. - เวรกรรม. V for Vendetta (2005)
They protested the war and the Reclamation.พวกท่านประท้วงสงคราม และโครงการฟื้นฟูสภาพ. V for Vendetta (2005)
Probably during the Reclamation.อะไรหลายอย่างคงหายไปตั้งแต่.. V for Vendetta (2005)
Arrests are as high as they've been since the Reclamation.มีอัตราการจับกุมสูงที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์ การฟื้นฟูสภาพ V for Vendetta (2005)
There's a three block dead zone near a hazardous waste reclamation plant.อีกสามบล็อคถึงพื้นที่ ใกล้ที่ทำลายขยะอันตรายในโรงงาน The Man Who Saved Central City (2015)
It's a private institution that turns reclamation projects like yourself... into men of extraordinary abilities.แต่เป็นสถาบันเอกชนที่นำโครงการเก่ามาปัดฝุ่น เปลี่ยนคนให้มี... ความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ Deadpool (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECLAMATION    R EH2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reclamation    (n) rˌɛkləmˈɛɪʃən (r e2 k l @ m ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urbarmachung {f} (einer Wüste)reclamation (of a desert) [Add to Longdo]
Zurückforderung {f} | Zurückforderungen {pl}reclamation | reclamations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
干拓[かんたく, kantaku] (n,vs) land reclamation (from sea); (P) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
造成[ぞうせい, zousei] (n,vs) creation; clearing; reclamation; (P) [Add to Longdo]
埋め立て(P);埋立て[うめたて, umetate] (n) filling up; reclamation; (P) [Add to Longdo]
養浜[ようひん, youhin] (n,vs) shore reclamation; shoreline maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reclamation \Rec`la*ma"tion\ (r[e^]k`l[.a]*m[=a]"sh[u^]n), n.
   [F. r['e]clamation, L. reclamatio. See {Reclaim}.]
   1. The act or process of reclaiming.
    [1913 Webster]
 
   2. Representation made in opposition; remonstrance.
    [1913 Webster]
 
       I would now, on the reclamation both of generosity
       and of justice, try clemency.     --Landor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reclamation
   n 1: the conversion of wasteland into land suitable for use of
      habitation or cultivation [syn: {reclamation}, {renewal},
      {rehabilitation}]
   2: rescuing from error and returning to a rightful course; "the
     reclamation of delinquent children" [syn: {reclamation},
     {reformation}]
   3: the recovery of useful substances from waste products

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top