Search result for

credentials

(31 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credentials-, *credentials*, credential
English-Thai: Nontri Dictionary
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials committee; committee, credentialsคณะกรรมการตรวจตราสารแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
credentials, letters of credence" 1. อักษรสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง (การทูต) หมายถึง หนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจากประมุขของรัฐผู้ส่ง ถึงประมุขของรัฐผู้รับ 2. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)
But... to a layman like me, what I care more about are credentials.แต่.. สำหรับคนธรรมดาอย่างผม, อะไรมันจะสำคัญไปกว่าชื่อเสียงเกียรติยศ Beethoven Virus (2008)
And I will distribute recognition codes and credentials.และฉันจะเป็นคนกระจายให้อีกที Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Yo credentials say you've retired, Mr. Pierce.หนังสือรับรองบอกว่า คุณเกษียณแล้วนี่, คุณเพียซ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง Duplicity (2009)
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น The Ugly Truth (2009)
He took my credentials.คุณปลอดภัยสำคัญกว่า Omnivore (2009)
They didn't find Your credentials At any of the residences.ตำรวจไม่เจอตราของคุณในบ้านไหนของเขาเลย Omnivore (2009)
I'm sorry, these credentials have been revoked, Mr. Bishop.ดิฉันต้องขออภัย บัตรรับรองนี้ ถูกเพิกถอนแล้วค่ะ คุณบิช็อป A New Day in the Old Town (2009)
I know. do you think they got their credentials mixed up?ฉันรู้ คุณคิดว่าทางโรงพยาบาล ทำประวัติคนไข้สลับกันรึเปล่า? Faceless, Nameless (2009)
He had morgan's credentials.เขามีบัตรของมอร์แกน Faceless, Nameless (2009)
You know, foyet having your credentialsโฟเยทได้บัตรของคุณไป Faceless, Nameless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
credentialsHe has good credentials as a conductor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือสำคัญ[N] credentials, See also: papers, document

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือสำคัญ [n. exp.] (nangseū samkhan) EN: credentials ; papers ; document ; certificate   FR: certificat [m]
สารตราตั้ง[n.] (sāntrātang) EN: letter of credence ; credentials   
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: register ; record ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license   FR: registre [m] ; enregistrement (officiel) ; certificat [m] ; liste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDENTIALS    K R AH0 D EH1 N SH AH0 L Z
CREDENTIALS    K R AH0 D EH1 N CH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credentials    (n) (k r i1 d e1 n sh l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P) [Add to Longdo]
信任状[しんにんじょう, shinninjou] (n) credentials [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, / ] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book [Add to Longdo]
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ, / ] credentials; certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credentials
   n 1: a document attesting to the truth of certain stated facts
      [syn: {certificate}, {certification}, {credential},
      {credentials}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top