ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credentials

K R AH0 D EH1 N SH AH0 L Z   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credentials-, *credentials*, credential
English-Thai: Nontri Dictionary
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials committee; committee, credentialsคณะกรรมการตรวจตราสารแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
credentials, letters of credence" 1. อักษรสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง (การทูต) หมายถึง หนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจากประมุขของรัฐผู้ส่ง ถึงประมุขของรัฐผู้รับ 2. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All visitors must display appropriate credentials at all times.บุคคลภายนอกทุกท่าน โปรดติดบัตรประจำตัวให้เห็นตลอดเวลา แฮนก้า Ghost in the Shell (2017)
- how'd your staff's credentials leak out? - What?ข้อมูลพนักงานของคุณรั่วไปได้ไง Many Heads, One Tale (2015)
So how'd you get to be such an expert in all this? Do you have credentials or...เธอเชี่ยวชาญเรื่องนี้ขนาดนี้ได้ไง มีใบรับรองอะไรมั้ย Max (2015)
State your credentials for succeeding Signor Sciarra.แสดงผลงานถ้าจะรับสานต่อ ซินญอร์ สเคียร่า Spectre (2015)
She has the looks, the insecurities, and emotional credentials to really make a difference.เธอมีลักษณะ ความไม่ปลอดภัย และสิทธิทางอารมณ เพื่อสร้างความแตกต่างจริงๆ. Nurse 3D (2013)
The commission was mine-- until Viktor Mendelssohn used his flashy credentials to steal my job.มันเคยเป็นความรับผิดชอบของผม จนกระทั่งวิคเตอร์ แมนเดลสันใช้หนังสือรับรองของเขา แย่งงานผมไป Devil's Cherry (2012)
The consulate conducted a background check on your credentials that was strenuous.สถานกงสุลเรียกตรวจประวัติ การรับรองของคุณ นั่นมันลำบากมาก Masquerade (2012)
And we know he had opportunity for the murder because he was issued credentials to that dog show.และเรารู้ว่าเขาอาจเป็นฆาตกร เพราะเขามุ่งประเด็นไปที่ การรับรองงานประกวดสุนัข An Embarrassment of Bitches (2012)
Well, as impressive as those credentials are,แหม น่าชื่นชมเสียจริง What's to Discuss, Old Friend (2012)
Their credentials check out.เช็คหนังสือรับรองของพวกเขาแล้ว Neighborhood Watch (2012)
Here are your credentials and mission dossier.นี่หนังสือรับรองและเอกสารภารกิจ Welcome to the Occupation (2011)
It captured administrative domain credentials and converted the entire intranet into a botnet.มันอ่านจับหลักญานยืนยันของ ผู้ควบคุม แล้วเปลี่ยนเครือข่ายอินทราเน็ต ทั้งหมดเป็นบ็อตเน็ต Taking Account (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
credentialsHe has good credentials as a conductor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือสำคัญ[N] credentials, See also: papers, document

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือสำคัญ [n. exp.] (nangseū samkhan) EN: credentials ; papers ; document ; certificate   FR: certificat [m]
สารตราตั้ง[n.] (sāntrātang) EN: letter of credence ; credentials   
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: register ; record ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license   FR: registre [m] ; enregistrement (officiel) ; certificat [m] ; liste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDENTIALS    K R AH0 D EH1 N SH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credentials    (n) krˈɪdˈɛnʃlz (k r i1 d e1 n sh l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ, / ] credentials; certificate, #4,305 [Add to Longdo]
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, / ] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book, #56,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P) [Add to Longdo]
信任状[しんにんじょう, shinninjou] (n) credentials [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credentials
   n 1: a document attesting to the truth of certain stated facts
      [syn: {certificate}, {certification}, {credential},
      {credentials}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top