ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credentials

K R AH0 D EH1 N SH AH0 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credentials-, *credentials*, credential
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
credentials(n) ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ, หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง, สาสน์ตราตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials committee; committee, credentialsคณะกรรมการตรวจตราสารแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
credentials, letters of credence" 1. อักษรสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง (การทูต) หมายถึง หนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจากประมุขของรัฐผู้ส่ง ถึงประมุขของรัฐผู้รับ 2. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His credentials are impeccable. An expiration date you wouldn't believe.ประวัติเค้าดีเยี่ยม คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ Gattaca (1997)
Show the pilot your credentials get us the hell out of here.ห้องนักบินอยู่ข้างบน Yankee White (2003)
In the film, the terrorists got their credentials from a secret service turncoat.หทารเรือตาย 1 ไม่มีอาการช็อค Yankee White (2003)
Well, your credentials and references are excellent.จดหมายแนะนำตัวของคุณ รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงนี่เยี่ยมยอดมาก Match Point (2005)
I can't help wondering what someone with your credentials is doing in a place like this.ฉันอดคิดไม่ได้ว่า คนที่มีประวัติดีเยี่ยมอย่างเธอ หลงเข้ามาทำอะไรในคุกแบบนี้ Pilot (2005)
Your credentials have been approved.บัตรของคุณผ่านการยืนยัน The Arrival (2008)
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)
Yo credentials say you've retired, Mr. Pierce.หนังสือรับรองบอกว่า คุณเกษียณแล้วนี่, คุณเพียซ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง Duplicity (2009)
They didn't find Your credentials At any of the residences.ตำรวจไม่เจอตราของคุณในบ้านไหนของเขาเลย Omnivore (2009)
I'm sorry, these credentials have been revoked, Mr. Bishop.ดิฉันต้องขออภัย บัตรรับรองนี้ ถูกเพิกถอนแล้วค่ะ คุณบิช็อป A New Day in the Old Town (2009)
I know. do you think they got their credentials mixed up?ฉันรู้ คุณคิดว่าทางโรงพยาบาล ทำประวัติคนไข้สลับกันรึเปล่า? Faceless, Nameless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
credentialsHe has good credentials as a conductor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือสำคัญ(n) credentials, See also: papers, document

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือสำคัญ[nangseū samkhan] (n, exp) EN: credentials ; papers ; document ; certificate  FR: certificat [ m ]
สารตราตั้ง[sāntrātang] (n) EN: letter of credence ; credentials
ทะเบียน[thabīen] (n) EN: register ; record ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license   FR: registre [ m ] ; enregistrement (officiel) ; certificat [ m ] ; liste [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CREDENTIALS K R AH0 D EH1 N SH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credentials (n) krˈɪdˈɛnʃlz (k r i1 d e1 n sh l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ, / ] credentials; certificate, #4,305 [Add to Longdo]
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, / ] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book, #56,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P) [Add to Longdo]
信任状[しんにんじょう, shinninjou] (n) credentials [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credentials
   n 1: a document attesting to the truth of certain stated facts
      [syn: {certificate}, {certification}, {credential},
      {credentials}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top