ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irredeemable

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irredeemable-, *irredeemable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irredeemable[ADJ] ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้, Syn. irreparable, irremediable
irredeemable[ADJ] ไม่สามารถเอาเงินคืนได้, Ant. redeemable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,เอากลับไม่ได้,ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้,ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy,irredeembleness n. irredeemably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know I'm irredeemable forever, for having betrayed you in the past.ฉันรู้ว่า ฉันไม่อาจแก้ไขไปตลอดกาล, ที่ในอดีตทรยศต่อเธอ Episode #1.9 (2008)
Not exactly a boy scout Ted, he was irredeemable filth.ไม่ใช่ลูกเสือ เท็ด เขาเป็นไอ้สารเลวที่ล้างบาปก็ยังไม่ได้แล้ว Pathology (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irredeemable (j) ˌɪrɪdˈiːməbl (i2 r i d ii1 m @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irredeemable \Ir`re*deem"a*ble\, a.
   Not redeemable; that can not be redeemed; not payable in gold
   or silver, as a bond; -- used especially of such government
   notes, issued as currency, as are not convertible into coin
   at the pleasure of the holder. -- {Ir`re*deem"a*ble*ness},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irredeemable
   adj 1: insusceptible of reform; "vicious irreclaimable boys";
       "irredeemable sinners" [syn: {irreclaimable},
       {irredeemable}, {unredeemable}, {unreformable}]
   2: (of paper money) not convertible into coin at the pleasure of
     the holder

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top