ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redemption

R IH0 D EH1 M P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redemption-, *redemption*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redemption(n) การไถ่ถอน, See also: การซื้อคืนมา, การกู้คืนมา, Syn. retrieval, reclamation
redemptional(adj) ซึ่งไถ่ถอนกลับมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน, การไถ่ถอน, การชำระหนี้, การกู้คืน, การไถ่บาป, การช่วยชีวิต, การชดใช้, การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร, หลักทรัพย์, ใบหุ้น, คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า, การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs

English-Thai: Nontri Dictionary
redemption(n) การไถ่ถอน, การช่วยเหลือ, การไถ่บาป, การชดใช้, การชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redemptionการไถ่ถอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redemptionการไถ่, การไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption period for a pawnกำหนดเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption priceราคาไถ่ถอน (พันธบัตร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption valueค่าไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Redemption (Law)การไถ่ถอน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Redemption priceราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน, Example: จะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some kind of redemption for Cheslav at last?กู้ชื่อเสียงคืนมา สำหรับเชสลาฟในที่สุด? Basic Instinct (1992)
The day of redemption is at hand!อัจฉริยะ รู้สึกมั้ยพี่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
And let him find redemption in wearing the pains he has placed on others.ให้เขารับโทษอย่างที่ได้ทำต่อผู้อื่น The Man in the Iron Mask (1998)
Maybe the redemption is in the struggle, huh?บางทีการไถ่โทษเหมือนจะยากหน่อยนะ? The Constant Gardener (2005)
I sought redemption by helping hiro fulfill his destiny to save the world.ผมได้ค้นหาหนทางของการไถ่บาป โดยการช่วย ฮิโระ บรรลุชะตาของเขา ในการกอบกู้โลก Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
We have redemption through his blood.พวกเราชำระบาป ด้วยเลือดของท่าน Air: Part 3 (2009)
About redemption - I'm hoping that's possible.เกี่ยวกับการกู้ชื่อเสียงกลับมา ฉันหวังว่ามันจะเป็นไปได้ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
- There's no redemption where I'm going.- ไม่มีการถอนคืนไรทั้งนั้นในที่ที่ฉันจะไป X-Men Origins: Wolverine (2009)
For in their redemption lies your recovery.For in their redemption lies your recovery. Confessions (2010)
Our only shot at redemption right now is to kick butt at the halftime show.ตอนนี้สนใจแต่เรื่องโชว์พักครึ่งดีกว่า The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Do you really want to die again? Don't be so careless with your lives. ♪ Nine Live of Chloe King 1x02 ♪ Redemption Original Air Date on June 21, 2011วันนี้กลับบ้านเร็วกว่าปกตินะ # Another night to come alive # Redemption (2011)
I like a good redemption story.ฉันชอบเรื่องการไถ่โทษ Proof (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การไถ่(n) redemption, See also: compensation, reclamation, paying off, Syn. การเอาคืน, การเรียกคืน, การถอน, การเก็บคืน, Example: การไถ่ของจากโรงจำนำต้องมีเอกสารการจำนำไปแสดงด้วย, Thai Definition: การชำระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จำนำไว้, การซื้อทรัพย์สินที่ขายฝากไว้คืนภายในกำหนดเวลา, การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกังขัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็บคืน[kān kep kheūn] (n, exp) EN: redemption
การถอน[kān thøn] (n) EN: withdrawal ; redemption  FR: retrait [ m ] ; extraction [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REDEMPTION R IH0 D EH1 M P SH AH0 N
REDEMPTION R IH0 D EH1 M SH AH0 N
REDEMPTIONS R IH0 D EH1 M P SH AH0 N Z
REDEMPTIONS R IH0 D EH1 M SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redemption (n) rˈɪdˈɛmpʃən (r i1 d e1 m p sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückkauf { m } | Rückkäufe { pl }redemption | redemptions [Add to Longdo]
Tilgungsfond { m } | Tilgungsfonds { pl }redemption fund | amortization fund [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp, adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful [Add to Longdo]
済度[さいど, saido] (n, vs) { Buddh } redemption; salvation [Add to Longdo]
社債償還[しゃさいしょうかん, shasaishoukan] (n) bond redemption; debenture redemption [Add to Longdo]
受け戻し[うけもどし, ukemodoshi] (n) redemption [Add to Longdo]
償還[しょうかん, shoukan] (n, vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償還期間[しょうかんきかん, shoukankikan] (n) redemption period; repayment term [Add to Longdo]
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n, vs, adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償金[しょうきん, shoukin] (n) reparation; redemption [Add to Longdo]
請け戻し[うけもどし, ukemodoshi] (n) redemption [Add to Longdo]
遡求;そ求[そきゅう, sokyuu] (n) redemption; recourse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 redemption \re*demp"tion\ (r[-e]*d[e^]mp"sh[u^]n), n. [F.
   r['e]demption, L. redemptio. See {redeem}, and cf. {ransom}.]
   The act of redeeming, or the state of being redeemed;
   repurchase; ransom; release; rescue; deliverance; as, the
   redemption of prisoners taken in war; the redemption of a
   ship and cargo. Specifically:
   (a) (Law) The liberation of an estate from a mortgage, or the
     taking back of property mortgaged, upon performance of
     the terms or conditions on which it was conveyed; also,
     the right of redeeming and reentering upon an estate
     mortgaged. See {Equity of redemption}, under {Equity}.
   (b) (Com.) Performance of the obligation stated in a note,
     bill, bond, or other evidence of debt, by making payment
     to the holder.
   (c) (Theol.) The procuring of God's favor by the sufferings
     and death of Christ; the ransom or deliverance of sinners
     from the bondage of sin and the penalties of God's
     violated law.
     [1913 Webster]
 
        In whom we have redemption through his blood.
                          --Eph. i. 7.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redemption
   n 1: (theology) the act of delivering from sin or saving from
      evil [syn: {redemption}, {salvation}]
   2: repayment of the principal amount of a debt or security at or
     before maturity (as when a corporation repurchases its own
     stock)
   3: the act of purchasing back something previously sold [syn:
     {redemption}, {repurchase}, {buyback}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top