Search result for

credential

(40 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credential-, *credential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credential[N] หนังสือรับรอง, Syn. certificate, certification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials committee; committee, credentialsคณะกรรมการตรวจตราสารแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Credential หรือ Letter of Credenceเอกสารทางราชการที่ประมุขของประเทศเป็นผู้ลงนาม ในเอกสารนั้น ประมุขของประเทศจะกล่าวยกย่องตัวทูตต่อประมุขของรัฐที่ผู้ที่เป็นทูตไปประจำ อยู่ (รัฐผู้รับ) ภาษาที่ใช้ในเอกสารจะเขียนด้วยถ้อยคำสำนวนหรูหรา และกล่าวถึงคุณสมบัติของทูตอย่างสูงส่ง แล้วลงท้ายด้วยการขอให้ความเชื่อถือแก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทูตอาจจะกล่าวใน นามของรัฐบาลของตน [การทูต]
credentials, letters of credence" 1. อักษรสาส์นตราตั้ง พระราชสาส์นตราตั้ง (การทูต) หมายถึง หนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจากประมุขของรัฐผู้ส่ง ถึงประมุขของรัฐผู้รับ 2. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)
But... to a layman like me, what I care more about are credentials.แต่.. สำหรับคนธรรมดาอย่างผม, อะไรมันจะสำคัญไปกว่าชื่อเสียงเกียรติยศ Beethoven Virus (2008)
And I will distribute recognition codes and credentials.และฉันจะเป็นคนกระจายให้อีกที Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Bill, you're no longer credentialed.บิล แต่คุณไม่ได้เป็น จนท. อีกแล้ว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Yo credentials say you've retired, Mr. Pierce.หนังสือรับรองบอกว่า คุณเกษียณแล้วนี่, คุณเพียซ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง Duplicity (2009)
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น The Ugly Truth (2009)
He took my credentials.คุณปลอดภัยสำคัญกว่า Omnivore (2009)
They didn't find Your credentials At any of the residences.ตำรวจไม่เจอตราของคุณในบ้านไหนของเขาเลย Omnivore (2009)
It's from the church. Some kind of credential.มันมาจากโบสถ์ น่าจะเชื่อถือได้ The Mother Lode (2009)
I'm sorry, these credentials have been revoked, Mr. Bishop.ดิฉันต้องขออภัย บัตรรับรองนี้ ถูกเพิกถอนแล้วค่ะ คุณบิช็อป A New Day in the Old Town (2009)
I know. do you think they got their credentials mixed up?ฉันรู้ คุณคิดว่าทางโรงพยาบาล ทำประวัติคนไข้สลับกันรึเปล่า? Faceless, Nameless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
credentialHe has good credentials as a conductor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือสำคัญ[N] credentials, See also: papers, document

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือสำคัญ [n. exp.] (nangseū samkhan) EN: credentials ; papers ; document ; certificate   FR: certificat [m]
สารตราตั้ง[n.] (sāntrātang) EN: letter of credence ; credentials   
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: register ; record ; list ; roll ; roster ; certificate ; credentials ; license   FR: registre [m] ; enregistrement (officiel) ; certificat [m] ; liste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDENTIAL    K R AH0 D EH1 N CH AH0 L
CREDENTIAL    K R AH0 D EH1 N SH AH0 L
CREDENTIALS    K R AH0 D EH1 N SH AH0 L Z
CREDENTIALS    K R AH0 D EH1 N CH AH0 L Z
CREDENTIALED    K R AH0 D EH1 N CH AH0 L D
CREDENTIALED    K R AH0 D EH1 N SH AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credentials    (n) (k r i1 d e1 n sh l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P) [Add to Longdo]
信任状[しんにんじょう, shinninjou] (n) credentials [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ, / ] credentials; certificate, #4,305 [Add to Longdo]
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, / ] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book, #56,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credential \Cre*den"tial\ (kr[-e]*d[e^]n"shal), a. [Cf. It.
   credenziale, fr. LL. credentia. See {Credence}.]
   Giving a title or claim to credit or confidence; accrediting.
   [1913 Webster]
 
      Their credential letters on both sides. --Camden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credential \Cre*den"tial\, n. [Cf. It. credenziale.]
   1. That which gives a title to credit or confidence.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Testimonials showing that a person is entitled to
    credit, or has right to exercise official power, as the
    letters given by a government to an ambassador or envoy,
    or a certificate that one is a duly elected delegate.
    [1913 Webster]
 
       The committee of estates excepted against the
       credentials of the English commissioners.
                          --Whitelocke.
    [1913 Webster]
 
       Had they not shown undoubted credentials from the
       Divine Person who sent them on such a message.
                          --Addison.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credential
   n 1: a document attesting to the truth of certain stated facts
      [syn: {certificate}, {certification}, {credential},
      {credentials}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top