ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公爵

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公爵-, *公爵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公爵[gōng jué, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, ] duke, #20,712 [Add to Longdo]
公爵夫人[gōng jué fū rén, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, ] duchess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公爵[こうしゃく, koushaku] (n,adj-no) (See 五等爵) prince; duke; (P) [Add to Longdo]
公爵夫人[こうしゃくふじん, koushakufujin] (n) princess; duchess [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This only increased his desire to be revenged on the murderous duke.これは、あの殺人的な公爵に復讐しようという彼の願いを強めただけだ。
The duke holds a lot of land.その公爵はたくさんの土地を所有している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the lady in the corner is the Baroness Atona.[CN] -知道了 左边角落上是安托拉公爵夫人 The Lady Vanishes (1938)
- Different people has different tastes. With the Duke of Albatrorr, the duke, being a democratic gent...[CN] 因人而异有回我保护公爵 Foreign Correspondent (1940)
The duchess Juliette.[JA] ジュリエット公爵夫人 The Handmaiden (2016)
With Naomi, my Duchess, me, her handsome Duke, and The Bahamas Ocean Club, our castle.[JA] ナオミ、俺の公爵夫人 俺、彼女のハンサムな公爵 バハマ・オーシャン・クラブ 我々の城 The Wolf of Wall Street (2013)
Of course, but she's married to the Duke of Westphalia.[JA] あるけど、彼女はウェストフィリアの 公爵と結婚してるの The Grand Budapest Hotel (2014)
Of course, after the bachelor party, me, the Duke, needed a few penicillin shots so he could safely consummate the marriage.[JA] 独身お別れパーティの後 私、公爵 2、3のペニシリン注射を 必要とした 安全に、結婚を完全なものに The Wolf of Wall Street (2013)
She maybe a grand duchess to the rest of the world... but in here she's being taught how to be a Russian wife![CN] 她对世界上其他的人 来说也许是一个女公爵 但是在这里她正在 被教导怎样坐一个 俄罗斯妻子! The Scarlet Empress (1934)
Duchess, baby, come on.[JA] 公爵夫人、ベビ、さあ The Wolf of Wall Street (2013)
Duchess of the People...[CN] 人民的公爵夫人 Ninotchka (1939)
Let's put him in the Duke Leopold Suite.[JA] リオポルド公爵のスイートへ通そう The Grand Budapest Hotel (2014)
Grand duchess of Russia![CN] 俄罗斯伟大的女公爵 The Scarlet Empress (1934)
Don't you "Duchess" me! (APOLOGIZING)[JA] あんたが"公爵夫人"にさせない! The Wolf of Wall Street (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公爵[こうしゃく, koushaku] Fuerst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top