ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prince of wales

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prince of wales-, *prince of wales*, prince of wale
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Prince of Wales[N] มงกุฎราชกุมารของประเทศอังกฤษ, See also: เจ้าชายองค์โตที่เป็นรัชทายาทของประเทศอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prince of wales. - Doesn't he live at CIarence House?เจ้าชายแห่งเวลล์ ทรงประทับที่ คลาเรนซ์เฮาส์ ไม่ใช่เหรอ Namastey London (2007)
At the close of the first season, the heir to the throne, His Royal Highness, the Prince of Wales, made his first broadcast, and today, his younger brother, His Royal Highness, the Duke of York,สมเด็จพระยุพราช เจ้าชายแห่งเวลส์ ได้ออกอากาศเป็นครั้งแรก และในวันนี้ พระอนุชาของท่าน ดยุคแห่งยอร์ค จะทรงออกอากาศอย่างเป็นทางการ ให้ทั้งประเทศและทั้งโลกได้ฟัง The King's Speech (2010)
Duke of rothesay, prince of wales, and heir to the throne of England.ดยุคของรอธเซย์, เจ้าชายแห่งเวลส์ และผู้สืบทอดราชบัลลังก์ของอังกฤษ Fright Night (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prince \Prince\, n. [F., from L. princeps, -cipis, the first,
   chief; primus first + capere to take. See {Prime}, a., and
   {Capacious}.]
   1. The one of highest rank; one holding the highest place and
    authority; a sovereign; a monarch; -- originally applied
    to either sex, but now rarely applied to a female.
    --Wyclif (Rev. i. 5).
    [1913 Webster]
 
       Go, Michael, of celestial armies prince. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Queen Elizabeth, a prince admirable above her sex.
                          --Camden.
    [1913 Webster]
 
   2. The son of a king or emperor, or the issue of a royal
    family; as, princes of the blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A title belonging to persons of high rank, differing in
    different countries. In England it belongs to dukes,
    marquises, and earls, but is given to members of the royal
    family only. In Italy a prince is inferior to a duke as a
    member of a particular order of nobility; in Spain he is
    always one of the royal family.
    [1913 Webster]
 
   4. The chief of any body of men; one at the head of a class
    or profession; one who is pre["e]minent; as, a merchant
    prince; a prince of players. "The prince of learning."
    --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   {Prince-Albert coat}, a long double-breasted frock coat for
    men.
 
   {Prince of the blood}, {Prince consort}, {Prince of
   darkness}. See under {Blood}, {Consort}, and {Darkness}.
 
   {Prince of Wales}, the oldest son of the English sovereign.
    
 
   {Prince's feather} (Bot.), a name given to two annual herbs
    ({Amarantus caudatus} and {Polygonum orientale}), with
    apetalous reddish flowers arranged in long recurved
    panicled spikes.
 
   {Prince's metal}, {Prince Rupert's metal}. See under {Metal}.
 
   {Prince's pine}. (Bot.) See {Pipsissewa}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Prince of Wales
   n 1: the male heir apparent of the British sovereign

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top