Search result for

princes

(62 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -princes-, *princes*, prince
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
princess[N] เจ้าหญิง, See also: เจ้าฟ้าหญิง, ท่านหญิง, Syn. monarch, dauphiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
princess(พริน'ซิส,-เซส) n. เจ้าหญิง,ชายาของเจ้าชาย,กษัตริย์ที่เป็นหญิง,หญิงที่มีชื่อเสียง, See also: princessly adj.
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร

English-Thai: Nontri Dictionary
princess(n) เจ้าหญิง,หม่อม,ชายา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Princesเจ้าชาย [TU Subject Heading]
Princessesเจ้าหญิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But careful, princess. it's gonna take moreแต่ระวังหน่อยนะ เจ้าหญิง เพราะอาจจะต้องเสีย Pret-a-Poor-J (2008)
The prince goes off with the wrong princess...เจ้าชายเลือกเจ้าหญิงผิดคน Pret-a-Poor-J (2008)
Emma? Come here, my little princess.เอ็มม่า มานี่สิ เจ้าหญิงน้อย ๆ ของฉัน There Might be Blood (2008)
I know what he stands for. Princes, kings, all men like him.ผู้หญิง กษัตริย์ ผู้ชายทุกคนเหมือนกับเขา The Moment of Truth (2008)
It's Princess Margaret.เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต The Bank Job (2008)
Hang on, pal. That's Princess Margaret.เดี๋ยวนะ เพื่อน นี่มันเจ้าหญิงมาร์กาเร็ท The Bank Job (2008)
Photographs of a certain Royal Princess.ภาพถ่ายของเจ้าหญิงในราชวงศ์ The Bank Job (2008)
Is it true the princess disappeared?นางหายไปจริงหรือนี่? The Kingdom of the Winds (2008)
Help the princess escape.ช่วยองค์หญิงออกไป The Kingdom of the Winds (2008)
...from that day forward she was known as the Moon Princess!นับจากวันนั้นเป็นต้นมา.. เธอเป็นที่รู้จัก.. ..ในนาม เจ้าหญิงจันทรา ! The Secret of Moonacre (2008)
Daughter to the De Noir clan the Moon Princess,was deeply in love and was to be marry to Sir Wolf Merryweather.ลูกสาวของตระกุล เดอ นัวร์.. ..เจ้าหญิงจันทรา เข้าพิธีแต่งงานกับ เซอร์ วูลฟ์ เมอรี่เวธเธอร์ The Secret of Moonacre (2008)
Only an animal of such beauty and purity,could be the companion of the Moon Princess.เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียว ที่สวยงามบริสุทธิ์ คู่ควรเป็นเพื่อนของเจ้าหญิงจันทรา The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
princesA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
princesEveryone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.
princesOnce upon a time there lived a beautiful princess.
princesShe dreamed that she was a princess.
princesShe looks as noble as if she were a princess.
princesThat girl is under the delusion that she is a princess.
princesThe opera was graced with the august presence of the Crown Prince and Princess.
princesThe prince and princess made their way through the cheering crowd.
princesThe princess begged forgiveness from the emperor.
princesThe princess couldn't help laughing at him.
princesThe princess lay with her eyes closed.
princesThe princess was beautiful beyond description.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวี[N] queen, See also: princess, Syn. นางพญา, นางกษัตริย์, พระเทวี, Example: พระมเหสีได้ยินมดดำตัวหนึ่งบ่นว่าชานอ้อยของพระเทวียังมีน้ำหวานเหลืออยู่บ้าง ไม่เหมือนของพระราชา, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจ้าฟ้าหญิง[N] Her Royal Highness, See also: princess of the highest rank, Example: ฉันเคยเห็นครูนั่งถวายพระอักษรเจ้าฟ้าหญิงอยู่ที่หัวหิน
เจ้าหญิง[N] princess, Syn. เจ้าฟ้าหญิง, Ant. เจ้าชาย, Example: สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์กันมากถึงเรื่องการบาดเจ็บของเจ้าหญิงไดอาน่า, Count unit: องค์, พระองค์
ท่านหญิง[N] princess, Ant. ท่านชาย, Example: ท่านหญิงรัตนาวดีเพิ่งได้รับตำแหน่งท่านทูตหญิงเมื่อเร็วๆ นี้, Count unit: ท่าน, Thai definition: คำที่ใช้เรียกราชนิกุลฝ่ายหญิงชั้นหม่อมเจ้า
ราชธิดา[N] princess, See also: royal princess, daughter of the king, Example: พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกยกทัพลงมาตีเมืองสวรรคโลก กษัตริย์เมืองสวรรคโลกสู้ ไม่ได้ จึงยอมเป็นไมตรี และยกราชธิดาถวายเป็นมเหสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าฟ้าหญิง[n.] (jaofāying) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank   FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
เจ้าหญิง[n.] (jaoying) EN: princess   FR: princesse [f]
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nøi) EN: personal attendant of princes or nobles   
พระนาง [n.] (phranāng) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen ; princess   FR: Sa Majesté ; reine [f] ; princesse [f]
ท่านหญิง[n. exp.] (than ying) EN: princess   
ถั่วพู[n.] (thūaphū) EN: Winged Bean ; princess bean ; asparagus pea   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCES    P R IH1 N S AH0 Z
PRINCESS    P R IH1 N S EH0 S
PRINCESS'S    P R IH1 N S EH0 S AH0 Z
PRINCESSES    P R IH1 N S EH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
princes    (n) (p r i1 n s i z)
princess    (n) (p r i1 n s e1 s)
princesses    (n) (p r i1 n s e1 s i z)
Princes Risborou    (n) - (p r i2 n s i z - r i1 z b r @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
プリンセス[, purinsesu] (n) princess; (P) [Add to Longdo]
プリンセスコート[, purinsesuko-to] (n) princess coat [Add to Longdo]
プリンセスライン[, purinsesurain] (n) princess line [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) [Add to Longdo]
院号[いんごう, ingou] (n) (1) (hon) former emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (2) (See 院) posthumous Buddhist name containing the character "in" [Add to Longdo]
王侯(P);王公[おうこう, oukou] (n) king and princes; noble rank; (P) [Add to Longdo]
王女[おうじょ, oujo] (n) princess; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公主[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] princess, #3,470 [Add to Longdo]
王妃[wáng fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] princess (in Europe), #17,075 [Add to Longdo]
王公[Wáng gōng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄥ, ] princes and dukes, #34,031 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top