ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จางวาง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จางวาง-, *จางวาง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จางวางน. ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงกว่าเจ้ากรมที่มิใช่กรมเสนาบดี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กำกับดูแลกรมนั้น ๆ, ตำแหน่งในสังกัดของเจ้านายที่ทรงกรม ทำหน้าที่กำกับดูแลกรมเจ้านาย, ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาดเล็ก ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๔ มีหน้าที่บังคับบัญชาหัวหมื่นมหาดเล็ก
จางวางเจ้าเมืองที่พ้นตำแหน่งแล้ว ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของเจ้าเมือง เรียกว่า จางวางเมือง.
จางวางเมืองน. ดู จางวาง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng mahātlek) EN: Lord Great Chamberlain   

English-Thai: Nontri Dictionary
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top