ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妃-, *妃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妃, fēi, ㄈㄟ] wife, spouse; imperial concubine
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] One's own 己 woman 女,  Rank: 2,574

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi, ㄈㄟ, ] imperial concubine, #7,371 [Add to Longdo]
[wáng fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] princess (in Europe), #17,075 [Add to Longdo]
[guì fēi, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, / ] senior concubine; imperial consort, #24,629 [Add to Longdo]
杨贵[Yáng Guì fēi, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, / ] Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei (719-756), famous Tang beauty, consort of Emperor Xuanzhong 唐玄宗, blamed for extravagance and killed as a scapegoat during the Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱, #40,934 [Add to Longdo]
[fēi pín, ㄈㄟ ㄆㄧㄣˊ, / ] imperial concubine, #57,321 [Add to Longdo]
戴安娜王[Dài ān nà wáng fēi, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] Diana, Princess of Wales (1961-1997) [Add to Longdo]
醉酒[guì fēi zuì jiǔ, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ, / ] The Drunken Beauty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n) princess; consort; (P) [Add to Longdo]
殿下[ひでんか, hidenka] (n) (hon) princess; Her Royal Highness; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The queen stood beside the king.は王のかたわらに立っていた。
In the palace live the king and the queen.宮殿には国王と王が住んでいる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sorrows that befell me. The name "Consort" has a hollow ring.[CN] 皇名聲 Huo long (1986)
Queen Margaery has already atoned for her sins by bringing another into the true light of the Seven.[JA] マージェリー王は既に 他の者を七神の下へ導くことで罪を償われた Blood of My Blood (2016)
My food comes directly from the high consorts.[CN] 那些食物从皇那边直接送过来 The Last Emperor (1987)
The wives of the Emperor before me.[CN] 先皇的 The Last Emperor (1987)
Long live King Tommen and bless you, Queen Margaery![JA] トメン王万歳! マージェリーにご加護を Blood of My Blood (2016)
He was poisoned by the same conspirator who was behind the shooting of the Crown Prince of Japan, the same conspirator who, even now, is plotting to provoke a war against Japan.[JA] 毒殺されました 同じ共謀者によって 日本の皇太子狙撃の 黒幕と Fallout (2016)
That is what old-fashioned women say, like the high consorts.[CN] 过时的女人才那样说,就像先皇嫔 The Last Emperor (1987)
Not right. This is not right.[CN] 其他貴人、嬪都沒有資格 Huo long (1986)
We're here for Queen Margaery and Ser Loras Tyrell.[JA] マージェリーとロラス卿のために来た Blood of My Blood (2016)
A queen.[JA]  Dragonstone (2017)
I am the queen.[JA] 私は王 The Broken Man (2016)
Not just one wife. One empress and one secondary consort.[CN] 并不只一个妻子皇后和一个贵 The Last Emperor (1987)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] (VERHEIRATETE) PRINZESSIN [Add to Longdo]
殿下[ひでんか, hidenka] Ihre_Kaiserliche_Hoheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top