Search result for

pp

(105 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pp-, *pp*
English-Thai: Longdo Dictionary
rose apple(n) ชมพู่
appeal(vi vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์
ripper(n. slang.) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
supply(n) อุปทาน
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
roseapple(n) ชมพู่ เช่น The Roseapple is best eaten fresh. When it is ripe it gives a delicate rose fragrance, which can also be tasted. The flesh is crisp and firm and discolours on exposure to air.
golden apple snail(n) หอยเชอรี่
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ppm(พีพีเอ็ม) ย่อมาจาก pages per minute เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มีดู lpm เปรียบเทียบprecedence : การทำก่อนในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การดำเนินการที่ทำก่อนอย่างอื่น เช่น ในนิพจน์ใดที่เครื่องหมาย + - * (คูณ) / (หาร) และวงเล็บ () ก็ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วมาทำ * และ / หลังจากนั้นจึงจะทำ + และ - เช่นนี้ เรียกว่า วงเล็บเป็นลำดับก่อน
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
adam's appleลูกกระเดือก
app.abbr. apparent, appendix, applied, appointed, apprentice, approved, apporoximate
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appaloosa(แอพพะลู'ชา) n. ชื่อพันธุ์ม้าในอเมริกา (riding horses)
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
appar.abbr. apparent, apparently

English-Thai: Nontri Dictionary
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
apparition(n) ผี,ปีศาจ
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ppm (parts per million)พีพีเอ็ม (ส่วนในล้านส่วน) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
PPP (Point-to-Point Protocol)พีพีพี (เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PPP (Point-to-Point Protocol)พีพีพี (เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ppb (parts per billion) พีพีบี, สนพล.
ส่วนในพันล้านส่วน [สิ่งแวดล้อม]
ppm (parts per million) พีพีเอ็ม, สนล.
ส่วนในล้านส่วน [สิ่งแวดล้อม]
ppt (parts per thounsand) พีพีที, สนพ.
ส่วนในพันส่วน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fortune 500 c.E.O.S, lvmh, ppr, hearst.ฟอร์จูน 500 ซ๊อีโอเอส ลิม เฮริสท์ There Might be Blood (2008)
"Conventional Archetypes of Beauty and Their Effect on the pposite Sex"."ความสวยที่เป็นประเพณี ธรรมเนียม และผลกระทบของเซ็กซ์". The House Bunny (2008)
Check out the Russian PPS Personal Assault Weapon. Now, this is the future right here.นี้ดูของรัสเซีย PPS อาวุธจู่โจมส่วนตัวนี้ซิ ถึงจะเป็นอนาคตต้องเนี่ยเลย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
My job now is mostly administrative. Not so much PP, personal protection.ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ดูแลงานไม่ค่อยได้คุ้มกัน Burn After Reading (2008)
Back when I was in PP, there was still an art to finding people.ตอนผมเป็นบอดี้การ์ด มีวิชาตามหาคนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว Burn After Reading (2008)
Hello, you're listening to PPRPBP. I am Dale Denton.สวัสดีครับ คุณกำลังฟังพีพีอาร์พีบีพี ผมเดล เดนตัน Pineapple Express (2008)
Our network doesn't pport remote modules.ระบบของเราไม่รองรับการควบคุมระยะไกล Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Princess Rosalinda Marie Montoya Fiore, you are now in the safe custody of the International Princess Protection Program, the PPP.เจ้าหญิง โรซาลินดา แมรรี่ มอนโตยา ฟลอ คุณอยู้ในที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย แห่งชาติของเจ้าหญิง โปรแกรมรักษาความปลอดภัย,เรียกว่า ปปจ. Princess Protection Program (2009)
PPP link established.เชื่อมต่อ ปปพ. Princess Protection Program (2009)
That is a Walther PPK. 's Bond's gun.มันคือ ปืนวอลเทอร์ PPK ของบอนด์ The Bond in the Boot (2009)
My b: that Walther PPK killed our Russian.ผมพนันเลยว่า ปืน PPK เป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าหนุ่มรัสเซียนของเรา The Bond in the Boot (2009)
Pper deck clear.ดานฟ้าบนสุด เคลียร์ Snakehead (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอปเปิล[n.] (aeppoēn) EN: apple   FR: pomme [f]
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food   
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser

CMU English Pronouncing Dictionary
PPM    P IY1 P IY1 EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pp    (n) (p ei1 jh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gruppe(n) |die, pl. Gruppen| กลุ่ม, หมู่, เหล่า
knappเกือบไม่ทัน, เกือบ
Gruppen(n) |pl.|, See also: die Gruppe
Klappstuhl(n) |der, pl. Klappstühle| เก้าอี้ที่พับได้
Klapptisch(n) |der, pl. Klapptische| โต๊ะที่พับได้
Puppe(n) |die, pl. Puppen| ตุ๊กตา, See also: der Stofftier
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
Treppe(n) |die, pl. Treppen| บันได
Rolltreppe(n) |die, pl. Rolltreppen| บันไดเลื่อน
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pp(a). : per Prokurap.p. : per pro(c).; per procurationem; by proxy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา finir|

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PP
     Physical Partition (LVM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PP
     Physical Plane (IN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PP
     Protection Profile (CC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PP
     Pre-Processor
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top