ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supply chain

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supply chain-, *supply chain*
English-Thai: Longdo Dictionary
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, dozens of companies were affected by Sorsteel supply chain.อย่างไรก็๋ตาม บริษัทเป็นโหลได้รับผลกระทบ จากการจัดหา ซัพพลายของ ซอร์สตีล Clawback (2011)
Someone farther up the supply chain.บางคนที่อยู่จุดสูงมากในวงเวียนของเรื่องนี้ Brothers Hotchner (2013)
See, we've had this small disruption to our supply chain...เรามีปัญหาเรื่องสายส่งนิดหน่อย Deadpool (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงโซ่อุปทาน[n. exp.] (huangsō uppathān) EN: supply chain   
โซ่อุปาทาน[n. exp.] (upāthān) EN: supply chain   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] supply chain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サプライチェーン[, sapuraichie-n] (n) supply chain [Add to Longdo]
サプライチェーンマネジメント[, sapuraichie-nmanejimento] (n) supply chain management [Add to Longdo]
供給網[きょうきゅうもう, kyoukyuumou] (n) supply network; supply chain; distribution network [Add to Longdo]
供給連鎖[きょうきゅうれんさ, kyoukyuurensa] (n) supply chain [Add to Longdo]
供給連鎖管理[きょうきゅうれんさかんり, kyoukyuurensakanri] (n) supply chain management; SCM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top