ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ripper

R IH1 P ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ripper-, *ripper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ripper[N] คนหรือสิ่งที่ทำให้ฉีกขาด

English-Thai: Nontri Dictionary
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seven hundred and fifty quid for a letter from the Ripper to a female correspondent, wow.750 ปอนด์ สำหรับค่าจดหมาย จากริปเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องถึงผู้สื่อข่าวหญิง ว้าว Episode #1.3 (2010)
If the Hill Ripper is watching, what would you tell him?ถ้า ฮิล ริปเปอร์ดูอยู่ คุณอยากบอกอะไรกับเขาคะ Reflection of Desire (2010)
Do you have a lead in the Hill Ripper case?คุณยังเดินหน้าคดีนี้อยู่ไหมคะ Reflection of Desire (2010)
Agent Garcia, do you have a lead in the ripper case?จนท.การ์เซีย คุณยังทำคดีนี้อยู่รึเปล่า Reflection of Desire (2010)
As in the redmond ripper Charles beauchamp?ชาลส์ บิวแชมป์ จอมชำแหละเรดมอนด์น่ะเหรอ What Happens at Home... (2010)
I could have compelled her to behave, but a real ripper enjoys the hunt.ฉันสามารถสะกดให้เธอฟังฉันได้ แต่นักล่าตัวจริงจะสนุกกับการล่า As I Lay Dying (2011)
Bringing back memories of the good old ripper days.ดึงความทรงจำดีๆ ของวันเก่าๆตอนเป็นมือกระชาก The End of the Affair (2011)
Word was the ripper of Monterrey got lonely, so he escaped to the city for comfort.เรื่องก็คือมือกระชาก แห่งมอนเตอรีเกิดเหงาขึ้นมา เขาเลยหนีเข้าเมือง เพื่อหาคนปลอบประโลม The End of the Affair (2011)
Stefan was a cocky ripper douche.ส่วนสเตฟานก็เป็นไอจอมกระชากงี่เง่า The End of the Affair (2011)
I'm a ripper! A ripper doesn't stop!ผมเป็นฆาตกร ฆาตกรจะไม่หยุด The Reckoning (2011)
I thought that ripper Stefan was supposed to be the life of the party.ฉันคิดว่านักฆ่าอย่างสเตฟาน น่าจะสนุกอยู่ในงานเลี้ยงนะ Smells Like Teen Spirit (2011)
Whatever twisted ripper game this is, leave me out of it.ไม่ว่านี่จะเป็นเกมบ้าบออะไรของนาย แต่ฉันไม่ขอร่วมวงด้วยหรอกนะ ฉันไม่ได้ทำ Ghost World (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
ยึดแน่น[v.] (yeutnaen) FR: agripper

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPPER R IH1 P ER0
RIPPERGER R IH1 P ER0 G ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリッパー[, sutorippa-] (n) stripper; (P) [Add to Longdo]
トリッペル[, toripperu] (n) Tripper (ger [Add to Longdo]
ドリッパー[, dorippa-] (n) dripper (e.g. for making coffee) [Add to Longdo]
リッパー;リッパ[, rippa-; rippa] (n) (1) ripper; (2) ripsaw [Add to Longdo]
リッパーソフトウェア[, rippa-sofutouea] (n) {comp} ripper software [Add to Longdo]
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head [Add to Longdo]
切り裂きジャック[きりさきジャック, kirisaki jakku] (n) Jack the Ripper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripper \Rip"per\, n.
   1. One who, or that which, rips; a ripping tool.
    [1913 Webster]
 
   2. A tool for trimming the edges of roofing slates.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything huge, extreme, startling, etc. [Slang.]
    [1913 Webster] Ripper act

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripler \Rip"ler\, Ripper \Rip"per\, n. [Cf. {Rip} a basket, or
   {Riparian}.] (O.E. Law)
   One who brings fish from the seacoast to markets in inland
   towns. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      But what's the action we are for now ?
      Robbing a ripper of his fish.      --Beau. & Fl.
   [1913 Webster] Ripost

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ripper
   n 1: a murderer who slashes the victims with a knife; "Jack the
      Ripper was probably a madman"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top