ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appanage

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appanage-, *appanage*
Possible hiragana form: あっぱなげ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา appanage มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *appanage*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appanage    (n) ˈæpənɪʤ (a1 p @ n i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apanage {f}; Jahreszahlung {f}; Zahlung zum Unterhalt an Adeligeapanage; appanage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appanage \Ap"pa*nage\, n. [F. apanage, fr. OF. apaner to
   nourish, support, fr. LL. apanare to furnish with bread, to
   provision; L. ad + pains bread.]
   1. The portion of land assigned by a sovereign prince for the
    subsistence of his younger sons.
    [1913 Webster]
 
   2. A dependency; a dependent territory.
    [1913 Webster]
 
   3. That which belongs to one by custom or right; a natural
    adjunct or accompaniment. "Wealth . . . the appanage of
    wit." --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appanage
   n 1: any customary and rightful perquisite appropriate to your
      station in life; "for thousands of years the chair was an
      appanage of state and dignity rather than an article of
      ordinary use" [syn: {appanage}, {apanage}]
   2: a grant (by a sovereign or a legislative body) of resources
     to maintain a dependent member of a ruling family;
     "bishoprics were received as appanages for the younger sons
     of great families" [syn: {appanage}, {apanage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top