ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crew

K R UW1   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crew-, *crew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crew[N] กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน, Syn. gang, work party
crew[N] กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน, See also: กลุ่มเพื่อน, Syn. company, gang, set
crew[VI] เป็นลูกเรือ
crew[N] ลูกเรือ
crewel[N] ด้ายที่กรอไม่แน่น (ใช้ในการเย็บปักถักร้อย)
crew cut[N] ทรงผมของผู้ชายที่สั้นมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
crew cutn. ทรงผมหัวเตียน,ผมตัดเกรียน
crewel(ครู'เอิล) n. เส้นด้าย (เส้นไหมพรม เส้นขนสัตว์) ที่กรอไม่แน่นใช้เย็บปักถักร้อย,งานเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นด้ายดังกล่าว. -crewelist n.
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
airscrew(แอร์ส' ครู) n. ใบพัดเครื่องบิน
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
corkscrew(คอค'สครู) n. สว่านเปิดจุกขวด vt.,vi. ควงสว่าน,เคลื่อนวกเวียน,ไขเอาความลับออกมา, Syn. spiral
guncrew(กัน'ครู) n. พลประจำปืน
jackscrewn. แม่แรงที่หมุนเป็นเกลียว
prize crewn. ลูกเรือที่นำส่งเรือเชลย (เรือข้าศึก)

English-Thai: Nontri Dictionary
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
corkscrew(n) ที่เปิดจุก
screw(n) สลักเกลียว,ตะปูควง,ไขควง,ตัวหนอน,การหมุน
screw(vt) ไช,ขันสกรู,หมุนเกลียว,บีบคั้น,กวดขัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Muster the gun crew!พลปืนใหญ่ รวมพล The Great Dictator (1940)
Right. Crews front.ทีมงานต้อนรับ ได้รับ การลดลงใน How I Won the War (1967)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Is Chief Federal Officer Feldman there? He's the little guy with a crew cut.ผู้พันเฟลด์เเมนอยู่นั่นมั้ย ตัวเล็กๆ ผมเกรียนน่ะ Jaws (1975)
I've crewed three Trans Pacs. Transplants?- ผมเคยเป็นลูกเรือเรือทรานส์เเพคส์ Jaws (1975)
The whole flight crew has boarded. Let me see.เจ้าหน้าที่ขึ้นเครื่อ่งหมดทุกคนแล้วค่ะ ขอดูกอนนะคะ Airplane! (1980)
You're a member of this crew.คุณเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบนเครื่อง Airplane! (1980)
It's true one of the crew members is ill.เป็นความจริงที่เจ้าหน้าที่ บนเครื่องของเราคนหนึ่งป่วย Airplane! (1980)
"...the crew is up against it."ลูกเรือก็ต้องเสี่ยงกับมัน" Airplane! (1980)
Don't expect too much cooperation from this crew.ความร่วมมือมากเกินไปจาก ลูกเรือนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
So as the function of the command crew, Bowman and Poole, was to get Discovery to its destination, it was decided that they should not be informed.โบว์แมนและพูลคือการ ได้รับดิสคัเฟอรี ไปยังปลายทาง มันก็ตัดสินใจที่พวกเขาไม่ควร ได้รับการแจ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crewA student with a crew cut was sitting in the front seat.
crewThe pilots were among the 79 survivors consisting of passengers and crew.
crewBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
crewMark was a work horse on his construction crew.
crewBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
crewThe entire crew was afflicted with food poisoning.
crewTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
crewThe entire crew takes pride in its work.
crewSome of the crew were drowned.
crewThe ship sank with all her crew on board.
crewThe Oxford crew appeared secure of victory.
crewThe whole crew was saved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเรือ[N] crew, See also: staff, Example: ผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ลูกเรือที่ขึ้นฝั่งไปติดต่อกับเพื่อนที่สิงคโปร์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประจำอยู่ในเรือ ยกเว้นหัวหน้า
ฝีพาย[N] oarsman, See also: crew, paddler, rower, Example: การแข่งเรือพายโดยใช้ฝีพายจำนวนมากในลำน้ำต่างๆ ทุกวันนี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
กะลาสี[N] sailor, See also: crew, seaman, Syn. ลูกเรือ, Example: เมื่อเรือรบมาถึงฝั่งพวกกะลาสีพากันกระโดดขึ้นท่าอย่างเบิกบาน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn kānbin) EN: flight crew   FR: personnel navigant [m]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
ไขควง[n.] (khaikhūang) EN: screwdriver   FR: tournevis [m]
ไขควง[v.] (khaikhūang) EN: turn a screw/ bolt/nut   FR: visser
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist   FR: resserrer ; visser
ขยิบตา[v. exp.] (khayip tā) EN: blink ; screw up one's eyes   FR: cligner de l'oeil
ควง[n.] (khūang) EN: screw   FR: vis [f]
เกลียว[n.] (klīo) EN: thread of a screw   
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff   FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREW    K R UW1
CREWE    K R UW1
CREWS    K R UW1 Z
CREW'S    K R UW1 Z
CREWEL    K R UW1 AH0 L
CREWES    K R UW1 Z
CREWMAN    K R UW1 M AH0 N
CREWMEN    K R UW1 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crew    (v) krˈuː (k r uu1)
Crewe    (n) krˈuː (k r uu1)
crews    (v) krˈuːz (k r uu1 z)
crewed    (v) krˈuːd (k r uu1 d)
crewing    (v) krˈuːɪŋ (k r uu1 i ng)
crew-cut    (n) krˈuː-kʌt (k r uu1 - k uh t)
crew-cuts    (n) krˈuː-kʌts (k r uu1 - k uh t s)
crew-neck    (n) krˈuː-nɛk (k r uu1 - n e k)
crew-necks    (n) krˈuː-nɛks (k r uu1 - n e k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全体人员[quán tǐ rén yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] crew [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mannschaft {f}; Besatzung {f}; Crew {f} | Mannschaften {pl}; Besatzungen {pl}; Crews {pl}crew | crews [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
ねじ式[ねじしき, nejishiki] (adj-no,n) screw type; screw-on; threaded [Add to Longdo]
インチネジ[, inchineji] (n) {comp} inch screw threads [Add to Longdo]
ガイドピンネジ[, gaidopinneji] (n) {comp} guide pin screw [Add to Longdo]
クルー[, kuru-] (n) crew; (P) [Add to Longdo]
クルーカット[, kuru-katto] (n) crew-cut (type of haircut) [Add to Longdo]
クルーソックス[, kuru-sokkusu] (n) crew socks [Add to Longdo]
クルーネック[, kuru-nekku] (n) crew neck (sweater) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]),
   imp. of {Crow}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]), n. (Zool.)
   The Manx shearwater.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]), n. [From older accrue accession,
   reenforcement, hence, company, crew; the first syllable being
   misunderstood as the indefinite article. See {Accrue},
   {Crescent}.]
   1. A company of people associated together; an assemblage; a
    throng.
    [1913 Webster]
 
       There a noble crew
       Of lords and ladies stood on every side. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Faithful to whom? to thy rebellious crew? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The company of seamen who man a ship, vessel, or at; the
    company belonging to a vessel or a boat.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word crew, in law, is ordinarily used as equivalent
      to ship's company, including master and other officers.
      When the master and other officers are excluded, the
      context always shows it. --Story. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. In an extended sense, any small body of men associated for
    a purpose; a gang; as (Naut.), the carpenter's crew; the
    boatswain's crew.
 
   Syn: Company; band; gang; horde; mob; herd; throng; party.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crow \Crow\ (kr[=o]), v. i. [imp. {Crew} (kr[udd]) or {Crowed}
   (kr[=o]d); p. p. {Crowed} ({Crown} (kr[=o]n), Obs.); p. pr. &
   vb. n. {Crowing}.] [AS. cr[=a]wan; akin to D. kraijen, G.
   kr[aum]hen, cf. Lith. groti to croak. [root]24. Cf. {Crake}.]
   1. To make the shrill sound characteristic of a cock, either
    in joy, gayety, or defiance. "The cock had crown."
    --Bayron.
    [1913 Webster]
 
       The morning cock crew loud.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To shout in exultation or defiance; to brag.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a sound expressive of joy or pleasure.
    [1913 Webster]
 
       The sweetest little maid,
       That ever crowed for kisses.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To crow over}, to exult over a vanquished antagonist.
    [1913 Webster]
 
       Sennacherib crowing over poor Jerusalem. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crew
   n 1: the men and women who man a vehicle (ship, aircraft, etc.)
   2: an organized group of workmen [syn: {gang}, {crew}, {work
     party}]
   3: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   4: the team of men manning a racing shell
   v 1: serve as a crew member on

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Crew /kruː/ 
  crew

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top