Search result for

detergent

(55 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detergent-, *detergent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detergent[N] ผงซักฟอก, See also: สิ่งที่ใช้ชำระล้าง, น้ำยาทำความสะอาด, Syn. antiseptic, sterilizer, cleanser, Ant. contaminator, infectant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detergent(ดิเทอร์'เจินทฺ) n. ผงซักฟอก,สิ่งชำระล้าง (เช่น สบู่) adj. ซึ่งเป็นการชำระล้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
detergent(adj) ซึ่งทำให้สะอาด,เป็นการชำระล้าง
detergent(n) ผงซักฟอก,ผงฟอกขาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detergentสารชะล้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Detergent Barsดีเทอร์เจนท์บาร์ [การแพทย์]
Detergent industryอุตสาหกรรมสารซักฟอก [TU Subject Heading]
Detergent Solutions, Laboratoryสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องแก้ว [การแพทย์]
Detergent Solutions, Liquidลิควิดดีเทอร์เจนท์โซลูชั่น [การแพทย์]
Detergent Solutions, Mildสารลดแรงตึงผิวที่ไม่กัดกร่อน [การแพทย์]
Detergentsสารซักฟอก [TU Subject Heading]
Detergents สารซักฟอก
สารที่ใช้ทำความสะอาด ส่วนใหญ่คือ สบู่ซึ่งมีสูตรทั่วไปเหมือนกัน คือ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่ละลายน้ำต่อกับหมู่เล็ก ๆ ซึ่งเป็นสารประกอบไอออนนิคที่ละลายน้ำได้ สารทำความสะอาดลดแรงตึงของผิวน้ำทำให้สามารถแทรกซึมไปบนสารที่ต้องทำความ สะอาดกับส่งสกปรก [สิ่งแวดล้อม]
Detergentsผงซักฟอก,สารชำระล้าง,ทำให้ผิวหนังสะอาด,ดีเทอร์เจน,สารซักฟอก,ดีเทอร์เจนส์ [การแพทย์]
Detergents, Acidicสารชะล้างที่เป็นกรด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
It landed on the detergent box.มันตกลงไปอยู่ในกล่องผงซักฟอกนะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Thinking about detergent and groceries...คิดถึงแต่กับผงซักฟอกและก็ของใช้ในบ้าน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
The closest thing I've ever seen to that is a cocaine addict who ran out of drugs, and started snorting things like sugar and powdered detergent.สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ฉันเคยเห็น คือคนติดโคเคนที่ลงแดง และเริ่มที่จะเสพ สิ่งของอื่นใกล้ๆ กัน อย่างน้ำตาลหรือผงซักฟอก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
It receives large chemical deliveries on a weekly basis-- detergent and such.มันเป็นที่ไว้รับเคมีมหาศาล เป็นประจำทุกอาทิตย์ ผงซักฟอกและอย่างที่เห็น Más (2010)
Next time, don't use laundry detergent,ครั้งต่อไป อย่าใช้ผงซักฟอกซักผ้า Northwest Passage (2010)
Pass me the detergent please!ขอผงซักฟอกหน่อย The Switch (2010)
You have hypo-allergenic detergent?คุณมีผงซักฟอกสูตรไม่แพ้ง่ายไหม The Cohabitation Formulation (2011)
First, you put in the detergent.อย่างแรกคือลูกต้องใส่ผงซักฟอก The Second Act (2012)
Well, based on my calculations, vibrating a solution of ammonia and detergent through a rapidly changing array of frequencies should dislodge the crystals from the bones.จากการคำนวนของผม การสั่นของ สารละลายแอมโมเนียและผงซักฟอก ที่เปลี่ยนความแรงอย่างรวดเร็ว น่าจะทำให้ผลึกหลุดออกจากกระดูก The Diamond in the Rough (2013)
I can steal his detergent.ฉันจะได้ขโมยผงซักผ้าได้ Smoke Alarm (2013)
Yes, and run triturated laundry detergent through the printer drum instead of toner.ทำไม อืม เพราะผงซักฟอกมีสารไทรซินสทิลบีน และเบนซ็อกเซโซลีน The Secrets in the Proposal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detergentAre there any detergents in the laundry?
detergentHe swallowed detergent by mistake.
detergentI got a rash on my hands from dishwasher detergent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารซักฟอก[N] detergent, Example: ผงซักฟอกชนิดใหม่นี้จะเพิ่มสารซักฟอกที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการขจัดคราบ, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งใช้ประโยชน์ในการซักล้างหรือฟอกสี
แฟ้บ[N] detergent, Syn. ผงซักฟอก, Example: เธอคงจะใส่แฟ้บมากเกินไป ซักยังไงฟองก็ไม่หมดสักที, Thai definition: สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง มีหลายชนิด ใช้ประโยชน์ในการซักฟอกทำความสะอาดได้ดีกว่าสบู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผงซักฟอก[n.] (phong sakføk) EN: detergent ; powdered detergent   FR: détergent [m] ; lessive (en poudre) [f] ; produit lessiviel [m] ; détersif [m]
สารซักฟอก[n.] (sān sakføk) EN: detergent   FR: détergent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERGENT    D AH0 T ER1 JH AH0 N T
DETERGENTS    D AH0 T ER1 JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detergent    (n) (d i1 t @@1 jh @ n t)
detergents    (n) (d i1 t @@1 jh @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reinigungsmittel {n}; Waschmittel {n}; Spülmittel {n} | Reinigungsmittel {pl}detergent | detergents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger [Add to Longdo]
ソープレスソープ[, so-puresuso-pu] (n) (obsc) (See 合成洗剤) soapless soap (i.e. synthetic detergent) [Add to Longdo]
合成洗剤[ごうせいせんざい, gouseisenzai] (n) synthetic detergent; (P) [Add to Longdo]
洗剤[せんざい, senzai] (n) detergent; washing material; (P) [Add to Longdo]
洗剤液[せんざいえき, senzaieki] (n) liquid detergent [Add to Longdo]
洗浄剤[せんじょうざい, senjouzai] (n) detergent; washing material; (P) [Add to Longdo]
洗濯石鹸[せんたくせっけん, sentakusekken] (n) laundry soap; detergent [Add to Longdo]
洗濯粉[せんたくこ, sentakuko] (n) detergent [Add to Longdo]
中性洗剤[ちゅうせいせんざい, chuuseisenzai] (n) detergent [Add to Longdo]
非イオン系合成洗剤[ひイオンけいごうせいせんざい, hi ion keigouseisenzai] (n) non-ionic detergent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清洁剂[qīng jié jì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] detergent; cleaning solution, #41,282 [Add to Longdo]
除垢剂[chú gòu jì, ㄔㄨˊ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ, / ] detergent, #230,311 [Add to Longdo]
去垢剂[qù gòu jì, ㄑㄩˋ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ, / ] detergent [Add to Longdo]
洗洁剂[xǐ jié jì, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] detergent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detergent \De*ter"gent\, a. [L. detergens, -entis, p. pr. of
   detergere: cf. F. d['e]tergent.]
   Cleansing; purging. -- n. A substance which cleanses the
   skin, as water or soap; a medicine to cleanse wounds, ulcers,
   etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detergent
   adj 1: having cleansing power [syn: {detergent}, {detersive}]
   n 1: a surface-active chemical widely used in industry and
      laundering
   2: a cleansing agent that differs from soap but can also
     emulsify oils and hold dirt in suspension

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top