ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mingled

M IH1 NG G AH0 L D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mingled-, *mingled*, mingl, mingle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the world has grown full of peril and in all lands love is now mingled with grief.โลกตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยภยันตราย ไม่ว่าจะดินแดนไหนก็ตามตอนนี้ ความรักนั้นผสมปนเปไปกับความหดหู่ใจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The son wouldn't have mingled with other children.ลูกชายเค้าไม่ค่อยสุงสิงกับเด็กคนอื่นๆนัก Bloodline (2009)
So I mingled with some private Ioan sharks.ผมก็เลยต้องเข้าไปพัวผัน กับพวกเงินกู้หน้าเลือด Cyrano Agency (2010)
Perhaps he's emulating Shakespeare's Henry V, who dressed as a commoner and mingled among them, to find out how he was being perceived by his subjects.เขาอาจเลียนแบบ เฮนรี่ เดอะ ฟิฟธ์ของเชคสเปียร์ ที่แต่งตัวเป็นสามัญชน มาปะปนอยู่กับราษฎร เพื่อสืบดูว่าพวกเขาคิดกับเขายังไง The Benefactor Factor (2011)
In their wars with the ancient kings, the high priestesses of the old religion took the blood from a girl and mingled it with that of a serpent.ในสงครามกับกษัตริย์โบราณ นักบวชหญิงสูงส่งของศาสนาโบราณ นำเลือกจากเด็กสาวมาและผสมกับเลือดงู Lamia (2011)
Like our ancestors before us, we gather under the mingled light of Barsoom's first lovers,เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเราก่อนหน้านี้ เรามารวมกันอยู่ ณ ใต้แสง ของคู่รักคู่แรกแห่งบราซูม John Carter (2012)
There, merchants, tourists and sailors freely mingled, exchanging tales of great kings and gods.มีพ่อค้านักท่องเที่ยวและ ลูกเรือผสมได้อย่างอิสระ แลกเปลี่ยนเรื่องราวของ พระมหากษัตริย์ที่ดีและพระเจ้า Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mingledHe had a look that mingled fright with surprise.
mingledJoy was mingled with sorrow.
mingledShe had never mingled in the society of women.
mingledTruth mingled with falsehood.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปนเป[v.] (ponpē) EN: mix together ; mingle ; be intermingled   FR: mêler ; entremêler
ระคน[X] (rakhon) EN: mixed ; mingled ; combined with ; intermingled   FR: mélangé ; mêlé

CMU English Pronouncing Dictionary
MINGLED    M IH1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mingled    (v) mˈɪŋgld (m i1 ng g l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨混じりの雪[あめまじりのゆき, amemajirinoyuki] (n) snow mingled with rain [Add to Longdo]
交じり(P);混じり[まじり, majiri] (n,n-suf) mixed; mingled; (P) [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
入り混じる;入り交じる;入交じる;入り雑じる;入りまじる[いりまじる, irimajiru] (v5r,vi) to mix with; to be mixed; to be mingled [Add to Longdo]
悲喜こもごも;悲喜交交;悲喜交々[ひきこもごも, hikikomogomo] (n,adj-no) bittersweet; having mingled feelings of joy and sorrow; joy and sorrow alternating in one's heart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mingle \Min"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Mingled}; p. pr. & vb. n.
   {Mingling}.] [From OE. mengen, AS. mengan; akin to D. & G.
   mengen, Icel. menga, also to E. among, and possibly to mix.
   Cf. {Among}, {Mongrel}.]
   [1913 Webster]
   1. To mix; intermix; to combine or join, as an individual or
    part, with other parts, but commonly so as to be
    distinguishable in the product; to confuse; to confound.
    [1913 Webster]
 
       There was . . . fire mingled with the hail. --Ex.
                          ix. 24.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate or unite in society or by ties of
    relationship; to cause or allow to intermarry; to
    intermarry.
    [1913 Webster]
 
       The holy seed have mingled themselves with the
       people of those lands.        --Ezra ix. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of purity by mixture; to contaminate.
    [1913 Webster]
 
       A mingled, imperfect virtue.     --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. To put together; to join. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To make or prepare by mixing the ingredients of.
    [1913 Webster]
 
       [He] proceeded to mingle another draught.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top