Search result for

empire

(49 entries)
(0.0427 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empire-, *empire*. Possible hiragana form: えんぴれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empire    [N] เครือบริษัทที่ยิ่งใหญ่
empire    [N] อาณาจักร, See also: พระราชอาณาจักร, จักรวรรดิ, Syn. kingdom, realm

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empireจักรวรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empireจักรวรรดิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
empireThis is how the great empire came into existence.
empireThe empire absorbed all the small states.
empireWar breaks out when nations try to form their own empires.
empireEven the mightiest of empires comes to an end.
empireThe empire strikes back.
empireThe allies defeated the evil empire in the fierce battle.
empireThey built their empire in Peru about five hundred years ago.
empireThey increased the territory of the empire.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empire(เอม'ไพเออ) n. อาณาจักร,จักรวรรดิ,อำนาจเด็ดขาด,การปกครองอย่างเฉียบขาด
byzantine empiren. อาณาจักรโรมันตะวันออก
celestial empiren. ประเทศจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
empire(n) จักรวรรดิ,อาณาจักร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชอาณาจักร    [N] kingdom, See also: empire, Syn. อาณาจักร, แว่นแคว้น, แผ่นดิน, Example: บรรดาข้าราชการและคณาประชาชนจากทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พร้อมใจกันมาชุมนุมในมหาสมาคมแห่งนี้เพื่อถวายพระพรชัยแด่ในหลวง, Thai definition: แว่นแคว้นในปกครองของกษัตริย์
เครือจักรภพ    [N] commonwealth, See also: empire, Syn. เครือรัฐ, สมาพันธรัฐ, สหพันธรัฐ, Example: อังกฤษได้พยายามที่จะผลักดันพม่าให้เข้าเป็นสมาชิกประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ โดยการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองและเศรษฐกิจของพม่า, Count unit: เครือจักรภพ, Thai definition: กลุ่มประเทศหรือรัฐที่มีการปกครองตนเอง แต่ยอมรับนับถือประมุขร่วมกัน
พระราชอาณาจักร    [N] kingdom, See also: empire, Syn. อาณาจักร, เขตแดน, Example: พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยมีให้เห็นอยู่ทั่วพระราชอาณาจักรในวันรัฐธรรมนูญ, Count unit: อาณาจักร, Thai definition: เขตอำนาจปกครองของรัฐบาลหนึ่งๆ, Notes: (ราชา)
จักรวรรดิ    [N] empire, See also: dominion, Example: อินเดียเป็นเสมือนเพชรยอดมงกุฎของจักรวรรดิอังกฤษ, Thai definition: รัฐหรือสหภาพของรัฐต่างๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข, อาณาเขตหรืออาณาจักรที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยการปกครองอันเดียวกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
จักรวรรดิ [n.] (jakkrawat) EN: empire   FR: empire [m]
จักรวรรดิไบแซนไทน์[n. exp.] (Jakkrawat Baisaēnthai) EN: Byzantine Empire   FR: Empire byzantin [m]
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
เลวลง[v. exp.] (lēo long) FR: empirer ; se détériorer
ราชอาณาจักร[n.] (rātcha-ānājak) EN: kingdom ; empire   FR: royaume [m]
ทรุด[v.] (sut) EN: deteriorate ; worsen   FR: se détériorer ; empirer ; s'aggraver
ตึกเอ็มไพร์สเตท[TM] (Teuk Ēmphai Sátēt) EN: Empire State Building   FR: Empire State Building [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPIRE    EH1 M P AY0 ER0
EMPIRES    EH1 M P AY0 ER0 Z
EMPIRE'S    EH1 M P AY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empire    (n) (e1 m p ai @ r)
empires    (n) (e1 m p ai @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス帝国[イギリスていこく, igirisu teikoku] (n) British Empire [Add to Longdo]
インカ帝国[インカていこく, inka teikoku] (n) Incan Empire [Add to Longdo]
エンパイア[, enpaia] (n) empire [Add to Longdo]
エンパイアステートビル[, enpaiasute-tobiru] (n) Empire State Building [Add to Longdo]
エンパイアチューブ[, enpaiachu-bu] (n) empire tube [Add to Longdo]
エンパイアデー[, enpaiade-] (n) Empire Day [Add to Longdo]
オスマン帝国[オスマンていこく, osuman teikoku] (n) Ottoman Empire [Add to Longdo]
デロス同盟[デロスどうめい, derosu doumei] (n) Delian League (the Athenian empire) [Add to Longdo]
ビザンチン帝国;ビザンティン帝国;ビザンツ帝国[ビザンチンていこく(ビザンチン帝国);ビザンティンていこく(ビザンティン帝国);ビザンツていこく(ビザンツ帝国), bizanchin teikoku ( bizanchin teikoku ); bizantein teikoku ( bizantein teikoku ); b] (n) (See 東ローマ帝国) Byzantine Empire [Add to Longdo]
ムガル帝国[ムガルていこく, mugaru teikoku] (n) Mughal Empire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帝国[dì guó, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] empire; imperial [Add to Longdo]
纽约帝国大厦[Niǔ yuē dì guó dà shà, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] Empire State Building [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empire \Em"pire\, n. [F., fr. L. imperium a command,
   sovereignty, dominion, empire, fr. imperare. See {Emperor};
   cf. {Imperial}.]
   1. Supreme power; sovereignty; sway; dominion. "The empire of
    the sea." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Over hell extend
       His empire, and with iron scepter rule. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The dominion of an emperor; the territory or countries
    under the jurisdiction and dominion of an emperor (rarely
    of a king), usually of greater extent than a kingdom,
    always comprising a variety in the nationality of, or the
    forms of administration in, constituent and subordinate
    portions; as, the Austrian empire.
    [1913 Webster]
 
       Empire carries with it the idea of a vast and
       complicated government.        --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. Any dominion; supreme control; governing influence; rule;
    sway; as, the empire of mind or of reason. "Under the
    empire of facts." --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       Another force which, in the Middle Ages, shared with
       chivalry the empire over the minds of men. --A. W.
                          Ward.
    [1913 Webster]
 
   {Celestial empire}. See under {Celestial}.
 
   {Empire City}, a common designation of the city of New York.
    
 
   {Empire State}, a common designation of the State of New
    York.
 
   Syn: Sway; dominion; rule; control; reign; sovereignty;
     government; kingdom; realm; state.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empire
   n 1: the domain ruled by an emperor or empress; the region over
      which imperial dominion is exercised [syn: {empire},
      {imperium}]
   2: a group of countries under a single authority; "the British
     created a great empire"
   3: a monarchy with an emperor as head of state
   4: a group of diverse companies under common ownership and run
     as a single organization [syn: {conglomerate}, {empire}]
   5: an eating apple that somewhat resembles a McIntosh; used as
     both an eating and a cooking apple

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 empire
  n.
 
   Any of a family of military simulations derived from a game written by
   Peter Langston many years ago. A number of multi-player variants of varying
   degrees of sophistication exist, and one single-player version implemented
   for both Unix and VMS; the latter is even available as MS-DOS/Windows
   freeware. All are notoriously addictive. Of various commercial derivatives
   the best known is probably ?Empire Deluxe? on PCs and Amigas.
 
   Modern empire is a real-time wargame played over the internet by up to 120
   players. Typical games last from 24 hours (blitz) to a couple of months
   (long term). The amount of sleep you can get while playing is a function of
   the rate at which updates occur and the number of co-rulers of your
   country. Empire server software is available for Unix-like machines, and
   clients for Unix and other platforms. A comprehensive history of the game
   is available at http://www.empire.cx/infopages/History.html. The Empire
   resource site is at http://www.empire.cx/.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 empire [ãpir]
   empire
   action; influence
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top