Search result for

fruit

(147 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruit-, *fruit*
English-Thai: Longdo Dictionary
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
jackfruit(n) ขนุน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fruit[N] ผลไม้, See also: ลูกไม้
fruit[N] ผลลัพธ์, Syn. outcome, result
fruit[N] ลูก, See also: บุตร, ทายาท, ลูกสัตว์
fruit[VI] ออกผล, See also: ให้ผล
fruit[VT] ออกผล, See also: ให้ผล
fruitful[ADJ] ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์, See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย, Syn. boundtiful, fructuous, prolific
fruition[N] การบรรลุผล, See also: การบังเกิดผล, Syn. accomplishment, completion, filfillment
fruitless[ADJ] ไร้ประโยชน์, See also: ไร้ผล, Syn. bootless, unsuccessful, vain, Ant. fruitful, successful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruit(ฟรูท) n. ผลไม้,ผล vi. กำเนิดผล,ออกผล -pl. fruits,fruit
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
fruit saladn. อาหารที่ประกอบด้วยผลไม้หลายชนิดหั่นคลุกเคล้ากัน
fruit sugarn. ดูfructose
fruit treen. ต้นไม้ให้ผลไม้ที่กินได้
fruitagen. การออกผล,ผลไม้,พืชผล
fruitariann. คนหรือสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหาร
fruitcaken. เค้กผลไม้
fruitern. เรือบรรทุกผลไม้,คนปลูกผลไม้
fruiterern. พ่อค้าผลไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
fruit(vi) มีผล,มีลูก,เกิดผล,บรรลุผล,ให้ผล,ติดผล
fruitage(n) ความมีผล,ความบรรลุผล,การออกผล
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี
fruition(n) การได้รับผล,การบรรลุผล,การเกิดผล,การออกผล,การติดผล
fruitless(adj) ไร้ผล,ไม่เป็นผล,ไม่มีผล,เป็นหมัน
breadfruit(n) สาเก
grapefruit(n) ส้มโอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fruitดอกผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, legalดอกผลนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, naturalดอกผลธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruiting body๑. ดอกเห็ด๒. ส่วนสร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fruits of crimeของที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fruitผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruitผลไม้ [การแพทย์]
Fruit carvingการแกะสลักผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit growersผู้ปลูกผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit Juiceน้ำผลไม้ [การแพทย์]
Fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit juicesน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit Sugarน้ำตาลผลไม้ [การแพทย์]
Fruit tradeอุตสาหกรรมผลไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
Lord, if you could see clear to forgive this woman her sins so she can bear the fruit of the womb.พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ทรงเห็นแจ้ง ที่จะอภัยให้แก่บาปของหญิงผู้นี้ เพื่อให้เธอสามารถมีบุตรในครรภ์ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- I never married. - Fruitcake?-ฉันไม่เคยแต่งงาน ขนมเค้กไหม Superhero Movie (2008)
I cannot make it blossom when it suits me, nor make it bear fruit before its time.ข้าไม่อาจทำให้มันออกดอกตามที่ต้องการ หรือออกผลก่อนเวลาของมัน Kung Fu Panda (2008)
I can control when the fruit will fall.ข้ากำหนดให้ลูกของมันหล่นได้ Kung Fu Panda (2008)
Where'd you get the fruity hat?นายไปเอาหมวกผลไม้นั่นมาจากไหนน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Inside there's delicious fruit which'll fill our bellies.ข้างในมีผลไม้อร่อยๆ กินให้พุงกาง Breaking and Entering (2008)
- Fruit? Strawberries, plums, apples?-ผลไม้มั้ย สตรอเบอรี่ พลัม แอปเปิล Body of Lies (2008)
We need to get all dressed up, and then we need to go to a club... and drink fruity drinks and dirty-dance with each other.เราต้องไปซื้อเสื้อเลิศๆ จากนั้นนั้นก็ไปคลับ แล้วดื่มเหล้าผลไม้ แล้วก็เต้นท่าอุบาศก์ๆด้วยกัน The House Bunny (2008)
Born of stone, on the mountain of fruit and flowers.ผู้ซึ่งกำเนิดมาจากหิน บนหุบเขา แห่งผลไม้และดอกไม้ The Forbidden Kingdom (2008)
But when the Ladies' Detective Agency becomes the pride of Botswana, as it most surely will, then I will be the first to enjoy the fruits of our labours.แต่เมื่อใดที่สุภาพสตรีนักสืบหมายเลขหนึ่ง กลายเป็นที่โด่งดังในบอตสวานา ทั้งหมดแน่นอนที่สุดว่า แล้วฉันจะเป็นคนแรกที่มีความสุข กับค่าเเรงงานของพวกเราค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fruitAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
fruitA tree is known by it's fruit.
fruitA tree is known by its fruit. [Proverb]
fruitBring a fruit tree into blossom.
fruitCalifornia is famous for its fruit.
fruitDo you want another glass of fruit punch?
fruitEat green fruit and ten to one you will get ill.
fruitFather does not eat much fruit.
fruitFew flowers develop into fruit.
fruitFresh fruit and vegetable are good for your health.
fruitFresh fruit is good for the health.
fruitFresh fruit is good for you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปล่า[ADJ] useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
ไม้ผล[N] fruit, Count unit: ต้น
แป้น[N] fruit-picking pole, See also: pole for pulling down fruit high up on the tree, Example: เจ้าของสวนจ้างคนงานให้ช่วยกันทำแป้นเพื่อสอยผลไม้ที่อยู่สูงๆ, Thai definition: ไม้สำหรับสอยผลไม้ชนิดหนึ่ง
แมลงหวี่[N] fruit fly, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงตัวเล็กมาก
ลูกไม้[N] fruits, Example: สัตว์ป่า ดิน แมลงเล็กๆ ลูกไม้ และขี้เถ้าของไฟป่าจะถูกชะล้างลงแม่น้ำหลังไฟป่าดับลง, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ผลของต้นไม้
ให้ผล[V] fruit, See also: produce fruit, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, Example: ปีนี้ผลไม้ให้ผลดกจนเก็บเกี่ยวไม่ทัน
ไข่[N] name of a species of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ปากปลิง[N] fruit pole, See also: joint between fruit and stem, Example: ทุเรียนลูกนี้ปากปลิงยังไม่หลุดแสดงว่ายังไม่แก่นัก, Thai definition: ขั้วผลไม้ที่ติดกับก้าน
พืชผล[N] crops, See also: fruits, agricultural products, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ผลอันเกิดจากพืช
ผล[CLAS] fruit, Syn. ลูก, Example: ส้มผลนี้หวานรับประทานอร่อย, Count unit: ผล, ลูก, Thai definition: ลักษณนามของลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
ชาวสวน[n.] (chāosūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener   FR: jardinier [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsamret) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful   
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUIT    F R UW1 T
FRUITS    F R UW1 T S
FRUITY    F R UW1 T IY0
FRUITFUL    F R UW1 T F AH0 L
FRUITING    F R UW1 T IH0 NG
FRUITION    F R UW0 IH1 SH AH0 N
FRUITLESS    F R UW1 T L AH0 S
FRUITOPIA    F R UW2 T OW1 P IY0 AH0
FRUITCAKE    F R UW1 T K EY2 K
FRUITCAKES    F R UW1 T K EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruit    (v) (f r uu1 t)
fruits    (v) (f r uu1 t s)
fruity    (j) (f r uu1 t ii)
fruited    (v) (f r uu1 t i d)
fruitful    (j) (f r uu1 t f @ l)
fruitier    (j) (f r uu1 t i@ r)
fruiting    (v) (f r uu1 t i ng)
fruition    (n) (f r uu1 i1 sh @ n)
fruit-fly    (n) - (f r uu1 t - f l ai)
fruitcake    (n) (f r uu1 t k ei k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drops {m,n} | saure Dropsfruit drop | acid drops [Add to Longdo]
Frucht {f} | Früchte {pl} | Früchte tragen | die Früchte der Erdefruit | fruit | to bear fruit | the fruits of the earth [Add to Longdo]
Fruchteis {n}fruit ice cream [Add to Longdo]
Fruchtsaft {m}fruit juice [Add to Longdo]
Früchtekorb {m}fruit basket [Add to Longdo]
Most {m}; Süßmost {m}fruit juice [Add to Longdo]
Most {m} (vergoren); Fruchtwein {m}fruit wine [Add to Longdo]
Obstbaum {m}fruit tree [Add to Longdo]
Obstler {m}; Obstbrand {m}fruit brandy [Add to Longdo]
Obstsaft {m}fruit juice [Add to Longdo]
Obstsalat {m}fruit salad [Add to Longdo]
Obstzucht {f}fruit farm [Add to Longdo]
Stollen {m}; Stolle {f}; Weihnachtsstollen {m}; Christstollen {m} [cook.]fruit loaf; fruit cake; stollen [Am.] (eaten at Chistmas) [Add to Longdo]
Fruchtfliege {f} [zool.]fruit fly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
さく果;さっ果;蒴果(oK)[さくか(さく果;蒴果);さっか(さっ果;蒴果), sakuka ( saku ka ; i ka ); sakka ( satsu ka ; i ka )] (n) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
オロブロンコ[, oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit [Add to Longdo]
カクタスペア[, kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear [Add to Longdo]
キウイ(P);キーウィ;キーウィー;キウィ[, kiui (P); ki-ui ; ki-ui-; kiui] (n) (1) kiwi; (2) kiwi fruit; (P) [Add to Longdo]
キウイフルーツ[, kiuifuru-tsu] (n) kiwi fruit [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
クリスタルフルーツ[, kurisutarufuru-tsu] (n) crystal fruit [Add to Longdo]
グレープフルーツ[, gure-pufuru-tsu] (n) grapefruit; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不结果[bù jié guǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] fruitless [Add to Longdo]
采果[cǎi guǒ, ㄘㄞˇ ㄍㄨㄛˇ, / ] fruit picking [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] fruit; result [Add to Longdo]
果仁儿[guǒ rén r, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄣˊ ㄖ˙, / ] fruit kernel [Add to Longdo]
果品[guǒ pǐn, ㄍㄨㄛˇ ㄆㄧㄣˇ, ] fruit [Add to Longdo]
果子[guǒ zi, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙, ] fruit [Add to Longdo]
果子露[guǒ zi lù, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄌㄨˋ, ] fruit drink [Add to Longdo]
果实[guǒ shí, ㄍㄨㄛˇ ㄕˊ, / ] fruit; gains [Add to Longdo]
果实散播[guǒ shí zhòng bō, ㄍㄨㄛˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥˋ ㄅㄛ, / ] fruit dispersal [Add to Longdo]
果料儿[guǒ liào r, ㄍㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ ㄖ˙, / ] fruit ingredients (for cakes and desserts) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruit \Fruit\, n. [OE. fruit, frut, F. fruit, from L. fructus
   enjoyment, product, fruit, from frui, p. p. fructus, to
   enjoy; akin to E. brook, v. t. See {Brook}, v. t., and cf.
   {Fructify}, {Frugal}.]
   1. Whatever is produced for the nourishment or enjoyment of
    man or animals by the processes of vegetable growth, as
    corn, grass, cotton, flax, etc.; -- commonly used in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
       Six years thou shalt sow thy land, and shalt gather
       in the
       fruits thereof.            --Ex. xxiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) The pulpy, edible seed vessels of certain plants,
    especially those grown on branches above ground, as
    apples, oranges, grapes, melons, berries, etc. See 3.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The ripened ovary of a flowering plant, with its
    contents and whatever parts are consolidated with it.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruits are classified as fleshy, drupaceous, and dry.
      {Fleshy fruits} include berries, gourds, and melons,
      orangelike fruits and pomes; {drupaceous fruits} are
      stony within and fleshy without, as peaches, plums, and
      cherries; and {dry fruits} are further divided into
      {achenes}, {follicles}, {legumes}, {capsules}, {nuts},
      and several other kinds.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The spore cases or conceptacles of flowerless
    plants, as of ferns, mosses, algae, etc., with the spores
    contained in them.
    [1913 Webster]
 
   6. The produce of animals; offspring; young; as, the fruit of
    the womb, of the loins, of the body.
    [1913 Webster]
 
       King Edward's fruit, true heir to the English crown.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is produced; the effect or consequence of any
    action; advantageous or desirable product or result;
    disadvantageous or evil consequence or effect; as, the
    fruits of labor, of self-denial, of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       The fruit of rashness.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What I obtained was the fruit of no bargain.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       They shall eat the fruit of their doings. --Is. iii
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The fruits of this education became visible.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruit is frequently used adjectively, signifying of,
      for, or pertaining to a fruit or fruits; as, fruit bud;
      fruit frame; fruit jar; fruit knife; fruit loft; fruit
      show; fruit stall; fruit tree; etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fruit bat} (Zool.), one of the Frugivora; -- called also
    {fruit-eating bat}.
 
   {Fruit bud} (Bot.), a bud that produces fruit; -- in most
    oplants the same as the power bud.
 
   {Fruit dot} (Bot.), a collection of fruit cases, as in ferns.
    See {Sorus}.
 
   {Fruit fly} (Zool.), a small dipterous insect of the genus
    {Drosophila}, which lives in fruit, in the larval state.
    There are seveal species, some of which are very damaging
    to fruit crops. One species, {Drosophila melanogaster},
    has been intensively studied as a model species for
    genetic reserach.
 
   {Fruit jar}, a jar for holding preserved fruit, usually made
    of glass or earthenware.
 
   {Fruit pigeon} (Zool.), one of numerous species of pigeons of
    the family {Carpophagid[ae]}, inhabiting India, Australia,
    and the Pacific Islands. They feed largely upon fruit. and
    are noted for their beautiful colors.
 
   {Fruit sugar} (Chem.), a kind of sugar occurring, naturally
    formed, in many ripe fruits, and in honey; levulose. The
    name is also, though rarely, applied to {invert sugar}, or
    to the natural mixture or dextrose and levulose resembling
    it, and found in fruits and honey.
 
   {Fruit tree} (Hort.), a tree cultivated for its edible fruit.
    
 
   {Fruit worm} (Zool.), one of numerous species of insect
    larv[ae]: which live in the interior of fruit. They are
    mostly small species of Lepidoptera and Diptera.
 
   {Small fruits} (Hort.), currants, raspberries, strawberries,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruit \Fruit\, v. i.
   To bear fruit. --Chesterfield.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruit
   n 1: the ripened reproductive body of a seed plant
   2: an amount of a product [syn: {yield}, {fruit}]
   3: the consequence of some effort or action; "he lived long
     enough to see the fruit of his policies"
   v 1: cause to bear fruit
   2: bear fruit; "the trees fruited early this year"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fruit [frɥi]
   fruit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top