Search result for

completion

(48 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -completion-, *completion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
completion[N] การทำเสร็จ, Syn. finish, fulfillment, conclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
completion(คัมพลี'เชิน) n. การทำให้สมบูรณ์,การทำให้เสร็จ,การสำเร็จลุล่วง,การสรุป,การส่งลูกฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. fulfillment,attainment

English-Thai: Nontri Dictionary
completion(n) การทำให้สมบูรณ์,การทำให้สำเร็จ,ความสำเร็จ,การทำให้ลุล่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
completionการทำให้สมบูรณ์, การทำให้ครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
completion bondกรมธรรม์ค้ำประกันการเสร็จสมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
completion of contractความสำเร็จของสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Completionเติมคำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But time runs short for our intrepid heroes as the dreaded droid mill nears completion.แต่เวลาสำหรับเหล่าฮีโร่ผู้กล้าหาญ ของเรากำลังเหลือน้อยเต็มที เมื่อโรงงานผลิตดรอยด์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์ Weapons Factory (2009)
It required the completion of 144 units of grad work and an original thesis.กว่าจะจบได้ต้อง ส่งงานตั้ง 144 งาน แถมวิทยานิพนธ์อีกต่างหาก The Vengeance Formulation (2009)
So, the purpose of the current units, including Unit 01, is to pave the way for its completion.สุดท้ายแล้วมันจะถูกทำให้สมบูรณ์โดยการบรรจุร่างของ 01 เข้าไป Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Carried to completion.แต่ก็สำเร็จมาได้ล่ะนะ Legends (2010)
Cut off before completion.ตัดก่อนที่จะเสร็จสิ้น The Thing in the Pit (2010)
Vietnamese, 5 foot tall, she adjusts you to completion.แม่สาวเวียตนาม สูง 5 ฟุต เธอจะช่วยนายปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ชั้นเลิศ Más (2010)
About the time of the completion of Sanggojae,เมื่อถึงเวลาที่ซังโกแจจะเสร็จ Personal Taste (2010)
Flip three times. After completion, push off the ground hard.ตีลังกา3ตลบ หลังจากนั้น ลงมาที่พื้น Episode #1.3 (2010)
They all camp out training for the completion. It's the same for our kids.พวกเขาตั้งแคมป์อบรม เพื่อฝึกฝนทั้งหมด God of Study (2010)
What is your projected outside date of completion, Motherfucker?แล้วนายกำหนดเสร็จงานเมื่อไหร่ ไอ้เจ๊ทแม่ Horrible Bosses (2011)
What is your projected outside date of completion, Motherfucker?นายคาดว่างานจะเสร็จวันไหนล่ะ ไอ้เจ๊ทแม่ Horrible Bosses (2011)
Congratulations on the completion of "Cavern of Draconis."ยินดีด้วย พวกคุณเล่นผ่าน "Cavern of Draconis" แล้ว Advanced Dungeons & Dragons (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
completionI intend to carry this project thorough to completion.
completionI intend to take a month's vacation on completion of this work.
completionThe completion of the bronze statue did credit to the sculptor.
completionThe construction work is steadily nearing completion.
completionThis building is near completion.

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLETION    K AH0 M P L IY1 SH AH0 N
COMPLETIONS    K AH0 M P L IY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
completion    (n) (k @1 m p l ii1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date [Add to Longdo]
Ausfüllen (eines Formulares)completion (of a form) [Add to Longdo]
Beendigung {f}; Beendung {f}; Abschluss {m}; Erledigung {f} | nach Abschluss des Kursescompletion | on completion of the course [Add to Longdo]
Übergabeprotokoll {n}completion certificate [Add to Longdo]
Vertragsabschluss {m}completion af a contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
[, nu] (aux-v,suf) (1) (See ない・1,ません,ん・2) (after the -nai stem of a verb) not (verb-negating suffix); (2) (arch) indicates completion [Add to Longdo]
やり切る[やりきる, yarikiru] (v5r) (uk) complete decisively; to do to completion [Add to Longdo]
コンプリーション[, konpuri-shon] (n) completion [Add to Longdo]
コンプリション[, konpurishon] (n) completion [Add to Longdo]
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football) [Add to Longdo]
ファイル名の完結[ファイルめいのかんけつ, fairu meinokanketsu] (n) {comp} filename completion [Add to Longdo]
一向聴[イーシャンテン, i-shanten] (n) (See 聴牌) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion) [Add to Longdo]
完結[かんけつ, kanketsu] (n,vs) conclusion; completion; (P) [Add to Longdo]
完工[かんこう, kankou] (n,vs) completion; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル名の完結[ファイルめいのかんけつ, fairu meinokanketsu] filename completion [Add to Longdo]
完了コード[かんりょうコード, kanryou ko-do] completion code [Add to Longdo]
通話接続[すうわせつぞく, suuwasetsuzoku] call completion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Completion \Com*ple"tion\, n. [L. completio a filling, a
   fulfillment.]
   1. The act or process of making complete; the getting through
    to the end; as, the completion of an undertaking, an
    education, a service.
    [1913 Webster]
 
       The completion of some repairs.    --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being complete; fulfillment; accomplishment;
    realization.
    [1913 Webster]
 
       Predictions receiving their completion in Christ.
                          --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 completion
   n 1: (American football) a successful forward pass in football
      [syn: {completion}, {pass completion}]
   2: a concluding action [syn: {completion}, {culmination},
     {closing}, {windup}, {mop up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top