ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

completion

K AH0 M P L IY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -completion-, *completion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
completion(n) การทำเสร็จ, Syn. finish, fulfillment, conclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
completion(คัมพลี'เชิน) n. การทำให้สมบูรณ์, การทำให้เสร็จ, การสำเร็จลุล่วง, การสรุป, การส่งลูกฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. fulfillment, attainment

English-Thai: Nontri Dictionary
completion(n) การทำให้สมบูรณ์, การทำให้สำเร็จ, ความสำเร็จ, การทำให้ลุล่วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
completionการทำให้สมบูรณ์, การทำให้ครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
completion bondกรมธรรม์ค้ำประกันการเสร็จสมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
completion of contractความสำเร็จของสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Completionเติมคำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล 50 First Dates (2004)
That was a 50-yard completion by number 18, Michael Hays.ไปได้ 50 หลา โดยหมายเลข 18 ไมเคิล เฮย์ส Gridiron Gang (2006)
A party for the completion of your photo.งานเลี้ยงสำหรับความสำเร็จของรูปเธอไง Heavenly Forest (2006)
It required the completion of 144 units of grad work and an original thesis.กว่าจะจบได้ต้อง ส่งงานตั้ง 144 งาน แถมวิทยานิพนธ์อีกต่างหาก The Vengeance Formulation (2009)
About the time of the completion of Sanggojae, เมื่อถึงเวลาที่ซังโกแจจะเสร็จ Personal Taste (2010)
Congratulations on the completion of "Cavern of Draconis."ยินดีด้วย พวกคุณเล่นผ่าน "Cavern of Draconis" แล้ว Advanced Dungeons & Dragons (2011)
The movie only keeps its completion bond if Patrick stays sober.หนังจะสร้างต่อได้ก็ต่อเมื่อ แพทริคยังอยู่ในกรอบ Yes, Then Zero (2011)
Upon the completion of our wedding ceremony.หลังจากเสร็จสิ้นงานแต่งงาน Episode #2.7 (2011)
Completions and connections left from last year ¶#ความสำเร็จและความสัมพันธ์ ที่เหลือจากปีก่อน# Extraordinary Merry Christmas (2011)
I took the high school completion qualifying exam.ผมผ่านการทดสอบคุณสมบัติช่วงมัธยม Me Too, Flower! (2011)
You can talk to him upon completion of your mission.คุณคุยกับเขาได้แน่ เมื่อคุณเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ Source Code (2011)
In honor of your service and the completion of your quest, you will now be known as the Invisible Knight.เพื่อเป็นเกียรติแก่การกระทำของท่าน และผลสำเร็จของ ภารกิจของท่าน ท่านจะได้รับขนานนามว่า อัศวินล่องหน Safety in Numbers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
completionI intend to carry this project thorough to completion.
completionI intend to take a month's vacation on completion of this work.
completionThe completion of the bronze statue did credit to the sculptor.
completionThe construction work is steadily nearing completion.
completionThis building is near completion.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPLETION K AH0 M P L IY1 SH AH0 N
COMPLETIONS K AH0 M P L IY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
completion (n) kˈəmplˈiːʃən (k @1 m p l ii1 sh @ n)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整備[せいび, seibi] TH: การเตรียมความพร้อม  EN: completion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschluss { m } (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date [Add to Longdo]
Ausfüllen (eines Formulares)completion (of a form) [Add to Longdo]
Beendigung { f }; Beendung { f }; Abschluss { m }; Erledigung { f } | nach Abschluss des Kursescompletion | on completion of the course [Add to Longdo]
Übergabeprotokoll { n }completion certificate [Add to Longdo]
Vertragsabschluss { m }completion af a contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
[nu] (aux-v, suf) (1) (See ない・1, ません, ん・2) (after the -nai stem of a verb) not (verb-negating suffix); (2) (arch) indicates completion [Add to Longdo]
やり切る[やりきる, yarikiru] (v5r) (uk) complete decisively; to do to completion [Add to Longdo]
コンプリーション[konpuri-shon] (n) completion [Add to Longdo]
コンプリション[konpurishon] (n) completion [Add to Longdo]
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football) [Add to Longdo]
ファイル名の完結[ファイルめいのかんけつ, fairu meinokanketsu] (n) { comp } filename completion [Add to Longdo]
一向聴[イーシャンテン, i-shanten] (n) (See 聴牌) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion) [Add to Longdo]
完結[かんけつ, kanketsu] (n, vs) conclusion; completion; (P) [Add to Longdo]
完工[かんこう, kankou] (n, vs) completion; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル名の完結[ファイルめいのかんけつ, fairu meinokanketsu] filename completion [Add to Longdo]
完了コード[かんりょうコード, kanryou ko-do] completion code [Add to Longdo]
通話接続[すうわせつぞく, suuwasetsuzoku] call completion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Completion \Com*ple"tion\, n. [L. completio a filling, a
   fulfillment.]
   1. The act or process of making complete; the getting through
    to the end; as, the completion of an undertaking, an
    education, a service.
    [1913 Webster]
 
       The completion of some repairs.    --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being complete; fulfillment; accomplishment;
    realization.
    [1913 Webster]
 
       Predictions receiving their completion in Christ.
                          --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 completion
   n 1: (American football) a successful forward pass in football
      [syn: {completion}, {pass completion}]
   2: a concluding action [syn: {completion}, {culmination},
     {closing}, {windup}, {mop up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top