ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prolific

P R OW0 L IH1 F IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prolific-, *prolific*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prolific(adj) ที่มีลูกดก, Syn. productive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prolific(โพรลิฟ'ฟิค) adj. ออกลูกมาก, มีลูกมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, มีผลมาก., See also: prolificacy n. prolifically, prolificly adv., Syn. fruitful

English-Thai: Nontri Dictionary
prolific(adj) มีลูกดก, มีลูกมาก, อุดมสมบูรณ์, มีผลมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolific-ลูกดก, -ผลดก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prolific writer, crazy inventor.นักเขียนที่มีผลงานมาก นักประดิษฐ์บ๊องๆ Miss Mystic Falls (2010)
Our man here was a prolific journaler.นายคนนี้เป็นนักเขียนตัวยง ...A Thousand Words (2010)
But the one thing that they had in common is they both crossed paths with the most prolific serial killer the BAU has ever seen.แต่มีสิ่งหนึ่งที่สองคนนี้มีเหมือนกัน คือทั้งคู่ได้ผ่านมาพบกับ สุดยอดของฆาตกรต่อเนื่อง ที่บีเอยูเคยพบ Profiling 101 (2012)
He is also our most prolific Lycan killer with over 40 confirmed kills.เขายังเป็นนักฆ่า ไลเคน ของเรา อุดมสมบูรณ์มากที่สุดที่มีมากกว่า 40 ฆ่าได้รับการยืนยัน Underworld: Blood Wars (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROLIFIC P R OW0 L IH1 F IH0 K
PROLIFICALLY P R OW0 L IH1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prolific (j) prˈəlˈɪfɪk (p r @1 l i1 f i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多产[duō chǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄢˇ, / ] prolific; fertile; high yield [Add to Longdo]
多育[duō yù, ㄉㄨㄛ ㄩˋ, ] prolific; bearing many offspring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
害魚[がいぎょ, gaigyo] (n) harmful fish (e.g. non-native and prolific, etc.) [Add to Longdo]
多作[たさく, tasaku] (adj-na, adj-no) (1) prolific; productive; (vs) (2) to be prolific; to write prolifically [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n, adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prolific \Pro*lif"ic\, a. [F. prolifique, fr. L. proles
   offspring (from pro for, forward + the root of alere to
   nourish) + facere to make. See {Adult}, {Old}, and {Fact}.]
   [1913 Webster]
   1. Having the quality of generating; producing young or
    fruit; generative; fruitful; productive; -- applied to
    plants producing fruit, animals producing young, etc.; --
    usually with the implied idea of frequent or numerous
    production; as, a prolific tree, female, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. Serving to produce; fruitful of results; active; as, a
    prolific brain; a controversy prolific of evil.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Proliferous.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prolific
   adj 1: intellectually productive; "a prolific writer"; "a fecund
       imagination" [syn: {fecund}, {fertile}, {prolific}]
   2: bearing in abundance especially offspring; "flying foxes are
     extremely prolific"; "a prolific pear tree" [syn: {prolific},
     {fertile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top