Search result for

แป้น

(76 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แป้น-, *แป้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้น[N] fruit-picking pole, See also: pole for pulling down fruit high up on the tree, Example: เจ้าของสวนจ้างคนงานให้ช่วยกันทำแป้นเพื่อสอยผลไม้ที่อยู่สูงๆ, Thai definition: ไม้สำหรับสอยผลไม้ชนิดหนึ่ง
แป้น[N] round board, See also: potter's wheel, platform, Syn. แท่น, Example: ช่างฝีมือปั้นหม้อโดยใช้แป้นหมุนเป็นเครื่องมือ, Count unit: อัน, Thai definition: กระดานที่มักมีรูปกลมแบน, ไม้ฐานสำหรับปั้นหม้อ, ไม้กระดานที่ติดไว้บนหัวเสา
แป้น[N] round board, See also: potter's wheel, Syn. แท่น, Example: ช่างฝีมือปั้นหม้อต้องมีแป้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการขึ้นรูป, Count unit: แป้น, อัน, Thai definition: กระดานที่มักมีรูปกลมแบน, ไม้ฐานสำหรับปั้นหม้อ, ไม้กระดานที่ติดไว้บนหัวเสา
แป้น[N] species of orange, Syn. ส้มแป้น, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อส้มพันธุ์หนึ่งของชนิด Citrus reticulata Blanco ลูกแป้นๆ
แป้น[N] Leiognathus splendens, Syn. ปลาแป้น, Example: ชาวประมงพบแป้นหลายตัวในบริเวณป่าชายเลน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือปลาน้ำกร่อยในสกุล Leiognathus, Secutor และ Gazza วงศ์ Leiognathidae เป็นปลาขนาดเล็ก ลำตัวป้อม แบนข้างมาก มักมีสีเงินหรือสีเนื้อ
แป้น[ADV] merrily, See also: joyfully, broadly, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม
แป้น[ADJ] round and flat, Example: เธอมีหน้าแป้นกลม
แป้น[N] Citrus reticulata Blanco, See also: a species of orange, Syn. ส้มแป้น, Example: สวนส้มของคุณยายมีส้มหลายชนิด ส้มแป้นก็มี, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อส้มพันธุ์หนึ่งของชนิด Citrus reticulata Blanco
แป้น[ADV] merrily, See also: joyfully, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม, Thai definition: ลักษณะที่ยิ้มทำแก้มบาน
แป้น[ADJ] round and flat, Syn. กลม, แบน, Example: ตอนเด็กๆ เธอเคยมีใบหน้าหน้าแป้นกลม แก้มยุ้ย, Thai definition: กลมแบนอย่างลูกจัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แป๊นว. เสียงดังอย่างเสียงบีบแตร, แป๊ด ก็ว่า.
แป้นน. กระดานที่มักมีรูปกลมแบน, ไม้ฐานสำหรับปั้นหม้อ, ไม้กระดานที่ติดไว้บนหัวเสา
แป้นไม้สำหรับสอยผลไม้ชนิดหนึ่ง
แป้นเหล็กที่เจาะเป็นรูสำหรับชักลวด.
แป้นน. ชื่อปลาทะเลหรือปลานํ้ากร่อยในสกุล Leiognathus, Secutor และ Gazza วงศ์ Leiognathidae ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็ก ลำตัวป้อม แบนข้างมาก มักมีสีเงินหรือสีเนื้อ อาจพบเป็นชื่อเรียกปลาข้าวเม่าในสกุล Ambassis วงศ์ Ambassidae ด้วย.
แป้นน. ชื่อส้มพันธุ์หนึ่งของชนิด Citrus reticulata Blanco ผลแป้น ๆ.
แป้นว. กลมแบนอย่างลูกจัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
function keyแป้นกำหนดหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
function keyแป้นกำหนดหน้าที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ctrl key; Control keyแป้นควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Ctrl key; Control keyแป้นควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Control key; Ctrl keyแป้นควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Control key; Ctrl keyแป้นควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Num Lock keyแป้นตรึงตัวเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Num Lock keyแป้นตรึงตัวเลข [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alt keyแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์]
QWERTY keyboardแป้นพิมพ์แบบ QWERTY [คอมพิวเตอร์]
Arrow keysแป้นลูกศร
แป้นสำหรับใช้ขยับเลื่อเคอร์เซอร์ไปในทิศต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Keyboard แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Num Lock key แป้นตรึงตัวเลข [คอมพิวเตอร์]
repeat keyแป้นซ้ำ
แป้นซึ่งเรากดค้างไว้ในขณะที่กดแป้นอักขระอื่น เพื่ให้จอภาพแสดงอักขระนั้นซ้ำหลายครั้ง [คอมพิวเตอร์]
return keyแป้นขึ้นบรรทัด
แป้นที่ทำหน้าที่ระบุว่าได้สิ้นสุดการป้อนข้อมูลแต่ละบรรทัดแล้ว มีหน้าที่เหมือนแป้น enter [คอมพิวเตอร์]
End keyแป้นจบ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Oh, my gosh.-อกอีแป้นจะแตก The House Bunny (2008)
But I'm going to sit at that typewriter until something exciting comes out.แต่ฉันจะไปนั่งหน้าแป้นพิมพ์ดีด ปั่นต้นฉบับออกมาให้ได้ ขอบคุณ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Geum Jan Di is with Ji Hoo... it looks like the record will be broken tonight.กึมจันดีอยู่กับจีฮู... . ดูเหมือนว่าคืนนี้แป้นจะพังอีกแล้ว Episode #1.8 (2009)
To me, that friend was my kiln and my spinning wheel.สำหรับฉัน เพื่อนคนนั้นเป็น เหมือนกับเตาเผาและแป้นหมุนของฉันค่ะ Episode #1.17 (2009)
It's all about spinning plates.มันเกี่ยงกัยแป้นหมุน Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
The same reason he knocked over the Andersons' water fountain, pulled down the Garcias' basketball hoop and spray-painted the Schwarzs' trash cans.-น่าจะเป็นเป็นคนที่เอาหัวไปโขก กับน้ำพุของแอนเดอร์สัน หรือคนที่ล้มแป้นบาสเก็ตบอลของ การ์เซียส Blinded by the Light (2009)
- You don't have to slam on the keys.- ไม่ต้องกระแทกแป้นพิมพ์ก็ได้ Bride Wars (2009)
And signature move.แล้วตรงไปที่แป้น 17 Again (2009)
If you can't reach the dashboard, and you wanna hold onto the washboards, let me know.ถ้าคุณกดแป้นไม่ได้ แล้วอยากจะจับกระดานเชิงฝาผนัง บอกผมนะ When in Rome (2010)
Fixed your turntable.ฉันซ่อมแป้นรองแผ่นเสียงให้นายแล้วนะ White Tulip (2010)
Hello, my precious blueberries. Hello. All right, let's spin those wheels and play.สวัสดี ศิษย์บลูเบอร์รี่สุดที่รัก เอาล่ะ มาหมุนแป้นนั่นแล้วก็เริ่มละเลง Beginner Pottery (2010)
Oh, my god.อกอีแป้นIt's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แป้น[n.] (paen) EN: round board ; platform   
แป้น[n. exp.] (paen) EN: potter's wheel   FR: tour de potier [m]
แป้น[n.] (paen) EN: key   FR: touche [f]
แป้น[adj.] (paen) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly   
แป้นพิมพ์[n.] (paēn phim) EN: keyboard   FR: clavier [m]
แป้นหลีก[n. exp.] (paēn līk) EN: Escape key ; Esc key   FR: touche d'échappement [f] ; touche Esc [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buffer[N] แป้นปะทะที่หัวท้ายรถพ่วงในขบวนรถไฟ
cradle[N] แป้นวางโทรศัพท์
fingerboard[N] แป้นวางนิ้วมือของเครื่องดนตรี, Syn. keyboard
keyboard[N] แป้นพิมพ์, See also: แป้นพิมพ์ดีด, แถวก้านเปียโน, ก้านเสียงบนเปียโน
qwerty keyboard[N] แป้นพิมพ์มาตรฐานที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย
tabulator[N] แป้นเลื่อนบนพิมพ์ดีด, See also: เครื่องพิมพ์ดีดที่มีอุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรลงตารางได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
any keyแป้นใด ๆ หมายถึงคำสั่งให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้ ก็จะมีผลเป็นอย่าเดียวกันหมด
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)

English-Thai: Nontri Dictionary
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
key(n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ
keyboard(n) แป้นตัวอักษร,ก้านดีดเปียโน

German-Thai: Longdo Dictionary
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top