ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้ผล

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้ผล-, *ให้ผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้ผล[V] give a result, See also: give an outcome, Syn. ได้ผล, Example: การทดสอบที่ให้ผลแน่นอนว่าเป็นโรคภูมิแพ้และแพ้สารอะไรคือการทดสอบทางผิวหนัง
ให้ผล[V] fruit, See also: produce fruit, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, Example: ปีนี้ผลไม้ให้ผลดกจนเก็บเกี่ยวไม่ทัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And you mustn't let her have any fruit.ห้ามให้ผลไม้ Suspiria (1977)
The Ariki-mau promised we could keep 30% of the crop.อาหารปันส่วน ท่านหัวหน้าสัญญาให้ผลผลิตเรา30เปอร์เซนต์ Rapa Nui (1994)
You cannot yield to it.คุณไม่สามารถให้ผลผลิตได้ Princess Mononoke (1997)
- I don't have money to burn. - There's nothing--ผมไม่มีเงินให้ผลาญ ไม่มีอะไร... Punch-Drunk Love (2002)
I only iso'd epinephrine that was injected when he got jouled and juiced on the plane.ทั้งซี่โครง โคสลอร์ ซอสบาร์บีคิว ทั้งหมดให้ผลพิษเป็นลบ Yankee White (2003)
To make the effects of this potion permanent the drinker must obtain his true love's kiss by midnight.เจ้านาย! จะให้ผลของยานี้อยู่ถาวร ผู้ดื่มจะต้องได้รับการจูบจากคนรัก Shrek 2 (2004)
Do you need good grades to marry into that family?แม่ต้องให้ผลการเรียนดีๆถึงจะแต่งงานไปกับตระกูลนั้นได้หรือ Sweet 18 (2004)
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง Pride & Prejudice (2005)
The system will pay for itself within three years according to our predictions.ระบบจะให้ผลคุ้มค่าภายใน 3 ปี ตามที่เราคาดหมาย Super Rookie (2005)
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้ Super Rookie (2005)
Not too many, and that's the way I'd like to keep it.ฉันก็อยากให้ผลมันเออกมาอย่างนั้น Fido (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
ให้ผลกำไร[v. exp.] (hai phonkamrai) FR: être lucratif ; être productif
ให้ผลดี[v. exp.] (hai phon dī) EN: be fruitful ; be bebeficial   

English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring in[PHRV] ให้รายได้, See also: ให้ผลกำไร, Syn. come in, knock down, pull in, take in
fruit[VI] ออกผล, See also: ให้ผล
fruit[VT] ออกผล, See also: ให้ผล
kindle[VI] ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
kindle[VT] ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
outperform[VT] ให้ผลดีกว่า, See also: ทำสำเร็จกว่า, Syn. beat, exceed
return[VT] ให้ผล, See also: ได้ผลกำไร, Syn. earn, yield profit
winterberry[N] ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly, See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata, Syn. black alder
yield[VT] ให้ผลผลิต, See also: ให้, ผลิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acarpous(เอคาร์' พัส) adj. ไม่ให้ผล, ไม่ออกผล (sterile, barren)
angiocarp(แอน' จิโอคาร์พ) n. พืชที่ให้ผลชนิดมีเปลือกแข็งหุ้ม
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้,สามารถให้ผล,ซึ่งทนได้
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
fertile(adj) อุดม,สมบูรณ์,ซึ่งให้ผล,มีตัว
fruit(vi) มีผล,มีลูก,เกิดผล,บรรลุผล,ให้ผล,ติดผล
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี
redound(vt) ส่งเสริม,ให้ผล,กลับไปสู่
return(vt) ให้ผลตอบ,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ
yield(n) ผลิตผล,การให้ผล,ผลผลิต,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
yield(vt) ผลิต,ทำให้เกิด,ให้ผล

German-Thai: Longdo Dictionary
gut ausgehen(phrase) ให้ผลออกมาดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top