Search result for

ทายาท

(57 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทายาท-, *ทายาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทายาท[N] heir, See also: heiress, Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข, Example: เขาประกาศสร้างครอบครัวของตนเอง และต้องการมีทายาทไว้สืบสกุล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สมควรรับมรดก โดยปริยายหมายถึงผู้รับ หรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น
ทายาทโดยธรรม[N] statutory heir, See also: heir at law, Example: พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกำหนดของกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทายาทน. ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, โดยปริยายหมายถึงผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น เช่น ทายาททางการเมือง
ทายาทบุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ถ้าสิทธินั้นเกิดขึ้นตามกฎหมาย เรียกว่า ทายาทโดยธรรม ถ้าสิทธินั้นเกิดขึ้นตามพินัยกรรม เรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม.
ทายาทโดยธรรมน. ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายในมรดกของผู้ตาย ได้แก่ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ตามลำดับและส่วนแบ่งที่กฎหมายกำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heirทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last heirทายาทคนสุดท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir of the bloodทายาทตามสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir apparentทายาททางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
known heirทายาทที่มีตัวอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinherited heirทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-heirทายาทร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You would like to have an heir, wouldn't you, Max, for your precious Manderley?""คุณอยากให้เเมนเดอเลย์มีทายาทไม่ใช่หรือ เเม็กซ์" Rebecca (1940)
And following that, his heir.และต่อไปนี้ที่ทายาทของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He drank himself into oblivion, leaving Hareton, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.เขาดื่มเหล้าจนกระทั่งตัวตาย ทิ้งให้แฮร์ตัน ลูกชายและทายาท อยู่ในการดูแลของฮีธคลิฟฟ์ ผู้ซึ่งไร้ความรักในจิตใจ Wuthering Heights (1992)
I have no male heir, Catherine.พ่อไม่มีทายาทชาย แคทเธอรีน Wuthering Heights (1992)
By the time we had abandoned hope of producing an heir, it seemed a little late to begin saving.เวลานั้นพวกเราก็ละทิ้งความหวังในการมีทายาท มันดูเหมือนจะสายไปหน่อยที่จะมาเริ่มตอนนี้ Episode #1.6 (1995)
We have found the heir to the Russian throne.เราพบทายาทของราชบัลลังก์รัสเซียแล้ว Anastasia (1997)
Heir to a railroad fortune, perhaps.อาจเป็นทายาทกิจการรถไฟ Titanic (1997)
Suddenly, the old king discovered he had two heirs.กษัตริย์ผู้ชราได้รัชทายาท 2 องค์ The Man in the Iron Mask (1998)
For he, too, is a king's son. Thank you.เพราะนี่ก็รัชทายาท The Man in the Iron Mask (1998)
Kenji Shindo as my successor..."เคนจิ ชินโด เป็นทายาทผู้รับมอบอำนาจต่อจากฉัน..." Blues Harp (1998)
And one way that a royal family maintains its control in the face of war and disease is to have as many children as possible.และทางเดียวที่พระบรมวงศานุวงศ์ จะยังคงครองราชย์อยู่ต่อไปได้ จากการเผชิญหน้ากับสงครามและโรคภัยไข้เจ็บก็คือ การมีพระราชทายาทให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ Anna and the King (1999)
So he needs a lot of wives to take care of them?ดังนั้น พระองค์จึงต้องมีพระสนมหลายคนเพื่อดูแลพระราชทายาทนะสิ Anna and the King (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทายาท[n.] (thāyāt) EN: heir ; heiress ; descendant ; successor   FR: héritier [m] ; héritière [f] ; légataire [m] ; successeur [m] ; bénéficiaire [m]
ทายาทโดยธรรม[n. exp.] (thāyāt dōi tham) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir   FR: héritier légal [m]
ทายาทโดยสิทธิ[n. exp.] (thāyāt dōi sitthi) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress   FR: héritier légitime [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown prince[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
heir[N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
heiress[N] ทายาทที่เป็นหญิง, See also: หญิงผู้รับมรดก, Syn. inheritress
sprig[N] ลูกหลาน, See also: ทายาท, Syn. scion, offspring, heir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
heiress(n) ทายาทหญิง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง
scion(n) กิ่งตอน,หน่อต้นไม้,กิ่งอ่อน,ทายาท
sprig(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,ช่อ,หน่อ,ทายาท,ลูกหลาน,เด็กหนุ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachkomme(n) |der, pl. Nachkommen| ลูก ทายาทของสิ่งมีชีวิต เช่น Die Forscher gehen davon aus, dass die Muttertiere das Verhalten ihrer Nachkommen über die Abgabe unterschiedlicher Mengen von Sexualhormonen ins Ei beeinflussen können.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top