ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

successful

S AH0 K S EH1 S F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -successful-, *successful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
successful(adj) มีผลสำเร็จ, See also: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ, Syn. flourishing, prosperous, thriving, victorious
successfully(adv) อย่างประสบผลสำเร็จ, See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ, Syn. favourably, prosperously, victoriously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ, มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect, prosperous, thriving
unsuccessful(อันซัคเซส'ฟูล) adj. ไม่ประสบความสำเร็จ, ล้มเหลว.

English-Thai: Nontri Dictionary
successful(adj) มีชัยชนะ, สัมฤทธิ์ผล, เป็นผลสำเร็จ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Successful peopleผู้ประสบความสำเร็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)
Mr. Gandhi, you look at Mr. Khan and you see a successful Muslim trader.คุณคานธี คุณข่านเป็น คนมุสลิมที่ร่ำรวย Gandhi (1982)
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ Gandhi (1982)
Anyway, it was a successful paper.ไงก็ตาม มันเป็นงานเขียนที่ประสบความสำเร็จ Basic Instinct (1992)
You must be very successful if you need someone like Frank.คุณคงดังมาก ถึงต้องใช้คนขนาดแฟรงค์ The Bodyguard (1992)
Suicide number 1 37 of this year, in this city was neither a destitute, nor a lonely man but a successful executive with a loving family and 40 million dollars in the bank.ลองดุพี่เค้าดีดีสิครับ เค้าดูเป็นพี่สำหรับนายใช่มั้ย ห๊า อ่า พี่นี่ตาถึงนะครับ ดูเธอสิครับ Hero (1992)
We've had a most successful afternoon... and I'd like to congratulate all of the athletes... who have participated in today's events.เราประสบความสำเร็จมาก เมื่อช่วงบ่าย... และผมขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาทุกคน... ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ Cool Runnings (1993)
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง " Cool Runnings (1993)
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด Cool Runnings (1993)
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
Now, with the rest of those wallets and the register, that makes this a pretty successful little score, huh?ขณะนี้มีส่วนที่เหลือของกระเป๋าเหล่านั้นและลงทะเบียนที่ ที่ทำให้คะแนนน้อยที่ประสบความสำเร็จสวยฮะ? Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
successfulAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
successfulA successful business is built on careful financial management.
successfulA successful local boy is coming home.
successfulA successful presentation of a play.
successfulBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
successfulBy and large his experiment was successful despite his lack of money.
successfulEven if you have your own way, you will not always be successful.
successfulEveryone says that Kate is a genius and will have a successful future.
successfulEvery successful repetition spoke favorably for the quality of the first test.
successfulFew governments can manage the economy successfully.
successfulHe considered it the favor which friends helped that he has been successful.
successfulHe fought a successful election campaign.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
บรรลุผล[banluphon] (v, exp) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful  FR: réussir
ได้ดี[dāi dī] (v) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success  FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[dāi dip dāi dī] (v, exp) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success
ได้การ[dāikān] (v) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully
ได้ผล[dāi phon] (v, exp) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work  FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลสำเร็จ[dāi phonsamret] (v, exp) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful
ได้เรื่อง[dāi reūang] (v) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective
ได้เรื่องได้ราว[dāi reūang dāi rāo] (v, exp) EN: make it ; improve ; make good ; become successful
ฝันค้าง[fan khāng] (v, exp) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUCCESSFUL S AH0 K S EH1 S F AH0 L
SUCCESSFULLY S AH0 K S EH1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
successful (j) sˈəksˈɛsfəl (s @1 k s e1 s f @ l)
successfully (a) sˈəksˈɛsfəliː (s @1 k s e1 s f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate #26,395 [Add to Longdo]
女强人[nǚ qiáng rén, ㄋㄩˇ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, / ] successful career woman; able woman #28,292 [Add to Longdo]
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, ] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful #31,996 [Add to Longdo]
武举[wǔ jǔ, ㄨˇ ㄐㄩˇ, ] successful military candidate in the imperial provincial examination #93,464 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erfolgreich { adj } | erfolgreicher | am erfolgreichsten | erfolgreich verlaufen; erfolgreich seinsuccessful | more successful | most successful | to be successful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
敗れる[やぶれる, yabureru] (v1, vi) to be defeated; to be unsuccessful; (P) #9,901 [Add to Longdo]
出世[しゅっせ, shusse] (n, vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P) #11,754 [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
まんまと[manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp, v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work [Add to Longdo]
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n, vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move) [Add to Longdo]
佳良[かりょう, karyou] (adj-na, n) good; favourable; favorable; successful [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp, v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Successful \Suc*cess"ful\, a.
   Resulting in success; assuring, or promotive of, success;
   accomplishing what was proposed; having the desired effect;
   hence, prosperous; fortunate; happy; as, a successful use of
   medicine; a successful experiment; a successful enterprise.
   [1913 Webster]
 
      Welcome, nephews, from successful wars. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Happy; prosperous; fortunate; auspicious; lucky. See
     {Fortunate}.
     [1913 Webster] -- {Suc*cess"ful*ly}, adv. --
     {Suc*cess"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 successful
   adj 1: having succeeded or being marked by a favorable outcome;
       "a successful architect"; "a successful business venture"
       [ant: {unsuccessful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top