หรือคุณหมายถึง succeßful?
Search result for

successful

(62 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -successful-, *successful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
successful[ADJ] มีผลสำเร็จ, See also: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ, Syn. flourishing, prosperous, thriving, victorious
successfully[ADV] อย่างประสบผลสำเร็จ, See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ, Syn. favourably, prosperously, victoriously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect,prosperous,thriving
unsuccessful(อันซัคเซส'ฟูล) adj. ไม่ประสบความสำเร็จ,ล้มเหลว.

English-Thai: Nontri Dictionary
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Successful peopleผู้ประสบความสำเร็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, I think that you are officially a successful artist.ฉันคิดว่าเธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะ Pret-a-Poor-J (2008)
So I threw a bottle into the mirror, which successfully conveyed my message.ผมเลยกว้างขวดไปที่กระจกเงา Birthmarks (2008)
Another successful test, wouldn't you say Count?เป็นการทดสอบที่งดงาม จริงมั๊ยท่านเคาท์? Rising Malevolence (2008)
As successful a rescue as one could hope for, Viceroyภารกิจช่วยชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างดีนะ ท่านอุปราช Cloak of Darkness (2008)
In my opinion, Gwang Hae has been very successful in being the ambassador between the Myung and Ho Kimข้าคิดว่า กวาง เฮ เคยประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเป็นฑูตระหว่าง มยอง และ โฮคิม Iljimae (2008)
Everyone gathered to celebrate a successful rebellion.ทุกคนพากันเฉลิมฉลองการปฏิวัติที่ประสบความสำเร็จ Iljimae (2008)
Were you successful?สำเร็จไหม? Iljimae (2008)
There's already a successful case for Teacher Jung Myung Hwan.อาจารย์จุงมยองฮวาน เป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จ Beethoven Virus (2008)
He taught kids on the isolated island of Sicily and had a successful public performance.เขาสอนเด็กๆที่อยู่บนเกาะอันห่างไกลของซิซิลิ* \ และประสบความสำเร็จกับการเปิดการแสดงที่นั่น \ *เกาะที่อยู่ในอิตาลี ขึ้นชื่อว่ามีโจรชุม Beethoven Virus (2008)
That will all change if we're successful here.นั่นก็จะเปลี่ยนทุกอย่าง ถ้าเราทำสำเร็จ The Bank Job (2008)
He makes others think his mother is a joke. What can he be doing successfully?เขาทำให้ คนอื่นคิดว่า แม่ของเขาเป็นเรื่องตลก แล้ว เขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร? Episode #1.7 (2008)
The beggar gets the rich girl and becomes successful.ขอทานได้แฟนรวย และกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จl. Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
successfulAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
successfulA successful business is built on careful financial management.
successfulA successful local boy is coming home.
successfulA successful presentation of a play.
successfulBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
successfulBy and large his experiment was successful despite his lack of money.
successfulEven if you have your own way, you will not always be successful.
successfulEveryone says that Kate is a genius and will have a successful future.
successfulEvery successful repetition spoke favorably for the quality of the first test.
successfulFew governments can manage the economy successfully.
successfulHe considered it the favor which friends helped that he has been successful.
successfulHe fought a successful election campaign.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsamret) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful   
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective   
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang dāi rāo) EN: make it ; improve ; make good ; become successful   
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCESSFUL    S AH0 K S EH1 S F AH0 L
SUCCESSFULLY    S AH0 K S EH1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
successful    (j) (s @1 k s e1 s f @ l)
successfully    (a) (s @1 k s e1 s f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erfolgreich {adj} | erfolgreicher | am erfolgreichsten | erfolgreich verlaufen; erfolgreich seinsuccessful | more successful | most successful | to be successful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work [Add to Longdo]
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move) [Add to Longdo]
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad [Add to Longdo]
及第者[きゅうだいしゃ, kyuudaisha] (n) successful examinee [Add to Longdo]
競争率[きょうそうりつ, kyousouritsu] (n) ratio of successful (applicants) to total applicants [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, ] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful [Add to Longdo]
女强人[nǚ qiáng rén, ㄋㄩˇ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, / ] successful career woman; able woman [Add to Longdo]
武举[wǔ jǔ, ˇ ㄐㄩˇ, ] successful military candidate in the imperial provincial examination [Add to Longdo]
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Successful \Suc*cess"ful\, a.
   Resulting in success; assuring, or promotive of, success;
   accomplishing what was proposed; having the desired effect;
   hence, prosperous; fortunate; happy; as, a successful use of
   medicine; a successful experiment; a successful enterprise.
   [1913 Webster]
 
      Welcome, nephews, from successful wars. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Happy; prosperous; fortunate; auspicious; lucky. See
     {Fortunate}.
     [1913 Webster] -- {Suc*cess"ful*ly}, adv. --
     {Suc*cess"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 successful
   adj 1: having succeeded or being marked by a favorable outcome;
       "a successful architect"; "a successful business venture"
       [ant: {unsuccessful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top