ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruition

F R UW0 IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruition-, *fruition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fruition(n) การบรรลุผล, See also: การบังเกิดผล, Syn. accomplishment, completion, filfillment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruition(ฟรูอิช'เชิน) n. การได้ผล, การออกผล, Syn. result, yield

English-Thai: Nontri Dictionary
fruition(n) การได้รับผล, การบรรลุผล, การเกิดผล, การออกผล, การติดผล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง Death Has a Shadow (1999)
will bring the plan to fruition even faster than expected.พิมพ์เขียวนี้ก็จะกลายเป็นจริงเร็วขึ้น Episode #1.14 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRUITION F R UW0 IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruition (n) frˈuːˈɪʃən (f r uu1 i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllung { f } | Erfüllungen { pl }fruition | fruitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] (n-adv, n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n, vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) [Add to Longdo]
奏功[そうこう, soukou] (n, vs) success; achievement; fruition; (P) [Add to Longdo]
達て(ateji);強って(ateji)[たって, tatte] (adv, adj-no) (uk) strongly hoping or requesting (of something that is difficult to be brought to fruition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruition \Fru*i"tion\, n. [OF. fruition, L. fruitio, enjoyment,
   fr. L. frui, p. p. fruitus, to use or enjoy. See {Fruit}, n.]
   Use or possession of anything, especially such as is
   accompanied with pleasure or satisfaction; pleasure derived
   from possession or use. "Capacity of fruition." --Rogers.
   "Godlike fruition." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Where I may have fruition of her love.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruition
   n 1: the condition of bearing fruit
   2: enjoyment derived from use or possession
   3: something that is made real or concrete; "the victory was the
     realization of a whole year's work" [syn: {realization},
     {realisation}, {fruition}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top