Search result for

fanfare

(29 entries)
(0.0471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanfare-, *fanfare*
Possible hiragana form: ふぁんふぁれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanfare[N] การประโคมแตรเดี่ยวแสดงการมาถึงของคนหรือสิ่งสำคัญ, See also: การเป่าแตร
fanfare[N] การโฆษณา, See also: การป่าวประกาศ, การประชาสัมพันธ์, Syn. exhibition, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FANFARE ..including our reigning champion, the King....รวมทั้งกษัตริย์ผู้มีชัยที่มีอำนาจสูงสุด The Sorcerer's Shadow (2010)
Arriving to great fanfare 'twas her aged father,-ละครกำลังสนุกเลย Rango (2011)
Then you must know that that song was done to great fanfare by such Broadway legends as.เธอควรจะรู้ว่าเพลงมันจบ อย่าสมบูรณ์แบบ อย่างตำนานบรอดเวย์ Funeral (2011)
Look, like it or not, you work for Deputy Director David Estes, who has career stakes in Brody, whom he and his department brought home to great fanfare.ฟังนะ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบ คุณก็ทำงานภายใต้เอสเต้ ซึ่งตำแหน่งของเค้าได้ดีเพราะช่วยเหลือจ่าโบรดี้ เค้าแล้วก็ทีมงานของเค้าได้นำวีระบุรุษกลับบ้าน Grace (2011)
FANFARE(ประชาชนโห่ร้อง) Lancelot du Lac (2011)
[Orchestral fanfare]Carnage of Krell (2011)
Every once in a while, a life-changing event will arrive with fanfare and excitement.ทุกครั้งในชั่วขณะหนึ่ง จะมีเหตุการณ์ที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปกับความตื่นเต้นและการใส่สี It Girl, Interrupted (2012)
Many months ago, to much fanfare, you were elected senior class president.หลายเดือนก่อน ด้วยนโยบายของเธอ เธอได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน Prom-asaurus (2012)
I guess the city of Pittsburgh missed all the fanfare about what a joke this fight is.ผมคิดว่าเมืองของ พิตส์เบิร์กพลาดทั้งหมด ประโคมเกี่ยวกับสิ่งที่ เรื่องตลกคือการต่อสู้ครั้งนี้ Grudge Match (2013)
(IMITATING FANFARE)(เลียนแบบ FANFAREThe Invisible Woman (2013)
I'm sure he'll announce himself to great fanfare.ฉันมั่นใจว่าเขาจะป่าวประกาศแนะนำตัวเขาอย่างยิ่งใหญ่ The Blood Is the Life (2013)
And then, big fanfare, she sent them around the world.จากนั้น มีการประชาสัมพันธ์ขนานใหญ่ เธอส่งพวกมันไปทั่วโลก Okja (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fanfareHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตรฟันฟาร์[N] fanfare trumpet, Count unit: ตัว, Thai definition: แตรที่ใช้เป่าในเวลาเริ่มพิธีในการแข่งขันกีฬาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly   
แตรวง[n.] (traēwong) EN: band ; musical group ; brass band   FR: groupe (musical) [m] ; orchestre [m] ; fanfare [f] ; orchestre de cuivres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FANFARE    F AE1 N F EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fanfare    (n) (f a1 n f e@ r)
fanfares    (n) (f a1 n f e@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファンファール(P);ファンファーレ[, fanfa-ru (P); fanfa-re] (n) (1) fanfare (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大张旗鼓[dà zhāng qí gǔ, ㄉㄚˋ ㄓㄤ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ, / ] fanfare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fanfare \Fan"fare`\, n. [F. Cf. {Fanfaron}.]
   A flourish of trumpets, as in coming into the lists, etc.;
   also, a short and lively air performed on hunting horns
   during the chase.
   [1913 Webster]
 
      The fanfare announcing the arrival of the various
      Christian princes.            --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fanfare
   n 1: a gaudy outward display [syn: {ostentation}, {fanfare},
      {flash}]
   2: (music) a short lively tune played on brass instruments; "he
     entered to a flourish of trumpets"; "her arrival was greeted
     with a rousing fanfare" [syn: {flourish}, {fanfare},
     {tucket}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 fanfare [fɑnfarə]
   fanfare; flourish
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fanfare [fanfaːrə] (n) , s.(f )
   fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top